Wziąć udział w ofercie Akcji Oferowanych oraz składać Zapisy na Akcje Oferowane mogą inwestorzy, którzy zawarli z Domem Maklerskim Navigator Umowę o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz ich wykonywania.

FORMULARZ DO BAZY INWESTORÓW

  W celu dołączenia do Bazy Inwestorów w pierwszej kolejności uprzejmie prosimy o zapoznanie się z powyższym oświadczeniem oraz o wypełnienie poniższego formularza:

  Imię i nazwisko

  Numer telefonu

  Adres email (wymagane)

  Na podstawie Memorandum Informacyjnego w ramach Oferty Publicznej oferowanych jest 40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki OZE-BIOMAR S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda (Akcje Oferowane).

  • Cena Maksymalna to: 275,00 zł za jedną Akcję Oferowaną;
  • Cena Emisyjna: zostanie podana po zakończeniu procesu book-building, tj. nie później niż 15 lipca 2021 r. do godz. 12:00,
  • Minimalny Zapis to: 40 Akcji Oferowanych,
  • Maksymalny Zapis to: 40.000 Akcji Oferowanych,
  • Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje po Cenie Maksymalnej (w przypadku późniejszego podziału Oferty na Transze – w ramach Transzy Małych Inwestorów): 12 lipca 2021 r. (do godz. 20:00),
  • Budowa księgi popytu (book-building) wśród wybranych przez Firmę Inwestycyjną inwestorów: 8 lipca – 14 lipca 2021 r. (do godz. 12:00),
  • Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat uzupełniających w przypadku braku podziału Oferty na Transze (lub zapisów i wpłat w Transzy Dużych Inwestorów w przypadku podziału Oferty na Transze): 20 lipca 2021 r. (do godz. 20:00),

   

  HARMONOGRAM OFERTY

   

  Zdarzenie Terminy
  Publikacja Memorandum 24 czerwca 2021 r.
  Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje po Cenie Maksymalnej (w przypadku późniejszego podziału Oferty na Transze – w ramach Transzy Małych Inwestorów) 28 czerwca 2021 r.
  Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje po Cenie Maksymalnej (w przypadku późniejszego podziału Oferty na Transze – w ramach Transzy Małych Inwestorów) 12 lipca 2021 r. (do godz. 20:00)
  Budowa księgi popytu (book-building) wśród wybranych przez Firmę Inwestycyjną inwestorów 8 lipca – 14 lipca 2021 r. (do godz. 12:00)
  Ustalenie Ceny Emisyjnej i ewentualny podział Oferty na transze (ustalenie liczby Akcji Serii B oferowanych w poszczególnych transzach) Nie później niż 15 lipca 2021 r. (do godz. 12:00)
  Przyjmowanie zapisów i wpłat uzupełniających w przypadku braku podziału Oferty na Transze (lub zapisów i wpłat w Transzy Dużych Inwestorów w przypadku podziału Oferty na Transze) 16 – 20 lipca 2021 r. (do godz. 23:59)
  Ewentualne składanie zapisów przez inwestorów zastępczych 21 lipca 2021 r. (do godz. 23:59)
  Przydział Akcji Oferowanych Nie później niż 22 lipca 2021 r.
  Podanie wyników Oferty do publicznej wiadomości Nie później niż 22 lipca 2021 r.
  Ewentualny zwrot nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji lub wystąpienia różnicy pomiędzy Ceną Maksymalną a Ceną Emisyjną) Nie później niż 27 lipca 2021 r.

   

   

  MINIMALNA I MAKSYMALNA WIELKOŚĆ ZAPISU

  Minimalna liczba Akcji Oferowanych objęta Zapisem wynosi 40 Akcji Oferowanych.

  Maksymalna liczba Akcji Oferowanych objęta Zapisami jednego inwestora (posiadacza rachunku papierów wartościowych) nie może być większa niż 40.000 Akcji Oferowanych.

   

  CENA

  Cena Maksymalna Akcji Oferowanych została ustalona przez Zarząd Emitenta i wynosi 275,00 zł (dwieście siedemdziesiąt pięć złotych i 00/100) za jedną Akcję Oferowaną.

  Cena Emisyjna nie będzie wyższa niż Cena Maksymalna i będzie taka sama dla wszystkich inwestorów składających Zapisy.

  Informacja odnośnie ustalonej Ceny Emisyjnej zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało opublikowane Memorandum Informacyjne.

   

  PODZIAŁ NA TRANSZE

  Oferta Akcji Oferowanych może być dzielona na dwie transze – Transzę Małych Inwestorów oraz Transzę Dużych Inwestorów.

  Transza Małych Inwestorów będzie obejmować Inwestorów dokonujących Zapisów na Akcje serii B po Cenie Maksymalne.

  Transza Dużych Inwestorów, będzie obejmować Inwestorów do których zostaną skierowane zaproszenia do złożenia Zapisów na Akcje Oferowane. Inwestorzy, do których zostaną skierowane zaproszenia do złożenia Zapisów na Akcje Oferowane będą uprawnieni do złożenia Zapisów na taką liczbę Akcji Oferowanych, jaka została wskazana w zaproszeniu oraz dokonania wpłat na Akcje Oferowane na rachunek wskazany w takim zaproszeniu. Zaproszenia do Inwestorów zostaną  przesłane przez Firmę Inwestycyjną .

   

  SKŁADANIE ZAPISÓW

  Inwestor składający Zapis na Akcje Oferowane musi posiadać rachunek papierów wartościowych w firmie inwestycyjnej.

  Zapisy na Akcje Oferowane inwestorzy powinni składać w formie pisemnej, w postaci Formularza Zapisu, zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 4. Formularz Zapisu dostępny jest do pobrania ze strony internetowej Emitenta nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia Zapisów na Akcje Oferowane.

  Formularze Zapisu będą przyjmowane:

  • Elektronicznie –poprzez przesłanie Formularza Zapisu pocztą elektroniczną na adres email: zlecenia@dmnavigator.pl. Formularz Zapisu (zgodnie ze wzorem wskazanym w sekcji ZAŁĄCZNIKI w pkt. 4. lub 5. Memorandum), powinien być podpisany odręcznie i osobiście lub podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym ePUAP i przesłany na ww. adres email nie później niż ostatniego dnia przyjmowania Zapisów.
  • Korespondencyjnie – poprzez przesłanie kurierem, prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza (zgodnie ze wzorem wskazanym w sekcji ZAŁĄCZNIKI w pkt. 4. lub 5. Memorandum) Zapisu w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, do siedziby DM NAVIGATOR, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa. Prawidłowo wypełniony i podpisany oryginał Formularza Zapisu w 3 jednobrzmiących egzemplarzach powinien być dostarczony do DM NAVIGATOR, nie później niż ostatniego dnia przyjmowania Zapisów. W przypadku zamiaru korespondencyjnego dostarczenia przez inwestora do DM NAVIGATOR Formularza Zapisu, w celu terminowego jego dostarczenia, zaleca się skorzystanie z profesjonalnych usług kurierskich.
  • Osobiście – poprzez osobiste doręczenie, prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza Zapisu (zgodnie ze wzorem wskazanym w sekcji ZAŁĄCZNIKI w pkt. 4. lub 5. Memorandum) w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, do siedziby DM NAVIGATOR, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa. Prawidłowo wypełniony i podpisany oryginał Formularza Zapisu w 3 jednobrzmiących egzemplarzach powinien być dostarczony do DM NAVIGATOR, nie później niż ostatniego dnia przyjmowania Zapisów.

  Dokonanie wpłaty środków na objęcie Akcji Oferowanych powinno nastąpić zgodnie z informacjami zawartymi w sekcji w ZAŁĄCZNIKI w pkt. 11.5. Memorandum Informacyjnego.

  Wpłata na Akcje Oferowane powinna zostać dokonana w złotych polskich na rachunek Domu Maklerskiego Navigator S.A. prowadzony przez PKO Bank Polski S.A., o numerze: 66 1020 1068 0000 1602 0346 7602.

  Tytuł wpłaty powinien zawierać:

  • numer PESEL (REGON lub inny numer identyfikacyjny),
  • imię i nazwisko (nazwę firmy osoby prawnej) inwestora,
  • adnotację „Wpłata na akcje OZE-Biomar S.A.”

  Wpłata na Akcje Oferowane powinna nastąpić wyłącznie z rachunku pieniężnego, którego posiadaczem jest osoba składająca Formularz Zapisu.

   

   

  DOKUMENTY ZWIĄZANE Z OFERTĄ

  Link do strony internetowej Emitenta: OZE-Biomar S.A.

  Memorandum Informacyjne OZE-Biomar S.A.

  Prezentacja inwestorska

  Formularz zapisu na akcje OZE-Biomar S.A. po Cenie Maksymalnej (w przypadku podziału Oferty na Transze – w Transzy Małych Inwestorów)

   

  Zapisz się na newsletter

  * Pole obowiązkowe