Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) informujemy, że:

  1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych są Navigator Capital S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, 00-518 oraz jej spółki zależne lub powiązane wskazane na naszej stronie internetowej. Zasadnicza treść uzgodnień pomiędzy współadministratorami zostanie udostępniona na Pana/Pani wniosek złożony pisemnie któremukolwiek ze współadministratorów.
  2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy iod@navigatorcapital.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Navigator Capital S.A w związku z marketingiem bezpośrednim (nawiązaniem relacji biznesowej).
  4. Pani/Pana dane zostały pozyskane ze źródeł ogólnodostępnych.
  5. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani/Pana danych: imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia lub stanowisko służbowe, adres e-mail.
  6. Pani/a dane nie będą ujawniane stronom trzecim, z wyłączeniem podmiotów świadczących usługi  outsourcingu informatycznego (w tym dostawcom poczty elektronicznej lub zbliżonego oprogramowania) oraz doradztwa prawnego, w zakresie działań niezbędnych do zapewnienia technicznej i prawnej poprawności procedur przetwarzania.
  7. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, nie krócej jednak niż do dnia 31 grudnia 2032 roku, chyba że przed upływem tego terminu zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
  8. Przysługuje Pani/Pana prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli dane osobowe nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Zgody marketingowe

Jeżeli chciałby/aby Pan/Pani wyrazić zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej (w tym niezamówionej informacji handlowej) z wykorzystaniem Państwa adresu e-mail lub numeru telefonu od podmiotów z grupy Navigator Capital, prosimy o wypełnienie formularza poniżej. Zgodę mogą Państwo wycofać w każdym czasie. 

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe