31 stycznia i notyfikacja poniżej 5.000 EUR ? Nie, ale…

31 stycznia i notyfikacja poniżej 5.000 EUR ? Nie, ale…

Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie niektórych skutków niedostosowania do dnia 3 lipca 2016 r. polskiego porządku prawnego do przepisów Rozporządzenia MAR („Stanowisko UKNF”) z dnia 28 czerwca 2016 r. wskazało m.in., iż podmioty działające na rynku kapitałowym nie są zobowiązane do stosowania art. 160 Ustawy o Obrocie oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych („Rozporządzenie notyfikacyjne”). Oznacza to, że raportowanie w zakresie tzw. notyfikacji powinno odbywać się obecnie zgodnie z Rozporządzeniem MAR oraz aktami delegowanymi i wykonawczymi wydanymi na jego podstawie. Kluczowe są tu art. 19 Rozporządzenia MAR (Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze), art. 10 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/522 z dnia 17 grudnia 2015 r. (…) (Transakcje podlegające obowiązkowi powiadomienia) oraz Załącznik do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/523 z dnia 10 marca 2016 r. (…) (wzór formularza do celów powiadamiania o transakcjach) a bardzo pomocne jest Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie sposobu wypełniania powiadomień o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR z dnia 30 czerwca 2016 r. Od momentu bezpośredniego stosowania przepisów Rozporządzenia MAR notyfikacja dot. zarówno emitentów notowanych na rynku regulowanym GPW, spółek z rynku NewConnect jak i podmiotów, których instrumenty finansowe notowane są na Catalyst.

Zwracamy uwagę, iż zgodnie ze Stanowiskiem UKNF wskazującym na brak zobowiązania do stosowania Rozporządzenia notyfikacyjnego nie ma obecnie obowiązku do przekazywania informacji o transakcjach w sytuacji określonej a par. 2 ust. 5 tego rozporządzenia tj.:

Jeżeli suma wartości dokonanych transakcji, o których mowa w art. 160 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w danym roku kalendarzowym kwoty 5.000 euro, przeliczanej w sposób określony w ust. 4, przekazanie informacji, o której mowa w ust. 1 i 2, powinno być dokonane najpóźniej do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym transakcje zostały zawarte.”

– innymi słowy, zgodnie z oceną UKNF nie ma obecnie obowiązku aby do końca stycznia 2017 r. (tak samo w kolejnych latach) przekazywać informacji do emitenta i UKNF o transakcjach notyfikacyjnych, które nie przekroczyły od dnia 3 lipca 2016 r. (od dnia stosowania Rozporządzenia MAR) do końca 2016 r. progu 5.000 EUR (w kolejnych latach już w odniesieniu do całego roku kalendarzowego). 

Czy to oznacza że w świetle obowiązujących przepisów, informacje o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze oraz osób blisko z nimi związanych (rodzinnie i biznesowo), które nie przekroczyły w odniesieniu do danej osoby łącznie progu 5.000 EUR nigdy nie zostaną upublicznione? Niezupełnie…

Pamiętajmy, że np. w przypadku emitentów z rynku regulowanego GPW obowiązuje ich Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych, które określa zakres raportów okresowych – w raportach kwartalnych i półrocznych należy zawrzeć zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób, a w raporcie rocznym w przypadku emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową, sprawozdanie z działalności zawiera m.in. określenie łącznej liczby wszystkich akcji emitenta oraz akcji i udziałów odpowiednio w podmiotach powiązanych emitenta będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących (dla każdej osoby oddzielnie – wymóg tyczy się stanu na koniec roku, a nie stanu na dzień  przekazania raportu rocznego).

Czyli w przypadku członków zarządów i rad nadzorczych spółek z GPW informacja o transakcjach notyfikacyjnych, które nie przekroczyły w danym roku progu 5.000 EUR co do zasady zostanie upubliczniona ale z pewnym opóźnieniem w stosunku do terminów obowiązujących dla transakcji przekraczających próg 5.000 EUR jak i każdej kolejnej transakcji w danym roku (3 dni robocze od dnia zawarcia transakcji).

W dość ekstremalnym przypadku zakładając, że np. członek zarządu emitenta z GPW dokonał w dniu 30 listopada (dzień po publikacji raportu za III kwartał danego roku) transakcji na akcjach tego emitenta w kwocie 4.999. EUR (przy założeniu że nie dokonywał, żadnych innych transakcji na akcjach, instrumentach dłużnych tego emitenta oraz instrumentach pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentach finansowych w tym roku), informacja o tym zdarzeniu może zostanie przekazana do wiadomości publicznej dopiero w raporcie rocznym tego emitenta, tj. w ostatnim dniu kwietnia roku kolejnego (przy założeniu, że maksymalne terminy publikacji nie przypadają na dni ustawowo wolne od pracy, soboty lub dodatkowy dzień wolny od pracy, określony odrębnymi przepisami oraz, że emitent nie opublikuje raportu za IV kwartał). Oczywiście powyższy przykład ujawnień nie znajdzie przeważnie zastosowania ani do osób blisko związanych z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w spółkach z GPW, ani do spółek z NewConnect, jak i podmiotów, które są obecne na publicznym rynku kapitałowym wyłącznie poprzez notowanie instrumentów dłużnych w ASO Catalyst (zarówno w odniesieniu do osób pełniących obowiązki zarządcze, jak i osób blisko z nimi związanych), bo po prostu regulacje dotyczące raportów okresowych nie przewidują takiego obowiązku. Spółki z NewConnect czy z ASO Catalyst mogą jak najbardziej dobrowolnie zamieszczać w raportach okresowych informacje dotyczące transakcji notyfikacyjnych nie przekraczających w ciągu roku progu 5.000 EUR – jednakże takie działanie miałoby charakter indywidualnej dobrej praktyki tj. nieokreślonej np. w dokumencie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect (emitenci nie mają tu żadnych twardych instrumentów prawnych do wyegzekwowania takich informacji a taką procedurę mogą próbować wprowadzić np. w oparciu o wewnętrzne regulaminy notyfikacyjne czy też wprost w regulaminie zarządu czy też odpowiednio rady nadzorczej).

Bartosz Krzesiak
Dyrektor
Tel. kom.: +48 662 028 247 | E-mail: bartosz.krzesiak@navigatorcapital.pl

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe