Plan działań KNF na 2019 r. w zakresie nadzoru publicznego wynikającego z Ustawy o biegłych rewidentach

W dniu 18 grudnia 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała plan działań na 2019 r. w zakresie nadzoru publicznego wynikającego z Ustawy o biegłych rewidentach.

Na 2019 r. KNF planuje następujące działania:

 1. Weryfikację, w odniesieniu do wybranych JZP, sposobu dokonywania wyboru firmy audytorskiej.
 2. Monitorowanie, w odniesieniu do wybranych JZP, wypełniania wymogów w zakresie rotacji firm audytorskich oraz kluczowych biegłych rewidentów.
 3. Rozpatrywanie wniosków JZP, dotyczących przedłużenia zlecenia na badanie ustawowe, po upływie maksymalnego czasu trwania zlecenia określonego w ustawie.
 4. Weryfikację obowiązku powołania przez JZP komitetu audytu, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie.
 5. Weryfikację, w odniesieniu do wybranych JZP, zgodności składu komitetu audytu lub rady nadzorczej pełniącej jego funkcję, z wymogami ustawy w zakresie niezależności oraz posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności przez członków komitetu audytu/rady nadzorczej.
 6. Weryfikację, w odniesieniu do emitentów, sposobu wypełnienia w raportach rocznych za rok obrotowy 2018 wymogu informacyjnego, odnośnie składu i funkcjonowania komitetu audytu albo rady nadzorczej pełniącej jego funkcje, zawartego w § 70 ust. 6 pkt 5 lit. l) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
 7. Analizę, w odniesieniu do wybranych JZP,  funkcjonowania komitetu audytu w zakresie wykonywania zadań wynikających z ustawy.
 8. Weryfikację, w odniesieniu do wybranych JZP, przygotowania i wdrożenia polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania oraz polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem.
 9. Prowadzenie postępowań w zakresie nakładania kar administracyjnych w przypadku stwierdzenia naruszeń, o których mowa w art. 192 ust. 1 ustawy.
 10. Współpracę z KNA w zakresie realizacji zadań dotyczących nadzoru publicznego.
 11. Opiniowanie projektów aktów prawnych na poziomie krajowym i europejskim, które mają wpływ na nadzór publiczny realizowany przez KNF.
 12. Przekazanie do publicznych konsultacji a następnie publikację zaktualizowanej wersji „Rekomendacji dotyczących funkcjonowania komitetu audytu”.
 13. Prowadzenie dialogu z firmami audytorskimi badającymi JZP, w tym w formie cyklicznych spotkań.
 14. Publikowanie stanowisk UKNF, dotyczących kwestii budzących wątpliwości interpretacyjne, w odniesieniu do zakresu zadań przypisanych KNF w ramach sprawowanego nadzoru publicznego.
 15. Prowadzenie działań edukacyjnych mających na celu promowanie wysokich standardów funkcjonowania komitetu audytu, w szczególności poprzez szkolenia w ramach CEDUR oraz udział przedstawicieli UKNF w konferencjach i debatach poświęconych tej tematyce.

 

Link do planu działań KNF:

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_JZP_2019_64156.pdf

 

Bartosz Krzesiak
Dyrektor
Tel. kom.: +48 662 028 247 | E-mail: bartosz.krzesiak@navigatorcapital.pl

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe