REGULAMIN APLIKACJI WEB DM NAVIGATOR

Szanowni Państwo,

Bardzo prosimy o zapoznanie się z niniejszym regulaminem, w którym określone zostały ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji web Domu Maklerskiego Navigator S.A., służącej do obsługi rejestru akcjonariuszy, o którym mowa w art. 3281 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 roku poz. 1798 ze zm.), w tym obsługi modułu zdawczo-odbiorczego aplikacji, służącemu m.in. uzupełnianiu indywidualnych kwestionariuszy przez akcjonariuszy, w związku z przeprowadzaniem procesu dematerializacji akcji przy wsparciu Domu Maklerskiego Navigator S.A.

Moduł zdawczo-odbiorczy aplikacji jest wyłącznie narzędziem pomocniczym w procesie dematerializacji akcji. Spółka ma obowiązek dokonania weryfikacji wszystkich danych wprowadzonych przez akcjonariusza w module zdawczo-odbiorczym aplikacji. Spółka jest odpowiedzialna za dostarczenie do Domu Maklerskiego Navigator S.A. odpowiednio wypełnionych i podpisanych przez akcjonariusza i spółkę oryginałów kwestionariuszy i protokołów zdawczo-odbiorczych.

 

REGULAMIN APLIKACJI WEB DM NAVIGATOR

§1. DEFINICJE

 • Akcjonariusze – akcjonariusze Spółki, która zawarła z DM Navigator umowę o świadczenie usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy. W ramach niniejszej definicji rozumie się również posiadaczy praw poboru akcji, warrantów subskrypcyjnych, świadectw użytkowych, świadectw założycielskich i innych tytułów uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku Spółki;
 • Aplikacja – serwis internetowy, dostępny pod adresem https://rejestr.dmnavigator.pl, dedykowany dla spółek akcyjnych, komandytowo-akcyjnych, prostych spółek akcyjnych oraz spółek europejskich, które zawarły z DM Navigator Umowę, posiadający odrębne moduły dla Użytkowników Spółki i dla Akcjonariuszy. Częścią Aplikacji jest MZO;
 • DM Navigator – Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 0000274307);
 • Konto Akcjonariusza – element Aplikacji, za pośrednictwem którego Akcjonariusz może korzystać z określonych funkcjonalności Aplikacji, po uprzednim zalogowaniu się za pomocą danych zweryfikowanych przez DM Navigator;
 • Konto Inwestora – indywidualny profil inwestora w bazie danych Navigator Crowd, umożliwiający korzystanie z funkcjonalności platformy crowdfundingu inwestycyjnego zarządzanego przez Navigator Crowd, która jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.navigatorcrowd.pl;
 • Konto Spółki – element Aplikacji, za pośrednictwem którego Użytkownik Spółki może korzystać z określonych funkcjonalności Aplikacji, po uprzednim zalogowaniu się za pomocą danych zweryfikowanych przez DM Navigator;
 • Kwestionariusz – kwestionariusz wysyłany w postaci indywidualnego linku przez Użytkownika Spółki do Akcjonariusza tej Spółki, w którym Akcjonariusz może samodzielnie uzupełnić wymagane dane, w tym na temat posiadanych akcji Spółki; integralną częścią Kwestionariusza jest protokół zdawczo-odbiorczy, który jest wykorzystywany przy odbiorze dokumentów akcji przez Spółkę od Akcjonariusza;
 • MZO – Moduł Zdawczo-Odbiorczy Aplikacji dostępny wyłącznie dla Użytkowników Spółki;
 • Navigator Crowd – Navigator Crowdfunding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 0000893927);
 • Pełnomocnik – osoba fizyczna, która otrzymała od Spółki lub Akcjonariusza pełnomocnictwo do korzystania odpowiednio z Konta Spółki lub Konta Akcjonariusza w zakresie opisanym w pełnomocnictwie, udostępnionym DM Navigator z chwilą zawarcia Umowy lub w trakcie jej trwania i której dane zostały ujawnione w formularzu rejestracji do korzystania z Aplikacji;
 • Regulamin – niniejszy regulamin;
 • Spółka – spółka akcyjna, komandytowo-akcyjna, prosta spółka akcyjna lub spółka europejska, która zawarła z DM Navigator Umowę;
 • Umowa – umowa o świadczenie usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy, zawierana przez Spółkę z DM Navigator;
 • Użytkownicy – Użytkownicy Spółki, Akcjonariusze oraz Pełnomocnicy;
 • Użytkownicy Spółki – osoby wskazane przez Spółkę w załączniku do Umowy jako osoby odpowiedzialne za bieżący kontakt i współpracę w wykonywaniu Umowy. Spółka ma możliwość zmiany osób wskazanych w ww. załączniku do Umowy poprzez dostarczenie odpowiedniego wniosku do DM Navigator podpisanego zgodnie z reprezentacją Spółki.

 

§2. WARUNKI I ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Użytkownik zobowiązany jest, z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Aplikacji, do zapoznania się z treścią Regulaminu, akceptacji jego treści oraz do przestrzegania wszystkich jego postanowień.

2. Niedopuszczalne są działania Użytkownika, mogące utrudniać lub destabilizować działanie Aplikacji, w szczególności takie działania jak: niszczenie, zmiana, usuwanie, uszkadzanie Aplikacji, utrudnianie dostępu innym Użytkownikom oraz podejmowanie jakichkolwiek działań na szkodę DM Navigator, Użytkowników i innych osób. W przypadku stwierdzenia faktu podejmowania przez Użytkownika wyżej określonych działań, DM Navigator zastrzega sobie prawo do niezwłocznego zablokowania dostępu Użytkownikowi do Aplikacji. Działania mające na celu destabilizację Aplikacji stanowią czyn zabroniony, w związku z czym DM Navigator może również powziąć stosowne działania prawne zmierzające do naprawienia poniesionej przez Użytkownika szkody.

3. Zablokowanie dostępu Użytkownikowi do Aplikacji, o którym mowa w ust. 2 powyżej nie może być traktowane jako przejaw nienależytej staranności DM Navigator, zaś odpowiedzialność odszkodowawcza, za skutki zastosowania tego środka, jest wyłączona.

4. Niedopuszczalne jest dostarczanie do Aplikacji przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w tym niezgodnych z prawdą, w szczególności podawanie danych, do których Użytkownik nie jest uprawniony, w tym danych osobowych dotyczących osób trzecich.

 

§3. FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI

1. W ramach Aplikacji Użytkownicy Spółki mają możliwość:

a) podglądu listy akcjonariuszy Spółki, szczegółów danego akcjonariusza Spółki oraz szczegółów akcji przypisanych do danych akcjonariuszy Spółki,

b) wygenerowania listy akcjonariuszy Spółki do pliku xlsx,

c) składania dyspozycji do DM Navigator,

d) podglądu złożonych dyspozycji do DM Navigator,

e) wygenerowania listy złożonych dyspozycji do DM Navigator do pliku xlsx,

f) podglądu listy serii akcji w zakresie Spółki oraz szczegółów serii akcji Spółki,

g) wygenerowania listy z seriami akcji Spółki do pliku xlsx,

h) podglądu listy walnych zgromadzeń akcjonariuszy utworzonych przez Spółkę oraz ich szczegółów,

i) wygenerowania listy walnych zgromadzeń akcjonariuszy utworzonych przez Spółkę do pliku xlsx,

j) udostępnienia akcjonariuszom dokumentów związanych z walnym zgromadzeniem Spółki.

2. W ramach Aplikacji Akcjonariusze mają możliwość:

a) podglądu posiadanych przez Akcjonariusza akcji oraz ich szczegółów,

b) wygenerowania posiadanych przez Akcjonariusza akcji oraz ich szczegółów do pliku xlsx,

c) podglądu Spółek, których akcje posiada Akcjonariusz,

d) wygenerowania listy Spółek, których akcje posiada Akcjonariusz do pliku xlsx,

e) podglądu listy Akcjonariuszy, którzy przypisani są do tej samej Spółki, co dany Akcjonariusz,,

f) składania dyspozycji do DM Navigator (w tym w celu wystawiania świadectwa rejestrowego dla Akcjonariusza przez DM Navigator),

g) podglądu złożonych dyspozycji do DM Navigator,

h) wygenerowania listy złożonych dyspozycji do DM Navigator do pliku xlsx,

i) podglądu listy walnych zgromadzeń akcjonariuszy utworzonych przez Spółkę oraz ich szczegółów,

j) wygenerowania listy walnych zgromadzeń akcjonariuszy utworzonych przez Spółkę do pliku xlsx,

k) pobrania dokumentów związanych z walnym zgromadzeniem akcjonariuszy Spółki, które udostępni Spółka,

l) założenia bezpłatnego Konta Inwestora na platformie Navigator Crowd lub zawarcia umowy o świadczenie usług maklerskich z DM Navigator.

3. Zakres funkcjonalności Aplikacji dla Użytkowników Spółki i Akcjonariuszy może się różnić w zależności od wybranego przez Spółkę pakietu.

4. Ponadto w ramach MZO Spółka, a w szczególności Użytkownicy Spółki mają możliwość:

a) wygenerowania i wysłania do każdego Akcjonariusza dedykowanego linku do Kwestionariusza, w którym Akcjonariusz uzupełnia wymagane dane,

b) bieżącego dostępu do Kwestionariuszy,

c) nadawania odpowiedniego statusu Kwestionariuszom,

d) modyfikacji Kwestionariuszy,

e) przygotowania Kwestionariuszy dla Akcjonariuszy,

f) wydrukowania Kwestionariusza.

 

§4. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

1. Do korzystania z Aplikacji konieczne jest spełnienie przez Użytkownika następujących wymagań technicznych:

a) dostęp do sieci Internet,

b) zainstalowana przeglądarka internetowa (rekomendowane przeglądarki to: Chrome, Edge oraz Firefox),

c) posiadanie adresu e-mail.

2. Dostęp do Aplikacji jest możliwy poprzez przeglądarkę internetową.

3. Użytkownik powinien stosować się do wskazań udostępnionych na stronach Aplikacji i w Regulaminie, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślnie lub nieumyślnie), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność i ryzyko.

4. Użytkownicy są zobowiązani do stosowania odpowiednich środków zabezpieczeń, chroniących ich przed zagrożeniem pozyskania i modyfikowania ich danych przez osoby nieuprawnione. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

 

§5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. DM Navigator nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności części lub całości Aplikacji dla wszystkich Użytkowników. DM Navigator dopuszcza występowanie przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Aplikacji, w szczególności, gdy jest to spowodowane:

a) niezbędnymi naprawami, zmianami lub konserwacją sprzętu albo oprogramowania, wykorzystywanych przy prowadzeniu Aplikacji,

b) przyczynami niezależnymi od DM Navigator lub zależnymi do Użytkownika (siła wyższa, działania lub zaniechania Użytkowników, działania lub zaniechania osób trzecich, za które DM Navigator nie ponosi odpowiedzialności).

2. DM Navigator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) aktualność, prawdziwość, rzetelność i kompletność informacji podanych przez Akcjonariuszy w Kwestionariuszach,

b) aktualność, prawdziwość, rzetelność i kompletność danych Użytkowników Spółki, wskazanych przez Spółkę w załączniku do Umowy (lub danych zmienionych na wniosek Spółki),

c) wszelkie szkody wynikające z braku rzetelności, kompletności czy prawdziwości informacji i danych podawanych przez Użytkowników,

d) zakłócenia w funkcjonowaniu Aplikacji, wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub innych osób,

e) czasowe utrudnienia lub niemożność korzystania z Aplikacji. O planowanych przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni – w zależności od możliwości i potrzeb – w jednym z wybranych przez DM Navigator sposobów:

 • na stronie DM Navigator: www.navigatorcapital.pl,
 • za pośrednictwem strony www Aplikacji,
 • na podane adresy e-mail Użytkowników,

f) problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie z Aplikacji,

g) skutki ujawnienia hasła do konta Użytkownika w Aplikacji, bądź udostępniania go przez Użytkownika osobom trzecim,

h) negatywne konsekwencje braku wylogowania się przez Użytkownika z Aplikacji przy zakończeniu danej sesji oraz korzystania przez Użytkownika z opcji typu „zapamiętaj mnie” na urządzeniu, z którego korzystają także inne osoby oraz za inne szkody związane ze sposobem korzystania przez Użytkownika Aplikacji,

i) skutki wykorzystania składników lub funkcjonalności teleinformatycznych Aplikacji przez Użytkownika, w tym w systemie komputerowym Użytkownika,

j) szkody powstałe w wyniku działania zdarzenia zewnętrznego niemożliwego do przewidzenia oraz zapobieżenia,

k) wykorzystanie danych osobowych Użytkowników, udostępnionych Użytkownikom w Aplikacji na podstawie i w granicach określonych przez obowiązujące przepisy prawa. W szczególności Użytkownicy odpowiadają za zgodne z prawem przetwarzanie udostępnionych im danych osobowych innych Użytkowników, w tym ewentualnie za dalsze ich przetwarzanie jako odrębni administratorzy danych osobowych,

l) jakiekolwiek inne działania lub zaniechania Użytkownika lub osób trzecich, za które DM Navigator nie ponosi odpowiedzialności.

3. Jeżeli w ramach Aplikacji będą zamieszczane linki (odniesienia) do stron internetowych umożliwiających korzystanie z serwisów internetowych i usług elektronicznych, które nie są udostępniane i świadczone przez DM Navigator, DM Navigator dołoży wszelkich starań, aby wyeliminować linki do stron internetowych zawierających treści sprzeczne z obowiązującym prawem. W takim wypadku DM Navigator nie ponosi jednak odpowiedzialności za bieżącą zawartość stron internetowych, nad którymi nie posiada kontroli. W konsekwencji powyższego DM Navigator wskazuje, że:

a) Użytkownicy korzystają z serwisów internetowych i usług elektronicznych prowadzonych przez inne podmioty niż DM Navigator, wyłącznie na własną odpowiedzialność,

b) Regulamin oraz Polityka Prywatności nie mają zastosowania do serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych przez inne podmioty niż DM Navigator; w takim przypadku znajdują zastosowanie zasady korzystania z serwisów internetowych lub usług elektronicznych określone przez podmioty, które je udostępniają.

4. MZO jest wyłącznie narzędziem pomocniczym przy uzupełnianiu Kwestionariusza. Spółka ma obowiązek dokonania weryfikacji wszystkich danych wprowadzonych przez Akcjonariusza w Kwestionariuszu. Spółka ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokonane przez Użytkowników Spółki modyfikacje Kwestionariuszy. Spółka ma obowiązek dostarczenia do DM Navigator odpowiednio wypełnionych i podpisanych przez Akcjonariusza i Spółkę oryginałów Kwestionariuszy i protokołów zdawczo-odbiorczych.

 

§6. KONTO AKCJONARIUSZA

1. Aby utworzyć Konto Akcjonariusza konieczne jest wyrażenie przez Akcjonariusza odpowiedniej zgody oraz podanie adresu poczty elektronicznej.

2. DM Navigator ma prawo żądać dodatkowego potwierdzenia uprawnień do otwarcia lub korzystania z Konta Akcjonariusza, takich jak: pełnomocnictwo, oświadczenie, wzór podpisu.

3. Utworzenie Konta Akcjonariusza nie jest konieczne, ale zalecane. Dzięki niemu Akcjonariusz będzie miał m.in. stały elektroniczny dostęp do danych zawartych w rejestrze akcjonariuszy oraz będzie mógł w każdej chwili przeglądać wybrane dane w Aplikacji.

4. W wypadku utraty hasła do Konta Akcjonariusza, Akcjonariusz ma możliwość otrzymania hasła tymczasowego, które po pierwszym zalogowaniu wymusi zmianę hasła na hasło docelowe. W celu uzyskania hasła tymczasowego akcjonariusz może skorzystać z odpowiedniej funkcjonalności dostępnej z poziomu interfejsu Aplikacji lub przesłać odpowiedni wniosek na adres e-mail rejestr@dmnavigator.pl.

5. Akcjonariusz, który dokonał rejestracji może w dowolnym terminie zamknąć Konto Akcjonariusza, co będzie skutkowało pozbawieniem go dostępu do Aplikacji.

6. Celem zamknięcia Konta Akcjonariusza akcjonariusz kieruje do DM Navigator odpowiedni wniosek na adres e-mail rejestr@dmnavigator.pl lub poprzez dyspozycję w ramach Aplikacji. Konto jest zamykane przez DM Navigator niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.

7. DM Navigator dokonuje weryfikacji wniosku o usunięcie i usuwa Konto Akcjonariusza w terminie 30 dni od złożenia wniosku o jego usunięcie.

 

§6A. KONTO SPÓŁKI

1. Konta Spółki otwierane są na adresy poczty elektronicznej wskazane przez Spółkę w Umowie.

2. Utworzenie Konta Spółki nie jest konieczne, ale zalecane. Dzięki niemu Spółka będzie miała m.in. stały elektroniczny dostęp do danych zawartych w rejestrze akcjonariuszy oraz będzie mogła w każdej chwili przeglądać wybrane dane w Aplikacji.

3. W wypadku utraty hasła do Konta Spółki, Spółka ma możliwość otrzymania hasła tymczasowego, które po pierwszym zalogowaniu wymusi zmianę hasła na hasło docelowe. W celu uzyskania hasła tymczasowego Spółka może skorzystać z odpowiedniej funkcjonalności dostępnej z poziomu interfejsu Aplikacji lub przesłać odpowiedni wniosek na adres e-mail rejestr@dmnavigator.pl.

4. Celem zamknięcia Konta Spółki, Spółka kieruje do DM Navigator odpowiedni wniosek na adres e-mail rejestr@dmnavigator.pl lub poprzez dyspozycję w ramach Aplikacji. Konto jest zamykane przez DM Navigator niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.

5. DM Navigator dokonuje weryfikacji wniosku o usunięcie i usuwa Konto Spółki w terminie 30 dni od złożenia wniosku o jego usunięcie.

 

§7. REKLAMACJE

1. Użytkownicy mogą składać reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu w formie pisemnej na adres ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: rejestr@dmnavigator.pl lub ustnie (telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie DM Navigator).

2. DM Navigator udzieli odpowiedzi na reklamację na zasadach i w terminie określonych w Procedurze załatwiania skarg klientów na działalność DM Navigator udostępnionej pod adresem: https://www.dmnavigator.pl/dokumenty/

 

§8. ZMIANY REGULAMINU

1. DM Navigator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, takich jak:

a) zmiana warunków technicznych Aplikacji, w tym wprowadzanie nowych funkcjonalności, rozbudowa lub zmiana funkcjonalności,

b) zmiana warunków umów o świadczenie usług prowadzenia rejestru akcjonariuszy,

c) poprawa obsługi Użytkowników,

d) zmiany mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa i przeciwdziałanie nadużyciom, w tym w szczególności zmiany dotyczące wymaganych środków bezpieczeństwa,

e) zmiana danych DM Navigator, w tym danych teleadresowych i rejestracyjnych,

f) poprawa przejrzystości Regulaminu, usunięcie ewentualnych niejasności i błędów pisarskich,

g) konieczność dostosowania zapisów Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa lub w związku z wykonaniem decyzji, rekomendacji lub zaleceń wydanych przez uprawnione organy.

2. DM Navigator poinformuje o planowanych zmianach Regulaminu wysyłając odpowiednie informacje o zmianach na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub zamieszczając je w Aplikacji, wskazując jednocześnie planowany termin ich wejścia w życie.

3. DM Navigator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Aplikacji oraz zmian Regulaminu bez uprzedniego poinformowania Użytkownika o planowanych zmianach w sytuacji gdy zmiany będą zmianami na korzyść Użytkowników.

4. Z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej Regulamin staje się wiążący dla Akcjonariuszy z chwilą powiadomienia.

5. Z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej Regulamin staje się wiążący dla Spółki, o ile Spółka przed datą wejścia w życie zmian nie wypowie Umowy, na warunkach zawartych w tej Umowie.

 

§9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. DM Navigator jest administratorem danych osobowych zebranych w Aplikacji, w tym w MZO.

2. DM Navigator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

3. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych przez DM Navigator znajduje się w Polityce Prywatności: https://www.navigatorcapital.pl/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-dla-akcjonariuszy-spolek/

 

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia Regulaminu, wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Aplikacji oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności DM Navigator.

2. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z  Regulaminu jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od 12.01.2022 r.

 

 

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe