Raporty roczne. Sprawozdanie Zarządu z działalności w Grupie – jedno czy dwa?

Nowelizacja Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych z dnia 25 maja 2016 r. dodała w § 83 ust. 7 tj.:

W przypadku raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej na temat działalności emitenta oraz odpowiednio sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej na temat działalności grupy kapitałowej mogą być sporządzone w formie jednego dokumentu.

Oznacza to, że w przypadku grup kapitałowych możliwe jest sporządzenie wyłącznie jednego dokumentu „sprawozdania z działalności”. Dokument ten oczywiście powinien przede wszystkim odnosić się do działalności grupy kapitałowej emitenta, a w stosownych punktach traktować także bezpośrednio o jednostce dominującej i danych jednostkowych.

Dokonaliśmy przeglądu raportów rocznych, które pierwotnie zgodnie z upublicznionymi harmonogramami publikacji miały zostać przekazane w lutym 2017 r. Wśród tych 17 raportów rocznych spółek z GPW (bez uwzględniania spółek z przesuniętym rokiem obrotowym względem roku kalendarzowego oraz spółek zagranicznych) publikacja dwóch została przeniesiona na pierwszą połowę marca. W trzech przypadkach emitenci opublikowali wyłącznie raporty jednostkowe – bo nie tworzą grup kapitałowych. W przypadku pozostałych 14 spółek (grup kapitałowych) tylko 4 emitentów skorzystało z opcji sporządzenia „sprawozdania z działalności” w formie jednego dokumentu: Bank Zachodni WBK, GPW, Orange Polska i Orbis – ok 29% próby. Reszta tak jak w latach poprzednich opublikowała dwa osobne dokumenty „sprawozdania z działalności” tj. dotyczące emitenta i grupy kapitałowej emitenta.

Powyższa próba to tylko niewielka cząstka rynku, więc zdecydowanie zbyt wcześnie na wyciąganie ogólnych wniosków.

Bartosz Krzesiak
Dyrektor
Tel. kom.: +48 662 028 247 | E-mail: bartosz.krzesiak@navigatorcapital.pl

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe