Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).

 

Administrator danych osobowych


Administratorem Państwa danych osobowych są spółki z Grupy Navigator Capital tj.: Navigator Capital S.A. (KRS: 0000380467), Dom Maklerski Navigator S.A. (KRS: 0000274307) Navigator Debt Advisory sp. z o.o. (KRS: 0000500417), Navigator Capital Advisory Sp. z o.o. (KRS: 0000572258), Navigator Business Consulting sp. z o.o. (KRS: 0000567548), Navigator Business Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (KRS: 0000582556), Navigator Crowdfunding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwane dalej „Navigator Capital”.

Można się z nami kontaktować poprzez:

formularz kontaktowy na stronie: navigatorcapital.pl/o-nas/?go=kontakt
e-mail: biuro@navigatorcapital.pl
telefon: +48 22 630 83 33
adres: ul. Twarda 18

00-105 Warszawa

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Możesz się z nim skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych pisząc na adres email: iod@navigatorcapital.pl.

 

Sposób pozyskania i zakres przetwarzanych danych


Państwa dane pozyskaliśmy za pośrednictwem naszego podmiotu przetwarzającego DBMS sp. z o.o. (KRS: 0000373905), poprzez analizę zasobów Internetu takich jak Państwa strona internetowa, portal LinkedIn. Przetwarzamy następujące kategorie danych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko i miejsce pracy.

 

Cel i podstawa przetwarzania


Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • w celu prowadzenia działań analitycznych i marketingowych Navigator Capital oraz nawiązania relacji biznesowych, co stanowi realizację naszych uzasadnionych interesów jako administratora;
 • gdy wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie informacji na temat naszej oferty na podany adres e-mail lub z wykorzystaniem podanego numeru telefonu, wówczas przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu zgodnym ze zgodą;
 • gdy przesyłają Państwo do nas zapytanie w związku z zainteresowaniem naszą ofertą handlową, wówczas przetwarzamy Państwa dane w celu przesłania oferty;
 • gdy planują Państwo lub już zawarli z nami umowę – w celu zawarcia i prawidłowego wykonania tej umowy;
 • w celach realizacji naszych obowiązków, do realizacji których jesteśmy zobowiązani na podstawie odpowiednich przepisów określających te obowiązki, np. przepisów podatkowych i rachunkowych;
 • w związku z wykonywaniem pozostałych prawnie uzasadnionych interesów jako administratora lub osób trzecich, takich jak dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

 

Odbiorcy danych osobowych


Odbiorcami Państwa danych mogą być:

 • podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu, realizujące usługi na naszą rzecz, w szczególności księgowe, informatyczne, prawne, techniczne, marketingowe;
 • podmioty świadczące na naszą rzecz usługi chmurowe oraz obsługę poczty elektronicznej.
 • podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.

 

Okres przechowywania danych


Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do momentu wycofania zgody;
 • w przypadku przetwarzania danych w celu przedstawienia oferty – przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni kontaktowali się Państwo w sprawie jej zawarcia;
 • w przypadku przetwarzania danych w celu wykonania umowy – do momentu wygaśnięcia wszelkich okresów przedawnienia z tej umowy;
 • w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji obowiązków prawnych – okres przetwarzania danych określają odpowiednie przepisy;
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych – do momentu ustania tego interesu (np. przedawnienia roszczeń), lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu przeciwko dalszemu przetwarzaniu przez osobę, której dane dotyczą.

 

Prawa osób, których dane dotyczą


W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych
 • prawo sprostowania danych osobowych
 • prawo usunięcia danych osobowych oraz do bycia zapomnianym
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • prawo przenoszenia danych osobowych
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych


Jeżeli przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej przez Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie mogą Państwo wycofać tę zgodę poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Administratora. Proszę jednak pamiętać, że cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Wymóg podania danych


Podanie danych jest niezbędne, jeśli chcą Państwo zawrzeć z nami umowę, skorzystać z formularza kontaktowego lub otrzymać ofertę. Podanie danych w celu przetwarzania danych na podstawie zgody jest całkowicie dobrowolne.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie


Nie dokonujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych w sposób, który skutkowałby podjęciem wobec Państwa jakichkolwiek decyzji lub w inny sposób wpływał na Państwa sytuację.

 

 

 

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe