Ewakuacja zarządu a ustanowienie kuratora przez KNF?

Jedną z ważniejszych zmian w KSH jakie weszły w życie 1 marca 2019 r. jest zmiana sposobu rezygnacji „ostatniego” członka zarządu. Otóż jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony (czyli przypadki: jednoosobowego zarządu, złożenia rezygnacji przez ostatniego członka zarządu wieloosobowego, jak również złożenia rezygnacji jednocześnie przez wszystkich członków zarządu wieloosobowego) to członek zarządu składa rezygnację radzie nadzorczej. A jeżeli żaden mandat w radzie nadzorczej nie jest obsadzony to członek zarządu składa rezygnację akcjonariuszom, zwołując jednocześnie walne zgromadzenie (członek zarządu jest obowiązany zwołać walne zgromadzenie), chyba że statut spółki stanowi inaczej. Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu ma zawierać także oświadczenie o rezygnacji członka zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano walne zgromadzenie – w okresie od dnia ogłoszenia walnego zgromadzenia do ww. dnia (niezależnie od tego czy to walne zgromadzenie się w ogóle odbędzie) członek zarządu mimo woli będzie jeszcze związany ze spółką, czyli w skrócie ostatni, który będzie chciał „ewakuować” się ze spółki będzie miał trudniej. Problematyka ta wydaje się mocno kontrowersyjna i już wcześniej była przedmiotem sporów doktrynalnych a także dość zróżnicowanego orzecznictwa sądowego – wciąż na rynku słychać całkowicie odmienne stanowiska co do oceny wprowadzanej zmiany.

Należy zauważyć, że aspekt braku organów zarządzających lub nadzorczych w spółce publicznej został poruszony także przez Komisję Nadzoru Finansowego w uwagach do projektu nowelizacji Ustawy o ofercie publicznej (30 listopada 2018 r.). KNF m.in. na taką właśnie okoliczność zaproponowała zapisy przyznające jej dodatkowe uprawnienia. KNF zaproponowała aby KNF w przypadku dalszego niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków informacyjnych pomimo nałożenia sankcji z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków informacyjnych, braku organów zarządzających lub nadzorczych, albo w przypadku wątpliwości co do prawidłowości funkcjonowania tych organów, a także w przypadku utraty kontaktu z emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o to dopuszczenie lub którego papiery wartościowe zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu lub są przedmiotem ubiegania się o takie wprowadzenie, może wydać decyzję o ustanowieniu kuratora dla tego emitenta. Co więcej decyzja o powołaniu kuratora ma mieć rygor natychmiastowej wykonalności. Funkcję kuratora będzie mogła pełnić osoba posiadająca kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie działalności spółek kapitałowych – szczegółowe wymogi jakie powinni spełniać kandydaci na kuratorów oraz sposób zgłaszania się kandydatów na kuratora, a także zasady aktualizacji informacji o kandydatach na kuratora oraz zasady współpracy KNF z kandydatami na kuratora będzie określać uchwała KNF. Wynagrodzenie kuratora będzie ustalała KNF (nie wyższe niż 6-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw), a koszty związane z wykonywaniem funkcji kuratora będą obciążały koszty działalności emitenta.

Przedmiotowe zmiany w Ustawie o ofercie publicznej proponowane przez KNF, podobnie zresztą jak opisana powyżej wchodząca w życie nowelizacja KSH wywołują skrajne komentarze. Niewątpliwie problem istnieje w szczególności na rynku NewConnect (np. naruszenia obowiązków informacyjnych czy brak organów w spółkach) i proponowane zmiany mogłyby stanowić dodatkowy „straszak” dla tych podmiotów, które przewlekle nie respektują obowiązków informacyjnych (np. w zakresie publikacji informacji poufnych czy też w odniesieniu do zakresu czy terminowości raportów okresowych), ale propozycje KNF są bardzo daleko idące. Przecież już obecnie wydaje się, że KNF ma odpowiednie możliwości prawne aby odpowiednio reagować w tego typu sytuacjach. Bardzo zastanawiająca jest także możliwość wprowadzenia do spółki kuratora w przypadku wątpliwości KNF co do prawidłowości funkcjonowania organów zarządzających lub nadzorczych spółki – samo powzięcie wątpliwości wydaje się mało obiektywne i może wynikać wyłącznie z poglądu KNF a nie obiektywnych przesłanek działania nieprawidłowego.

Bartosz Krzesiak
Dyrektor
Tel. kom.: +48 662 028 247 | E-mail: bartosz.krzesiak@navigatorcapital.pl

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe