OFERTA PUBLICZNA AKCJI SPÓŁKI ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.

 

WARUNEK UDZIAŁU W OFERCIE AKCJI

 

Wziąć udział w ofercie Akcji Oferowanych oraz składać Zapisy na Akcje Oferowane mogą inwestorzy, którzy zawarli z Domem Maklerskim Navigator Umowę o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz ich wykonywania.

FORMULARZ DO BAZY INWESTORÓW

[contact-form-7 id=”2917″ title=”formularz – baza inwestorow”]

Na podstawie Memorandum Informacyjnego w ramach Oferty Publicznej oferowanych jest 817.750 akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Advanced Graphene Products S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda (Akcje Oferowane).

 • Cena Maksymalna to: 10,00 zł za jedną Akcję Oferowaną;
 • Cena Emisyjna: zostanie podana po zakończeniu procesu book-building,
 • Minimalny Zapis to: 1.000 Akcji Oferowanych,
 • Maksymalny Zapis to: 817.750 Akcji Oferowanych,
 • Zakończenie przyjmowania Zapisów w Transzy Małych Inwestorów to24 maja 2021 r., godzina 18:00 (Zapis w wersji papierowej) albo 24 maja 2021 r. godzina 24:00 (Zapis składany elektronicznie)
 • Zakończenie przyjmowania wpłat na Akcje Oferowane w Transzy Małych Inwestorów to24 maja 2021 r. (data zaksięgowania przelewu na rachunku DM Navigator)
 • Planowany debiut na NewConnect: nie później niż w III kw. 2021 r.

 

 

HARMONOGRAM OFERTY

Zdarzenie Terminy (2021 rok)
Publikacja Memorandum 30 kwietnia
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje w Transzy Małych Inwestorów 4 maja
Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje w Transzy Małych Inwestorów  

24 maja do godz.18.00 – w przypadku Zapisów składanych w wersji papierowej

24 maja do godz.24.00 – w przypadku Zapisów składanych elektronicznie

 

Zakończenie przyjmowania wpłat na akcje w Transzy Małych Inwestorów 24 maja do godz.24.00
Budowa księgi popytu (book-building) wśród wybranych przez Firmę Inwestycyjną inwestorów od 20 maja do 25 maja do godz.15.30
Ustalenie Ceny Emisyjnej i ustalenie liczby Akcji Nowych w podziale na poszczególne transze Do 26 maja do godz. 12.00
Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów i wpłat w Transzy Dużych Inwestorów 26 maja
Zakończenie przyjmowania Zapisów w Transzy Dużych Inwestorów  

28 maja do godz.18.00 – w przypadku Zapisów składanych w wersji papierowej

28 maja do godz.24.00 – w przypadku Zapisów składanych elektronicznie

 

Zakończenie przyjmowanie wpłat w Transzy Dużych Inwestorów 28 maja do godz. 24.00
Ewentualne przyjmowanie Zapisów i wpłat od Inwestorów Zastępczych 31 maja
Przydział Akcji Nowych oraz podanie do publicznej wiadomości wyników Oferty Publicznej Do 1 czerwca
Ewentualny zwrot nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji lub wystąpienia różnicy pomiędzy Ceną Maksymalną, a Ceną Emisyjną) Do 7 czerwca

 

 

MINIMALNA I MAKSYMALNA WIELKOŚĆ ZAPISU

Minimalna liczba Akcji Oferowanych objęta Zapisem wynosi 1.000 Akcji Oferowanych.

Maksymalna liczba Akcji Oferowanych objęta Zapisami jednego inwestora (posiadacza rachunku papierów wartościowych) nie może być większa niż 817.750 Akcji Oferowanych.

 

CENA

Cena Maksymalna Akcji Oferowanych została ustalona przez Zarząd Emitenta i wynosi 10,00 zł (dziesięć złotych 00/100) za jedną Akcję Oferowaną.

Cena Emisyjna nie będzie wyższa niż Cena Maksymalna i będzie taka sama dla wszystkich inwestorów składających Zapisy.

Informacja odnośnie ustalonej Ceny Emisyjnej zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało opublikowane Memorandum Informacyjne.

 

PODZIAŁ NA TRANSZE

Oferta Akcji Oferowanych jest dzielona na dwie transze – Transzę Małych Inwestorów oraz Transzę Dużych Inwestorów.

 

SKŁADANIE ZAPISÓW

Inwestor składający Zapis na Akcje Oferowane musi posiadać rachunek papierów wartościowych w firmie inwestycyjnej.

Zapisy na Akcje Oferowane inwestorzy powinni składać w formie pisemnej, w postaci Formularza Zapisu, zgodnie ze wzorem wskazanym w punkcie 7.3 lub 7.4 Memorandum Informacyjnego. Formularz Zapisu dostępny jest do pobrania ze strony internetowej Emitenta (www.advancedgrapheneproducts.com) nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia Zapisów na Akcje Oferowane.

Formularze Zapisu będą przyjmowane:

 • Elektronicznie –poprzez przesłanie Formularza Zapisu pocztą elektroniczną na adres email: zlecenia@dmnavigator.pl. Formularz Zapisu (zgodnie ze wzorem wskazanym w punkcie 7.3 lub 7.4 Memorandum), powinien być podpisany odręcznie i osobiście lub podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym ePUAP i przesłany na ww. adres email nie później niż do godz. 23.59 ostatniego dnia przyjmowania Zapisów. Termin przyjmowania Zapisów upływa zgodnie z harmonogramem (zob. pkt 4.11.2 Termin otwarcia i zamknięcia Oferty Publicznej) i jest różny dla Transzy Małych Inwestorów oraz dla Transzy Dużych Inwestorów;
 • Korespondencyjnie – poprzez przesłanie kurierem, prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza (zgodnie ze wzorem wskazanym w punkcie 7.3 lub 7.4 Memorandum) Zapisu w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, do siedziby DM NAVIGATOR, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa. Prawidłowo wypełniony i podpisany oryginał Formularza Zapisu w 3 jednobrzmiących egzemplarzach powinien być dostarczony do DM NAVIGATOR, nie później niż do godz. 18.00, ostatniego dnia przyjmowania Zapisów. Termin przyjmowania Zapisów upływa zgodnie z harmonogramem (zob. pkt 4.11.2 Termin otwarcia i zamknięcia Oferty Publicznej) i jest różny dla Transzy Małych Inwestorów oraz dla Transzy Dużych Inwestorów. W przypadku zamiaru korespondencyjnego dostarczenia przez inwestora do DM NAVIGATOR Formularza Zapisu, w celu terminowego jego dostarczenia, zaleca się skorzystanie z profesjonalnych usług kurierskich.
 • Osobiście – poprzez osobiste doręczenie, prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza Zapisu (zgodnie ze wzorem wskazanym w punkcie 7.3 lub 7.4 Memorandum) w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, do siedziby DM NAVIGATOR, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa. Prawidłowo wypełniony i podpisany oryginał Formularza Zapisu w 3 jednobrzmiących egzemplarzach powinien być dostarczony do DM NAVIGATOR, nie później niż do godz. 18.00, ostatniego dnia przyjmowania Zapisów. Termin przyjmowania Zapisów upływa zgodnie z harmonogramem (zob. pkt 4.11.2 Termin otwarcia i zamknięcia Oferty Publicznej) i jest różny dla Transzy Małych Inwestorów oraz dla Transzy Dużych Inwestorów;

Dokonanie wpłaty środków na objęcie Akcji Oferowanych powinno nastąpić zgodnie z informacjami zawartymi w pkt. 4.11.4 Memorandum Informacyjnego.

Wpłata na Akcje Oferowane powinna zostać dokonana w złotych polskich na rachunek Domu Maklerskiego Navigator S.A. prowadzony przez PKO Bank Polski S.A., o numerze: 66 1020 1068 0000 1602 0346 7602.

Tytuł wpłaty powinien zawierać:

 • numer PESEL (REGON lub inny numer identyfikacyjny),
 • imię i nazwisko (nazwę firmy osoby prawnej) inwestora,
 • adnotację „Wpłata na akcje AGP S.A.”

Wpłata na Akcje Oferowane powinna nastąpić wyłącznie z rachunku pieniężnego, którego posiadaczem jest osoba składająca Formularz Zapisu.

 

 

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z OFERTĄ

Link do strony: www.advancedgrapheneproducts.com

Memorandum Informacyjne Advanced Graphene Products S.A.

Suplement nr 1

Suplement nr 2