Memorandum informacyjne Zetkama S.A zostało sporządzone w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW 1.772.704 (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,20 PLN (słownie: dwadzieścia groszy) każda („Akcje Połączeniowe”) dokonywanym w związku z połączeniem Zetkama Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej („Emitent”, „Spółka”) z IDEA K5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach („Idea K5”, „Spółka Przejmowana”) na podstawie planu połączenia przyjętego w dniu 30 czerwca 2015 r., uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta dnia 15 września 2015 r. w sprawie połączenia Emitenta z IDEA K5 oraz uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Idea K5.

Akcje Połączeniowe zostały zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 2 listopada 2015 r.

W związku z Memorandum nie będzie przeprowadzana Oferta Publiczna.

Memorandum zostało zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 marca 2016 r.

Memorandum informacyjne Zetkama S.A. (do pobrania)

Załącznik 1 (1) do Memorandum – SSF 2012_Kuźnia Polska

Załącznik 1 (2) do Memorandum – SSF 2013_Kuźnia Polska

Załącznik 1 (3) do Memorandum – SSF 2014_Kuźnia Polska

Aneks Nr 1 do Memorandum (31.03.2016 r.)

Aneks Nr 2 do Memorandum (05.04.2016 r.)

Poniżej link do strony internetowej Zetkama S.A., na której udostępniono dokumenty i informacje dot. połączenia Zetkama S.A. z IDEA K5 Sp. z o.o., o których mowa w art. 505 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych:

http://www.zetkamagroup.pl/relacje/polaczenie-ideak5.html

 

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe