I. OFERTA

Oferta Publiczna rozpoczęła się z chwilą udostępnienia do publicznej wiadomości Memorandum  Informacyjnego 4Mobility S.A. („Spółka”, „Emitent”) sporządzonego w związku z ofertą publiczną do 400.000 akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN każda (Akcje Oferowane), tj. w dniu 19 września 2017 r.

O ile wszystkie Akcje Oferowane zostaną objęte przez Inwestorów, po przeprowadzeniu Oferty Akcje Oferowane stanowić będą 18,83% kapitału zakładowego Spółki i uprawniać do 18,83% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (przy uwzględnieniu wyemitowanych akcji serii E).

II. CENA

Spółka, w uzgodnieniu z Oferującym (Domem Maklerskim Navigator S.A.), ustaliła cenę maksymalną Akcji Oferowanych na 25,00 zł za jedną akcję.

III. USTALENIE CENY EMISYJNEJ AKCJI OFEROWANYCH ORAZ OSTATECZNEJ LICZBY AKCJI OFEROWANYCH W RAMACH OFERTY

Cena emisyjna Akcji Oferowanych oraz ostateczna liczba Akcji Oferowanych (w tym oferowanych w poszczególnych transzach tj. w Transzy Detalicznej i Transzy Inwestorów Instytucjonalnych) zostanie ustalona przez Spółkę w uzgodnieniu z Oferującym po zakończeniu procesu budowania księgi popytu. Decyzję o ustaleniu ceny emisyjnej Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych podejmie Zarząd na podstawie upoważnienia dla Zarządu przewidzianego w Uchwale Emisyjnej.

IV. HARMONOGRAM OFERTY

Czynność Terminy
1 Udostępnienie do publicznej wiadomości Memorandum Informacyjnego; przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Detalicznej po cenie maksymalnej  od 19 września 2017 r. do 2 października 2017 r.
2 Przyjmowanie Deklaracji Zainteresowania Objęciem Akcji Oferowanych (book-building) od 26 września 2017 r. do 3 października 2017 r. do godz. 15:00
3 Ustalenie ceny emisyjnej Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, oferowanych w poszczególnych transzach 3 października 2017 r.
4 Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych od 4 października 2017 r. do 6 października  2017 r.
5 Planowany przydział Akcji Oferowanych 9 października 2017 r.

 

V. ZASADY SKŁADANIA ZAPISÓW

Transza Detaliczna

Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Detalicznej składane będą po cenie maksymalnej Akcji Oferowanych i przyjmowane osobiście w POK Członków Konsorcjum Detalicznego oraz za pośrednictwem internetu, faksu, telefonu, zgodnie z procedurami obowiązującymi u Członka Konsorcjum Detalicznego, u którego złożony będzie zapis.

Z uwagi na fakt, iż przydział Akcji Oferowanych w Transzy Detalicznej nastąpi poprzez system informatyczny GPW, inwestor jest zobowiązany do posiadania rachunku inwestycyjnego w domu maklerskim, w którym będzie składał zapis na Akcje Oferowane.

W ramach Transzy Detalicznej można składać dowolną liczbę zapisów, przy czym pojedynczy zapis musi opiewać co najmniej na 10 Akcji Oferowanych, a łącznie zapisy złożone przez danego inwestora w jednym podmiocie nie mogą opiewać na więcej niż 200.000 Akcji Oferowanych. Jeśli łącznie zapisy złożone przez jednego inwestora w jednym podmiocie przekroczą 200.000 Akcji Oferowanych, zapisy takie zostaną uznane za złożone łącznie na 200.000 Akcji Oferowanych.

Transza Inwestorów Instytucjonalnych

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zostanie przeprowadzony, za pośrednictwem Oferującego, proces budowy księgi popytu na Akcje Oferowane, mający na celu: określenie potencjalnego popytu na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oraz ustalenie ceny emisyjnej Akcji Oferowanych.

Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu Zarząd, w porozumieniu z Oferującym dokona wyboru inwestorów, do których skierowane zostaną, za pośrednictwem Oferującego, Zaproszenia do złożenia i opłacenia zapisu. Powyższe Zaproszenie będzie zawierać liczbę Akcji Oferowanych, na jaką powinien opiewać zapis, cenę emisyjną, łączną kwotę i termin, jaką i kiedy inwestor będzie zobowiązany opłacić zapis oraz numer konta, na które inwestor winien dokonać wpłaty za Akcje Oferowane.

Inwestor, do którego skierowane zostało Zaproszenie będzie uprawniony do skorzystania z preferencji przy przydziale Akcji Oferowanych, pod warunkiem złożenia w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zapisu na wskazaną w Zaproszeniu liczbę Akcji Oferowanych w terminie wyznaczonym na przyjmowanie zapisów w tej transzy.

Inwestor może złożyć dowolną liczbę zapisów, przy czym łączne zapisy złożone przez danego inwestora nie mogą opiewać na większą liczbę Akcji Oferowanych niż liczba wskazana w Zaproszeniu.

W przypadku złożenia przez inwestora zapisu na większą liczbę Akcji Oferowanych niż określona w Zaproszeniu, inwestor musi liczyć się z możliwością przydzielenia mu mniejszej liczby Akcji Oferowanych, jednak nie mniejszej niż zagwarantowana w przekazanym Zaproszeniu.

Deklaracje Zainteresowania Objęciem Akcji Oferowanych w ramach budowy księgi popytu będą przyjmowane przez Oferującego.

Niezależnie od faktu uczestnictwa lub nie w procesie budowy księgi popytu inwestorzy mogą składać zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych na zasadach ogólnych tj. na minimum 2.000 Akcji Oferowanych i nie więcej niż liczba Akcji Oferowanych oferowana do objęcia w tej transzy. W przypadku dokonania zapisu na większą liczbę Akcji Oferowanych niż objęta ofertą w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, zapis taki zostanie uznany jako zapis na maksymalną liczbę Akcji Oferowanych zaoferowanych do objęcia w tej transzy. Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy, przy czym łączna liczba Akcji Oferowanych określona w zapisach złożonych przez jednego inwestora nie może być większa niż liczba Akcji Oferowanych zaoferowanych do objęcia w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

Zapisy złożone przez inwestorów na Akcje Oferowane poza procesem budowania księgi popytu mogą zostać przez Emitenta zrealizowane w mniejszej liczbie, bądź niezrealizowane wcale, z uwagi na brak preferencji wynikających z uczestniczenia w procesie budowy księgi popytu.

Dokumenty związane z ofertą:

Memorandum Informacyjne

Załącznik A do Memorandum – Raport roczny 4Mobility SA za 2016 r.

Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego z dn. 26.09.2017 r.

Komunikat aktualizujący nr 1 z dn. 28.09.2017 r.

Aneks nr 2 do Memorandum Informacyjnego z dn. 02.10.2017 r.

Aneks nr 3 do Memorandum Informacyjnego z dn. 03.10.2017 r.

Informacja o dojściu emisji akcji serii F do skutku

 

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe