Raport KNF: Nadzór nad sprawozdawczością finansową emitentów papierów wartościowych prowadzony w 2018 r.

W 2018 r. KNF w ramach analizy sprawozdań finansowych pod kątem ich zgodności z obowiązującymi emitentów regulacjami dotyczącymi raportowania finansowego (w szczególności MSSF), przeanalizował sprawozdania finansowe 96 emitentów z rynku regulowanego (GPW i BondSpot z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych). Liczba ta nie odbiega istotnie od liczby emitentów poddanych analizie w latach ubiegłych – w 2017 r. było to 103 podmiotów, a w 2016 r. 112 spółek.

Oznacza to, że w 2018 r., podobnie jak w latach poprzednich blisko co czwarta spółka z rynku regulowanego znalazła się pod lupą nadzorcy (w odniesieniu do sprawozdań finansowych).

W 2018 r. KNF przeanalizowała sprawozdania roczne blisko 84 emitentów i sprawozdania śródroczne 45 emitentów.

Analizie pełnej tj. analizie całego sprawozdania finansowego, mającej na celu identyfikację wszelkich braków lub nieprawidłowości poddano 35 emitentów. Pozostałe dokonane analizy to analizy tematyczne (42) i sprawdzające (19). W porównaniu do 2017 r. oznacza to wyraźny wzrost analiz pełnych i sprawdzających oraz spadek analiz tematycznych.

W 2018 r. wydanych zostało 21 zaleceń w stosunku do 21 emitentów, przy czym w zaleceniach zazwyczaj wskazywano na nieprawidłowości w więcej niż jednym obszarze.

Najczęściej występującymi zaleceniami w odniesieniu do sprawozdań śródrocznych było wskazanie konieczności ujawniania aktualizacji określonych w zaleceniach informacji lub danych, w związku z wymogiem włączenia do śródrocznego raportu finansowego wyjaśnień dotyczących zdarzeń, które są znaczące dla zrozumienia sytuacji finansowej i wyników działalności jednostki, które miały miejsce od końca ostatniego rocznego okresu sprawozdawczego. Wśród wydanych ogółem zaleceń w 2018 r. głównymi tematami były: ujawnienia nt. ryzyka płynności, utraty wartości aktywów niefinansowych oraz rezerw, zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych.

KNF przypomina, że emitent każdorazowo powinien dokonać analizy, czy zastosowanie zaleceń skutkuje powstaniem informacji poufnej w rozumieniu Rozporządzenia MAR. W przypadku powstania informacji poufnych należy przekazać je do publicznej wiadomości zgodnie z art. 17 Rozporządzenia MAR.

Podkreślono również, że w przypadku konieczności dokonania przez emitenta korekty raportu okresowego w związku z wystąpieniem nieprawidłowości, w tym niezgodności z MSSF, tryb jej dokonania określa Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych (w przypadku konieczności dokonania korekty raportu okresowego emitent przekazuje do publicznej wiadomości zarówno raport bieżący informujący o przedmiocie i charakterze dokonanej korekty, jak i skorygowany raport okresowy za okres, którego dotyczyła korekta; w przypadku korekty dotyczącej sprawozdania finansowego, które zostało już zatwierdzone przez organ zatwierdzający, emitent przekazuje do publicznej wiadomości wyłącznie raport bieżący informujący o przedmiocie i charakterze korekty.

Raport KNF traktuje m.in. także o zastrzeżeniach i odmowach wyrażania opinii przez biegłych rewidentów do rocznych sprawozdań finansowych oraz o zastrzeżeniach i odmowach wyrażenia wniosku w raporcie z przeglądu do sprawozdań półrocznych. W odniesieniu do sprawozdań rocznych za 2017 r. odnotowano 20 opinii z zastrzeżeniami i 10 odmów wyrażenia opinii (dla porównania w odniesieniu do sprawozdań za 2016 r. było odpowiednio 22 zastrzeżeń i 11 odmów). W odniesieniu do sprawozdań za I pół. 2018 r. odnotowano 21 raportów z zastrzeżeniami i 7 odmów wyrażenia wniosku oraz 1 opinię negatywną (dla porównania w odniesieniu do sprawozdań za I pół. 2017 r. było odpowiednio 16 zastrzeżeń i 7 odmów). Tematy występujące w zastrzeżeniach i odmowach przede wszystkim dotyczą: zagrożenia kontynuacji działalności, instrumentów finansowych oraz utraty wartości aktywów niefinansowych.

Raport KNF zawiera szczegółową listę wybranych okoliczności wskazanych przez biegłych rewidentów w odmowach wyrażenia opinii / wniosku oraz zastrzeżeniach zamieszczonych w sprawozdaniach z badania i raportach biegłych.

KNF wskazał również ogólnie na wybrane obszary wymagające poprawy oraz zagadnienia, na które należy zwrócić szczególną uwagę przy sporządzaniu sprawozdań finansowych, w tym m.in. na: jakość ujawnień, ryzyko kredytowe i ryzyko płynności, aktywowanie nakładów na prace rozwojowe, skutki działań administracji podatkowej, zastosowanie MSSF 9 i MSSF 15, wdrożenie MSSF 16 oraz MSSF 17, badanie spółek zależnych, rozporządzenia KE ogłoszone w 2018 r. (przyjmujące zmiany do MSSF), jednolity elektroniczny format sprawozdawczy.

KNF pokreślił, że w 2019 r. analizie zostaną objęte w szczególności:

– zagadnienia związane ze stosowaniem MSSF 15 Przychody z umów z klientami;

– zagadnienia związane ze stosowaniem MSSF 9 Instrumenty finansowe; oraz

– ujawnienie informacji na temat przewidywanego wpływu wdrożenia MSSF 16 Leasing (emitenci powinni dołożyć wszelkich starań aby w sprawozdaniach za 2018 r. ujawnić ilościowy wpływ początkowego zastosowania tego standardu).

Raport KNF to lektura obowiązkowa dla wszystkich emitentów z rynku regulowanego, a w szczególności tych, którzy jeszcze nie opublikowali raportu rocznego za 2018 r. (do końca lutego 2019 r. dokonało tego niespełna 20 emitentów). Analiza raportu będzie również bardzo przydatna dla emitentów, którzy planują debiut na rynku regulowanym – odpowiednie dostosowanie sprawozdań powinno usprawnić proces zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez KNF.

KNF: „Zachęcamy emitentów i biegłych rewidentów do zapoznania się z tym dokumentem przed publikacją raportów rocznych za rok 2018.”:

Raport KNF – link.

Bartosz Krzesiak
Dyrektor
Tel. kom.: +48 662 028 247 | E-mail: bartosz.krzesiak@navigatorcapital.pl

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe