MEMORANDUM KCI

 

Memorandum informacyjne KCI S.A.

 

Memorandum informacyjne KCI S.A. („Memorandum”) stanowi memorandum informacyjne w formie jednolitego dokumentu w rozumieniu art. 38b w zw. z art. 7 ust. 7 pkt 1 oraz ust. 14 pkt 1 Ustawy o Ofercie i zostało sporządzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym (Dz.U. z 2013 r., poz. 988) – („Rozporządzenie”) oraz innymi przepisami regulującymi rynek kapitałowy w Polsce, w szczególności Ustawą o Ofercie. Memorandum zostało sporządzone w związku z ofertą publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 168.289.088 (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,03 PLN (słownie: trzy grosze) każda („Akcje Emisji Połączeniowej”, „Akcje Połączeniowe”, „Akcje Oferowane”), dokonywaną w związku z połączeniem KCI S.A. z siedzibą w Krakowie ze spółką Gremi Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie Planu Połączenia.

Oferta Publiczna akcji zwykłych na okaziciela serii G Emitenta skierowana jest do akcjonariuszy Gremi Inwestycje S.A. innych niż KCI S.A.

Memorandum zostało zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 marca 2016 r.

Memorandum informacyjne KCI S.A. (do pobrania)

Aneks Nr 1 do Memorandum (29.04.2016)

Poniżej link do strony internetowej KCI S.A., na której udostępniono pozostałe dokumenty i informacje dot. połączenia KCI S.A. z Gremi Inwestycje S.A.:

http://www.kci.pl/relacje/poczenie-kci-sa-z-gremiinwestycje

 

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe