Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla akcjonariuszy spółek

Polityka prywatności

[informacja na temat przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem przez Dom Maklerski Navigator rejestru akcjonariuszy]

Niniejsza Polityka prywatności jest kierowana do:

 • pełnomocników, reprezentantów Spółek, dla których Dom Maklerski Navigator prowadzi rejestr akcjonariuszy,
 • akcjonariuszy tych Spółek, ich pełnomocników, reprezentantów, osób współuprawnionych do akcji,
 • osób mających interes prawny w dokonaniu wpisu do rejestru akcjonariuszy
 • innych użytkowników Aplikacji web Domu Maklerskiego Navigator S.A.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Maklerski Navigator S.A. (KRS: 0000274307).

Można się z nami kontaktować poprzez:

formularz kontaktowy dostępny na: www.dmnavigator.pl
adres e-mail: biuro@dmnavigator.pl
telefon kontaktowy: +48 22 630 83 33
Pisemnie na adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Można się z nim kontaktować w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji przysługujących praw: iod@dmnavigator.pl .

 

Cel, podstawa przetwarzania i okres przechowywania danych osobowych

Cel Podstawa Okres przechowywania
1.       realizacja umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy i realizacji innych obowiązków prawnych z tym związanych – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy o świadczenie usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO wykonanie obowiązków prawnych tj.  art. 3281 § 2 i nast. Kodeksu spółek handlowych oraz wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

          

do czasu wykreślenia z rejestru akcjonariuszy lub przez okres niezbędny do wypełnienia przez Administratora obowiązków przewidzianych przepisami prawa, przez okres wskazany w tych przepisach

 

2.       prowadzenie konta akcjonariusza  

art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda

 

 

do czasu cofnięcia zgody

 

3.       realizacja umowy o świadczenie usług maklerskich, w tym dołączenie do bazy inwestorów Domu Maklerskiego Navigator oraz prowadzenie konta na Platformie Maklerskiej – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy o świadczenie usług maklerskich

 

do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy

 

4.       składanie reklamacji

 

 

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora tj. dbanie o jakość obsługi i wizerunek

 

rok od czasu rozpatrzenia reklamacji

 

5.       dochodzenie lub obrona przed roszczeniami  

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora tj.  obrona interesów

 

do czasu wygaśnięcia roszczeń

 

6.       przekazanie danych podmiotom trzecim  

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – zgoda

 

do czasu cofnięcia zgody
7.       marketing bezpośredni

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora tj.  zwiększenie dochodów i wizerunek, w tym również z związku z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji marketingowych z wykorzystaniem adresu e-mail lub numeru telefonu do czasu wykreślenia z rejestru akcjonariuszy lub do momentu wniesienia sprzeciwu przeciwko dalszemu przetwarzaniu, lub do czasu cofnięcia zgody (w przypadku marketingu wysyłanego z wykorzystaniem adresu e-mail lub numeru telefonu)

 

Informacja na temat wyrażenia zgody


W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, informujemy, że wyrażenie zgody każdorazowo jest całkowicie dobrowolne a w przypadku jej wyrażenia w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano dotychczas.

 

Odbiorcy danych osobowych


Odbiorcami Państwa danych są podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu tj. dostawcy usług IT oraz podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.

 

Prawa osób, których dane dotyczą


Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do sprzeciwu;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacja o obowiązku podania danych


Podanie następujących danych jest obowiązkowe:

 • nazwisko i imię;
 • adres zamieszkania albo adres do doręczeń;
 • adres poczty elektronicznej, jeśli wyrazili Państwo zgodę na komunikację z wykorzystaniem poczty elektronicznej;

ponadto dla akcjonariuszy obowiązkowe jest podanie następujących danych:

 • wartość nominalna, seria i numer, rodzaj posiadanych akcji i inne informacje dotyczące akcji lub ustanowienia praw na akcjach;
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu, jeśli chcą Państwo ustanowić Konto Akcjonariusza.

Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i służy zapewnieniu lub ułatwieniu wykonania praw akcjonariuszy, osób współuprawnionych do akcji, lub osób mających interes prawny w dokonaniu wpisu.

 

Informacja na temat zautomatyzowanego podejmowania decyzji i o profilowaniu


W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

 

Informacja na temat źródła pochodzenia danych


Dane osobowe otrzymaliśmy od Spółek, dla których Administrator prowadzi rejestr akcjonariuszy, od jej akcjonariuszy lub bezpośrednio od Państwa.

 

Informacja na temat plików cookies


Witryna internetowa, na której znajduje się Aplikacja web Domu Maklerskiego Navigator S.A. (dalej: Aplikacja) korzysta z plików „cookies” w celu zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania Aplikacji oraz umożliwienia dłuższego czasu pracy dla użytkownika w Aplikacji.

Pliki cookies mogą w określonych okoliczności mogą stanowić dla nas dane osobowe. Co do zasady nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w zainstalowanych plikach cookies. Informacje te są przechowywane w formie anonimowej. Niemniej jednak, jeżeli użytkownik dokona rejestracji i zaloguje się, to będziemy mieć możliwość zestawienia informacji dotyczących logowania z danymi pochodzących z plików cookies.

Używane przez Aplikację pliki są to tzw. „cookies sesyjne”, co oznacza, że są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Te cookies są obowiązkowe i niezbędne aby funkcjonalności aplikacji działały poprawnie.

Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies na poziomie przeglądarki. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na korzystanie przez nas plików cookies, ma możliwość zmiany ustawień swojej przeglądarki tak, by pliki cookies były usuwane lub automatycznie blokowane. Niemniej jednak zmiana tych ustawień może skutkować utratą możliwości korzystania z naszej aplikacji lub niektórych jej funkcji.

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe