Prospekt emisyjny

Prospekt emisyjny spółki Pamapol S.A. został sporządzony w związku z:

 • emisją z prawem poboru w drodze oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Oferta”) 3.321.100 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 PLN każda („Akcje Oferowane”) Pamapol S.A., kierowaną do dotychczasowych akcjonariuszy;
 • zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”):
  • 23.166.700 jednostkowych praw poboru Akcji Oferowanych („Jednostkowe Prawa Poboru”), oraz
  • 3.321.100 praw do Akcji Oferowanych („Prawa do Akcji”, „PDA”), oraz
  • 3.321.100 Akcji Oferowanych, oraz
  • 8.262.250 akcji zwykłych na okaziciela serii C („Akcje Wprowadzane”).

Prospekt emisyjny (do pobrania)

Aneks Nr 1 do Prospektu

Aneks Nr 2 do Prospektu

Aneks Nr 3 do Prospektu

Aneks Nr 4 do Prospektu

Aneks Nr 5 do Prospektu (opublikowany w dniu 2 września 2015 r.)

Informacja o ustaleniu ostatecznej liczby oferowanych akcji serii D – 9 lipca 2015 r.

Komunikat aktualizujący nr 1

Komunikat aktualizujący nr 2

Komunikat aktualizujący nr 3

Komunikat aktualizujący nr 4

Komunikat aktualizujacy nr 5

Uchwała Zarządu Spółki w sprawie zawieszenia oferty akcji serii D – raport bieżący nr 17/2015 z dnia 20.05.2015 r.

Formularz zapisu – zapis podstawowy

Formularz zapisu – zapis dodatkowy

Podstawowe informacje o Ofercie

Zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 5 z dnia 5 listopada 2014 r. (Uchwała o Podwyższeniu), kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony o kwotę nie niższą niż 1 PLN i nie wyższą niż 11.583.350 PLN, poprzez emisję nie mniej niż 1 akcja i nie więcej niż 11.583.350 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Zarząd Emitenta, uchwałą nr 2/Vii/2015 z dnia 9 lipca 2015 r., postanowił skorzystać z udzielonego mu, na mocy § 2 pkt 2 lit. h) Uchwały o Podwyższeniu, upoważnienia i określił, że ostateczna suma, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony w drodze emisji Akcji Oferowanych wynosi 3.321.100 PLN, a w związku z tym ustalił ostateczną liczbę Akcji Oferowanych na 3.321.100.

Oferta ma miejsce na zasadach prawa pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia Akcji Oferowanych w stosunku do liczby posiadanych akcji (Jednostkowe Prawo Poboru / Prawo Poboru). Jednostkowe Prawo Poboru nie zostało ograniczone lub wyłączone.

Dniem Prawa Poboru był 2 lutego 2015 r.

Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi przysługiwało 1 (jedno) prawo poboru.

Uwzględniając liczbę emitowanych Akcji Oferowanych, na każde 6,98 (a ściślej 6,97561049050014) praw poboru przypada jedna Akcja Oferowana, w związku z czym siedem jednostkowych Praw Poboru uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji Oferowanej; powyższy stosunek wynika z podzielenia liczby wszystkich akcji Emitenta istniejących na koniec dnia Prawa Poboru (23.166.700) przez liczbę Akcji Oferowanych.

Zgodnie z Uchwałą o Podwyższeniu Cena Emisyjna wynosi 1,00 PLN.

Zamiarem Spółki jest notowanie na rynku podstawowym GPW 23.166.700 Jednostkowych Praw Poboru, 3.321.100 Praw do Akcji, oraz 3.321.100 Akcji Oferowanych.

Osobami uprawnionymi do zapisania się na Akcje Oferowane w wykonaniu Prawa Poboru są:

 • osoby, które posiadały Akcje Istniejące na koniec Dnia Prawa Poboru i które nie dokonały zbycia Jednostkowych Praw Poboru do momentu złożenia zapisu na Akcje Oferowane,
 • osoby, które nabyły Jednostkowe Prawa Poboru i nie dokonały ich zbycia do momentu złożenia zapisu na Akcje Oferowane.

Osobami uprawnionymi do złożenia Zapisu Dodatkowego w terminie wykonania Prawa Poboru są osoby, które były akcjonariuszami na koniec Dnia Prawa Poboru. Nie mogą natomiast złożyć Zapisu Dodatkowego osoby, które nie były akcjonariuszami Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru, a które nabyły Jednostkowe Prawa Poboru. Osoby te mogą jedynie złożyć zapis w ramach wykonania Prawa Poboru.

Przewidywany harmonogram Oferty

5 listopada 2014 r. Publikacja informacji o Cenie Emisyjnej Akcji Oferowanych (Raport bieżący Spółki nr 41/2014 – Uchwała nr 5 NWZ Spółki z dnia 5 listopada 2014 r.)
2 lutego 2015 r. Dzień Prawa Poboru
24 sierpnia 2015 r. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych
24 sierpnia –
1 września 2015 r.
Notowanie Jednostkowych Praw Poboru na GPW
4 września 2015 r. Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych
16 września
2015 r.
Przydział Akcji Oferowanych objętych w ramach wykonania Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych
17 września – 18 września 2015 r. Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w ramach wykonania Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych złożonych przez podmioty, które odpowiedziały na zaproszenie Oferującego działającego w imieniu i w porozumieniu ze Spółką
do 19 września 2015 r. Przydział Akcji Oferowanych podmiotom, które złożą zapisy w odpowiedzi na zaproszenie Oferującego działającego w imieniu i w porozumieniu ze Spółką
do ok 9 października 2015 r. Rejestracja Akcji Oferowanych w KRS

 

Osoby uprawnione do zapisania się na Akcje Oferowane w wykonaniu Prawa Poboru mogą dokonywać zapisów na Akcje Oferowane w domach maklerskich lub bankach prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których mają zapisane Jednostkowe Prawa Poboru.

Osoby uprawnione do złożenia Zapisów Dodatkowych mogą składać zapisy na Akcje Oferowane w domach maklerskich lub bankach prowadzących rachunki papierów wartościowych, w których na rachunkach papierów wartościowych miały zapisane Akcje istniejące na koniec Dnia Prawa Poboru.

Zapis na Akcje Oferowane w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapis Dodatkowy składane są na oddzielnych formularzach, każdorazowo w trzech egzemplarzach.

Jeżeli nie wszystkie z oferowanych Akcji Oferowanych zostaną objęte w trybie realizacji Prawa poboru (uwzględniając Zapisy Dodatkowe), Zarząd Emitenta może zaoferować niesubskrybowane akcje według swojego uznania wskazanym przez siebie uprawnionym inwestorom, będącym dotychczasowymi akcjonariuszami Spółki lub posiadaczami Jednostkowych Praw Poboru, po cenie nie niższej niż Cena Emisyjna.

 

 

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe