WARUNEK UDZIAŁU W OFERCIE AKCJI

Wziąć udział w ofercie Akcji Oferowanych oraz składać Zapisy na Akcje Oferowane mogą inwestorzy, którzy zawarli z Domem Maklerskim Navigator Umowę o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz ich wykonywania.

Jeśli chciałbyś dołączyć do Bazy Inwestorów DM Navigator, wypełnił formularz:

  W celu dołączenia do Bazy Inwestorów w pierwszej kolejności uprzejmie prosimy o zapoznanie się z powyższym oświadczeniem oraz o wypełnienie poniższego formularza:

  Imię i nazwisko

  Numer telefonu

  Adres email (wymagane)

  OFERTA

  W ramach Oferty Publicznej akcji Stilo Energy S.A. z siedzibą w Gdańsku (Emitent) oferowanych jest nie mniej niż 1 (jedna) nie więcej niż 215.000 (dwieście piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 10,00 PLN każda (Akcje Oferowane).

  O ile wszystkie Akcje Oferowane zostaną objęte przez Inwestorów, po przeprowadzeniu Oferty Akcje Oferowane stanowić będą 11,2% kapitału zakładowego Spółki i uprawniać do 11,2% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (przy uwzględnieniu wyemitowanych akcji serii L).

  HARMONOGRAM OFERTY

  Zdarzenie Terminy
  Book-building (budowa księgi popytu) od 8 grudnia do 11 grudnia 2020 r. (do godz. 14.00)
  Ustalenie Ceny Emisyjnej/ ew. wyodrębnienie Transzy Dużych Inwestorów oraz Transzy Małych Inwestorów do 11 grudnia 2020 r.
  Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów i wpłat na Akcje Oferowane od 11 grudnia 2020 r.
  Zakończenie przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowane do 17 grudnia 2020 r. (do godz. 18.00)
  Zakończenie przyjmowania wpłat na Akcje Oferowane do 18 grudnia 2020 r. (do godz. 24.00)
  Przydział Akcji Oferowanych do 21 grudnia 2020 r.
  Podanie do publicznej wiadomości wyników Oferty Publicznej do 21 grudnia 2020r.
  Zwrot nadpłaconych kwot w przypadku nadsubskrypcji do 24 grudnia 2020r.

  CENA

  Po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu cena emisyjna Akcji Oferowanych została ustalona na poziomie 43,00 zł (słownie: czterdzieści trzy złote zero groszy) za jedną Akcję Oferowaną.

  PODZIAŁ NA TRANSZE

  Po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu w ramach emisji Akcji Oferowanych wyodrębniono pulę 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji w ramach Transzy Dużych Inwestorów oraz pulę 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) akcji w ramach Transzy Małych Inwestorów.

  SKŁADANIE ZAPISÓW

  Inwestor składający Zapis na Akcje Oferowane musi posiadać rachunek papierów wartościowych w firmie inwestycyjnej.

  Zapisy na Akcje Oferowane inwestorzy powinni składać w formie pisemnej, w postaci Formularzu zapisu, który stanowi Załącznik nr 7.4 do Memorandum Informacyjnego. Formularz Zapisu dostępny będzie do pobrania ze strony internetowej Emitenta nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia Zapisów na Akcje Oferowane.

  Formularz Zapisu będzie dostępny do pobrania, ze strony internetowej Emitenta: https://stiloenergy.pl/, po ustaleniu Ceny Emisyjnej. Formularze Zapisu będą przyjmowane:

  • Elektronicznie –poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: stiloenergy@dmnavigator.pl. W takim przypadku Zapis na Akcje Nowej Emisji będzie składany poprzez przesłanie pocztą elektroniczną prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza Zapisu przesłanego na adres e-mail wskazany w zdaniu poprzednim. Ważne: Formularz Zapisu powinien być podpisany osobiście, podpisem kwalifikowanym albo podpisem zaufanym ePUAP.
  • Korespondencyjnie–kurierem poprzez przesłanie do Domu Maklerskiego Navigator(adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa). W takim przypadku Zapis na Akcje Nowej Emisji będzie składany w postaci prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza Zapisu w 3 jednobrzmiących egzemplarzach; Ważne: formularz należy wydrukować dwustronnie, na jednej kartce papieru lub podpisać obie strony.
  • Osobiście – w siedzibie Domu Maklerskiego Navigator S.A., (adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa). W takim przypadku Zapis na Akcje Oferowane będzie składany w postaci prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza Zapisu w 3 jednobrzmiących egzemplarzach; Ważne: formularz należy wydrukować dwustronnie, na jednej kartce papieru lub podpisać obie strony.

  Dokonanie wpłaty środków na objęcie akcji powinno nastąpić zgodnie z informacjami zawartymi w Memorandum Informacyjnym – pkt. 4.11.3. Zasady, miejsca i terminy składania zapisów oraz terminu związania zapisem, tj.:

  Wpłata na Akcje Oferowane powinna zostać dokonana w złotych polskich na rachunek Domu Maklerskiego Navigator S.A. prowadzony przez PKO Bank Polski S.A., o numerze: 66 1020 1068 0000 1602 0346 7602.

  Tytuł wpłaty powinien zawierać:

  • numer PESEL (REGON lub inny numer identyfikacyjny),
  • imię i nazwisko (nazwę firmy osoby prawnej) inwestora,
  • adnotację „Wpłata na akcje Stilo Energy S.A.”

  Wpłata na Akcje Oferowane powinna nastąpić wyłącznie z rachunku pieniężnego, którego posiadaczem jest osoba składająca Formularz Zapisu.

  DOKUMENTY ZWIĄZANE Z OFERTĄ

  STILO ENERGY Memorandum Informacyjne

  STILO Prezentacja Spółki

  Suplement-nr-1-do-Memorandum-Informacyjnego

  Suplement-nr-2-do-Memorandum-Informacyjnego

  Suplement-nr-3-do-Memorandum-Informacyjnego

  Formularz zapisu Stilo Energy PDF

  Formularz zapisu Stilo Energy WORD

   

   

  Zapisz się na newsletter

  * Pole obowiązkowe