Wziąć udział w ofercie Akcji Oferowanych oraz składać Zapisy na Akcje Oferowane mogą inwestorzy, którzy zawarli z Domem Maklerskim Navigator Umowę o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz ich wykonywania.

FORMULARZ DO BAZY INWESTORÓW

  W celu dołączenia do Bazy Inwestorów w pierwszej kolejności uprzejmie prosimy o zapoznanie się z powyższym oświadczeniem oraz o wypełnienie poniższego formularza:

  Imię i nazwisko

  Numer telefonu

  Adres email (wymagane)

  Na podstawie Dokumentu Ofertowego w ramach Oferty Publicznej oferowanych jest nie mniej niż 1 (jedna) oraz nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Klabater S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda (Akcje Oferowane).

  • Cena Emisyjna: 3,00 zł (słownie: trzy złote i 0/100),
  • Minimalny Zapis to: 3.000 Akcji Oferowanych,

   

  HARMONOGRAM OFERTY

  Zdarzenie Terminy (2021 r.)
  Publikacja Dokumentu Ofertowego 25 sierpnia
  Budowa księgi popytu (book-building) wśród wybranych przez Firmę Inwestycyjną inwestorów 2 września – 7 września (do godz. 15:00)
  Ustalenie Ceny Emisyjnej / ew. wyodrębnienie Transzy Dużych Inwestorów oraz Transzy Małych Inwestorów 8 września (do godz. 12:00)
  Przyjmowanie Zapisów na Akcje Oferowane 8 września – 16 września (do godz. 17:00)
  Przyjmowanie wpłat na Akcje Oferowane 8 września – 16 września (do godz. 24:00)
  Ewentualne przyjmowanie Zapisów i wpłat na Akcje Oferowane od inwestorów zastępczych 17 września – 21 września (do godz. 24:00)
  Przydział Akcji Oferowanych Nie później niż 22 września 2021 r.
  Ewentualny zwrot nadpłaconych kwot w przypadku nadsubskrypcji Nie później niż 27 września 2021 r.

   

  MINIMALNA I MAKSYMALNA WIELKOŚĆ ZAPISU

  Minimalna liczba Akcji Oferowanych objęta Zapisem wynosi 3.000 Akcji Oferowanych.

  Maksymalna liczba Akcji Oferowanych objęta Zapisami jednego inwestora (posiadacza rachunku papierów wartościowych) nie może być większa niż 1.000.000 Akcji Oferowanych.

   

  CENA

  Cena Emisyjna została ustalona przez Zarząd w wysokości 3,00 zł (słownie: trzy złote i 00/100).

   

  PODZIAŁ NA TRANSZE

  Oferta Publiczna nie jest dzielona na transze.

   

  SKŁADANIE ZAPISÓW

  Inwestor składający Zapis na Akcje Oferowane musi posiadać rachunek papierów wartościowych w firmie inwestycyjnej.

  Zapisy na Akcje Oferowane inwestorzy powinni składać w formie pisemnej, w postaci Formularza Zapisu.

  Formularz Zapisu dostępny jest do pobrania również ze strony internetowej Emitenta.

  Formularze Zapisu będą przyjmowane:

  • Elektronicznie –poprzez przesłanie Formularza Zapisu pocztą elektroniczną na adres email: klabater@dmnavigator.pl. Formularz Zapisu (zgodnie ze wzorem wskazanym jako Załącznik nr 5 do Dokumentu Ofertowego), powinien być podpisany odręcznie i osobiście lub podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym ePUAP i przesłany na ww. adres email nie później niż do godz. 17:00 ostatniego dnia przyjmowania Zapisów. Termin przyjmowania Zapisów upływa zgodnie z harmonogramem.
  • Korespondencyjnie – poprzez przesłanie kurierem, prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza (zgodnie ze wzorem wskazanym jako Załącznik nr 5 do Dokumentu Ofertowego) Zapisu w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, do siedziby DM NAVIGATOR, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa. Prawidłowo wypełniony i podpisany oryginał Formularza Zapisu w 3 jednobrzmiących egzemplarzach powinien być dostarczony do DM NAVIGATOR, nie później niż do godz. 17.00, ostatniego dnia przyjmowania Zapisów. Termin przyjmowania Zapisów upływa zgodnie z harmonogramem. W przypadku zamiaru korespondencyjnego dostarczenia przez inwestora do DM NAVIGATOR Formularza Zapisu, w celu terminowego jego dostarczenia, zaleca się skorzystanie z profesjonalnych usług kurierskich.
  • Osobiście – poprzez osobiste doręczenie, prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza Zapisu (zgodnie ze wzorem wskazanym jako Załącznik nr 5 do Dokumentu Ofertowego) w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, do siedziby DM NAVIGATOR, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa. Prawidłowo wypełniony i podpisany oryginał Formularza Zapisu w 3 jednobrzmiących egzemplarzach powinien być dostarczony do DM NAVIGATOR, nie później niż do godz. 17.00, ostatniego dnia przyjmowania Zapisów. Termin przyjmowania Zapisów upływa zgodnie z harmonogramem.

  Wpłata na Akcje Oferowane powinna zostać dokonana w złotych polskich na rachunek Domu Maklerskiego Navigator S.A. prowadzony przez PKO Bank Polski S.A., o numerze: 66 1020 1068 0000 1602 0346 7602.

  Tytuł wpłaty powinien zawierać:

  • numer PESEL (REGON lub inny numer identyfikacyjny),
  • imię i nazwisko (nazwę firmy osoby prawnej) inwestora,
  • adnotację „Wpłata na akcje Klabater S.A.”

  Wpłata na Akcje Oferowane powinna nastąpić wyłącznie z rachunku pieniężnego, którego posiadaczem jest osoba składająca Formularz Zapisu.

   

  DOKUMENTY ZWIĄZANE Z OFERTĄ

  Dokument Ofertowy Klabater S.A.

  Prezentacja Inwestorska Klabater S.A.

  Suplement nr 1 do Dokumentu Ofertowego Klabater S.A.

  Suplement nr 2 do Dokumentu Ofertowego Klabater S.A.

  Komunikat Aktualizujący nr 1 z dnia 10.09.2021 r.

  Suplement nr 3 do Dokumentu Ofertowego Klabater S.A.

   

  Formularze zapisu:

  Formularz Zapisu na akcje Klabater S.A. (wersja PDF)

  Formularz Zapisu na akcje Klabater S.A. (wersja edytowalna)

  Zapisz się na newsletter

  * Pole obowiązkowe