Emisje akcji

Komunikat UKNF w sprawie zmiany ceny w wezwaniu / potencjalne manipulacje

25.02.2019

Komunikat UKNF w sprawie zmiany ceny w wezwaniu / potencjalne manipulacje

W dniu 25 lutego 2019 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował poniższy komunikat:

“Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zwraca uwagę uczestników obrotu, że wezwania  do zapisywania się na sprzedaż akcji spółek publicznych stanowią jedną z najbardziej cenotwórczych informacji dotyczących emitentów.

Jednym z najistotniejszych elementów wezwania ocenianych przez inwestorów jest cena,  po jakiej oferowane jest odkupienie akcji przez wzywającego. W tym kontekście wszelkie zmiany w ofertach kierowanych w tym trybie do pozostałych akcjonariuszy, w szczególności zmiany ceny, powinny być dokonywane z pełną odpowiedzialnością za jakość obrotu giełdowego, na który zmiany te mają istotny wpływ.

Zmiany ceny jakie dokonywane są przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, kiedy akcjonariusze nie mają możliwości złożenia zapisu sprzedaży, mogą być oceniane w świetle przepisów art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 596/2014,  czyli potencjalnej manipulacji. W szczególności ocenie takiej podlegać będzie sytuacja,  w której wzywający przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów wycofa się z wcześniejszych propozycji, weryfikując ofertę do niższych poziomów cenowych.”


Wyemitowanie akcji / PDA z naruszeniem publicznego charakteru obrotu giełdowego zostało wreszcie nazwane – GPW wprowadza katalog takich okoliczności

19.12.2018

W dniu 17 grudnia 2018 r. Rada Nadzorcza i Zarząd GPW wydały wspólne stanowisko w sprawie zasad publicznego charakteru obrotu, w którym wskazano na okoliczności związane z emisją akcji lub ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji lub praw do akcji, których wystąpienie może zostać uznane za niezgodne z zasadami publicznego charakteru obrotu giełdowego – w takich przypadkach emitenci powinni liczyć się z odmową dopuszczenia lub wprowadzenia do obrotu.

Stanowisko dotyczy zarówno pierwszych (debiuty), jak i kolejnych emisji, które mają być przedmiotem obrotu giełdowego.

Wśród przedmiotowych okoliczności wskazano m.in. na kwestie istotnie zróżnicowanych cen emisyjnych akcji (bardzo podobne ograniczenia dla akcji uprzywilejowanych cenowo już od kilku lat funkcjonują w regulacjach ASO NewConnect), budzących wątpliwości potrąceń wierzytelności i wycen aktywów, obejmowania wnioskiem o dopuszczenie części emisji bez zgody akcjonariuszy, postępowań upadłościowych, restrukturyzacyjnych czy administracyjnych wobec emitentów.

W sytuacji gdy dla danych akcji lub PDA zachodzić będzie którakolwiek z ww. okoliczności spółka powinna podać informację o tym fakcie do wiadomości publicznej, jako istotną z punktu widzenia ryzyka odmowy dopuszczenia lub wprowadzenia do obrotu giełdowego.

Stanowisko wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i ma co do zasady zastosowanie dla akcji i PDA wyemitowanych na podstawie uchwał czy decyzji właściwych organów po dniu 31 grudnia 2018 r.

Link do stanowiska GPW:

https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/Wspolne_stanowisko_RG_ZG.pdf

 

Bartosz Krzesiak
Dyrektor
Tel. kom.: +48 662 028 247 | E-mail: bartosz.krzesiak@navigatorcapital.pl


Strona

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe