Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) informujemy, że:

 1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych są Navigator Capital S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, 00-518 oraz jej spółki zależne lub powiązane wskazane na naszej stronie internetowej. Zasadnicza treść uzgodnień pomiędzy współadministratorami zostanie udostępniona na Pana/Pani wniosek złożony pisemnie któremukolwiek ze współadministratorów.
 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy iod@navigatorcapital.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach świadczenia usług drogą elektroniczną oraz przesyłania informacji handlowej Navigator Capital S.A. na podstawie Pani/a zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przetwarzanie obejmuje następujące kategorie danych: imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia lub stanowisko służbowe, adres e-mail.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji usługi przez Navigator Capital S.A. Odmowa podania danych uniemożliwi świadczenie usług drogą elektroniczną oraz przesyłanie informacji handlowej.
 5. Dane będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub realizacją marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Pana/i dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł ogólnodostępnych.
 7. Ma Pan/i prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do żądania przenoszenia danych.
 8. Przysługuje Pani/u także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, a w celach związanych z dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami do czasu przedawnienia tych roszczeń.
 10. Pani/a dane nie będą ujawniane stronom trzecim, z wyłączeniem podmiotów świadczących usługi outsourcingu informatycznego (w tym dostawcom poczty elektronicznej lub zbliżonego oprogramowania) oraz doradztwa prawnego, w zakresie działań niezbędnych do zapewnienia technicznej i prawnej poprawności procedur przetwarzania.
 11. Pani/a dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych .
 12. Pani/a dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie będą podlegały profilowaniu.
 13. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Zgody marketingowe

Jeżeli chciałby/aby Pan/Pani wyrazić zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej (w tym niezamówionej informacji handlowej) z wykorzystaniem Państwa adresu e-mail lub numeru telefonu od podmiotów z grupy Navigator Capital, prosimy o wypełnienie formularza poniżej. Zgodę mogą Państwo wycofać w każdym czasie. 

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe