ULGA B+R

Odzyskaj 100% poniesionych kosztów

Poprawne wykonanie wszystkich czynności pozwoli na uzyskanie dodatkowego odliczenia 100% kosztów B+R, a od 2022 roku nawet 200% kosztów w przypadku kosztów wynagrodzenia pracowników.

Poprawne wykonanie wszystkich czynności pozwoli na uzyskanie
dodatkowego odliczenia 100% kosztów B+R, a od 2022 roku nawet 200%
kosztów w przypadku kosztów wynagrodzenia pracowników.

Co oznacza ta ulga w praktyce?

Przedsiębiorca, może skorzystać z dodatkowego odliczenia, którego dokonuje w oparciu o kwotę kosztów kwalifikowanych, zmniejszając tym samym kwotę podatku do zapłaty, a także ma możliwość zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych.

Katalog kosztów kwalifikowanych

 • wynagrodzenia oraz składki finansowane przez pracodawcę (umowa o pracę, dzieło oraz zlecenie)
 • koszty materiałów i surowców bezpośrednio związanych z działalnością B+R
 • nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego
 • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej
 • nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej
 • wydatki na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych
 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz WNiP (nie dotyczy samochodów osobowych oraz nieruchomości)
 • koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

Dla kogo jest ulga B+R?

Z danej ulgi mogą skorzystać podatnicy, niezależnie od ich wielkości oraz branży, którzy w związku z  prowadzoną działalnością gospodarczą ponoszą wydatki na działalność badawczo-rozwojową.
Zgodnie z Art. 4a ustawy o CIT oraz Art. 5a ustawy o PIT, działalność badawczo-rozwojowa to: „działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów do tworzenia nowych zastosowań”.
W praktyce brzmi to dużo łagodniej, ponieważ każda firma, która pracuje nad nowymi technologiami, rozwija własne produkty i usługi oraz  tworzy nowe rozwiązania zarówno na własne potrzeby, jak również na zamówienie swoich klientów, może mówić o działalności B+R. Możliwe jest objęcie ulgą także projektów będących już w toku, rozpoczętych w poprzednich latach, w ramach których wydatki ponoszone są na bieżąco.
Od 2018 roku możliwe jest korzystanie z Ulgi B+R także przez przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie SSE.

B+R – nowe zasady

Ulga funkcjonuje w polskim systemie podatkowym od 2016 roku, kiedy to zastąpiła tzw. ulgę technologiczną, natomiast z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowelizacja regulacji dotyczących ulgi B+R, która czyni ją bardziej atrakcyjną, m.in. poprzez zwiększenie kwot podlegających odliczeniu oraz rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych.

Warunki do przyznania ulgi B+R

W celu zastosowania ulgi podatkowej na działalność B+R kluczowe jest zidentyfikowanie tych działań, które wpisują się w definicję działalności badawczo-rozwojowej, a następnie przygotowanie zestawienia związanych z nią wydatków. Należy pamiętać, aby w należyty sposób dokumentować przebieg prac, zaangażowanie zasobów oraz ponoszone wydatki.

Aby zastosować Ulgę B+R, konieczne jest systematyczne ponoszenie kosztów związanych z:

 • tworzeniem nowych funkcjonalności do istniejących produktów
 • opracowywaniem nowych produktów, usług lub procesów
 • opracowywaniem nowych zastosowań dla istniejących produktów
 • pracami nad ulepszeniami istniejących produktów, usług lub procesów
 • Prace te mogą być prowadzone zarówno na potrzeby własne, jak i na zlecenie klienta lub grupy kapitałowej. Nie ma także znaczenia, czy rozwój dotyczy produktów oferowanych na zewnątrz, czy też wewnętrznych procesów firmy.

Koszty kwalifikowane w przypadku SSE oraz dotacji

Zmiany od 1 stycznia 2018 r. dotyczą również podatników prowadzących działalność na terenie SSE, którzy dzięki nowelizacji mają możliwość skorzystania z ulgi B+R. Przed rokiem 2018, samo prowadzenie działalności na terenie SSE dyskwalifikowało podatnika ze skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej, natomiast nowelizacja całkowicie to zmieniła i korzystanie z ulgi dla tych podatników jest teraz również możliwe, jednak pod pewnymi warunkami. W szczególności, podatnicy mają możliwość uwzględnienia kosztów kwalifikowanych poniesionych na działalność badawczo-rozwojową tylko w tej części, która nie została ujęta przy kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia SSE.

Przedstawione wyżej zasady odnoszą się również do podatników otrzymujących dotacje z różnych źródeł. Podatnicy mają bowiem możliwość do skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej w części, która nie została im zwrócona w formie dotacji.

FORMULARZ KONTAKTOWY