Wziąć udział w ofercie Akcji Oferowanych oraz składać Zapisy na Akcje Oferowane mogą inwestorzy, którzy zawarli z Domem Maklerskim Navigator Umowę o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz ich wykonywania.

FORMULARZ DO BAZY INWESTORÓW

[contact-form-7 id=”2917″ title=”formularz – baza inwestorow”]

Na podstawie Memorandum Informacyjnego w ramach Oferty Publicznej oferowane są akcje zwykłe na okaziciela serii B spółki WTT S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda („Akcje Oferowane„).

  • Cena emisyjna to 78,00 zł za jedną Akcję Oferowaną;
  • Liczba Akcji Oferowanych wynosi 144.000 sztuk,
  • Minimalny zapis to: 125 Akcji Oferowanych,
  • Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Oferowane: 29 października (zapisy: 18:00 | wpłaty: 24:00)

 

HARMONOGRAM OFERTY

ZdarzenieTerminy (2021 r.)
Publikacja Memorandum Informacyjnego17 września
Budowa księgi popytu (book-building) wśród wybranych przez Firmę Inwestycyjną inwestorów27 – 7 października
(do godz. 15:00)
Ustalenie Ceny Emisyjnej / ew. wyodrębnienie Transzy Dużych Inwestorów oraz Transzy Małych Inwestorów8 października
(do godz. 12:00)
Przyjmowanie Zapisów na Akcje Oferowane13- 29 października
(do godz. 18:00)
Przyjmowanie wpłat na Akcje Oferowane13 – 29 października
(do godz. 24:00)
Ewentualne przyjmowanie Zapisów i wpłat na Akcje Oferowane od Inwestorów Zastępczych2 – 4 listopada
(do godz. 24:00)
Przydział Akcji OferowanychNie później niż
5 listopada
Ewentualny zwrot nadpłaconych kwot w przypadku nadsubskrypcjiNie później niż
10 listopada

 

CENA EMISYJNA I LICZBA AKCJI OFEROWANYCH

Liczba Akcji Oferowanych wynosi 144.000 (sto czterdzieści cztery tysiące) („Akcje Oferowane”),

Cena emisyjna Akcji Oferowanych została ustalona przez Zarząd po przeprowadzeniu budowania księgi popytu i wynosi 78,00 zł (siedemdziesiąt osiem złotych i 00/100) za jedną Akcję Oferowaną. Cena emisyjna Akcji Oferowanych została ustalona na takim poziomie, aby zapewnić skuteczne przeprowadzenie Oferty Publicznej, przy jednoczesnym zapewnieniu, że zakładane przez Emitenta wpływy brutto z emisji Akcji Oferowanych, liczone według ceny emisyjnej Akcji Oferowanych z dnia jej ustalenia, wraz z wpływami, które Emitent zamierzał uzyskać́ z ofert publicznych akcji dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy będą nie mniejsze niż̇ 1.000.000 euro i mniejsze niż̇ 2.500.000 euro.

 

MINIMALNA I MAKSYMALNA WIELKOŚĆ ZAPISU

Minimalna liczba Akcji Oferowanych objęta Zapisem wynosi 125 Akcji Oferowanych.

Maksymalna liczba Akcji Oferowanych objęta zapisami jednego inwestora (posiadacza rachunku papierów wartościowych) nie może być większa niż Liczba Akcji Oferowanych.

Inwestorzy mogą złożyć wielokrotne zapisy, przy czym łączna liczba Akcji Oferowanych określona w zapisach złożonych przez jednego inwestora nie może być większa niż Liczba Akcji Oferowanych. Zapis (lub łączne Zapisy jednego inwestora) opiewający na liczbę Akcji Oferowanych większą niż Liczba Akcji Oferowanych traktowany będzie jako Zapis na Liczbę Akcji Oferowanych.

 

CENA

Cena emisyjna Akcji Oferowanych została ustalona przez Zarząd po przeprowadzeniu budowania księgi popytu i wynosi 78,00 zł (siedemdziesiąt osiem złotych i 00/100) za jedną Akcję Oferowaną.

 

PODZIAŁ NA TRANSZE

Oferta Publiczna nie jest dzielona na transze, jednak Emitent zastrzega sobie możliwość podziału Oferty Publicznej na Transzę Dużych Inwestorów oraz Transzę Małych Inwestorów, nie później niż przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów i wpłat na Akcje Oferowane. Podział Oferty Publicznej na transze może nastąpić np. w wyniku przeprowadzenia przez Firmę Inwestycyjną procesu budowania księgi popytu (book-building). Zarówno w Transzy Małych Inwestorów jak i Transzy Dużych Inwestorów Zapisy na Akcje Oferowane będę składane przez inwestorów po Cenie emisyjnej.

Informacja o ostatecznym podziale Oferty Publicznej na transze zostanie przekazana w formie suplementu do Memorandum, który zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum.

 

SKŁADANIE ZAPISÓW

Inwestor składający Zapis na Akcje Oferowane musi posiadać rachunek papierów wartościowych w firmie inwestycyjnej.

Zapisy na Akcje Oferowane inwestorzy powinni składać w formie pisemnej, w postaci Formularza Zapisu, zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 5. Formularz Zapisu dostępny jest do pobrania ze strony internetowej Emitenta nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia Zapisów na Akcje Oferowane.

Formularze Zapisu będą przyjmowane:

  • Elektronicznie – poprzez przesłanie Formularza Zapisu pocztą elektroniczną na adres email: wtt@dmnavigator.pl. Formularz Zapisu (zgodnie ze wzorem wskazanym jako Załącznik nr 5 do Memorandum Informacyjnego), powinien być podpisany odręcznie i osobiście lub podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym ePUAP i przesłany na ww. adres email nie później niż do godz. 18:00 ostatniego dnia przyjmowania Zapisów. Termin przyjmowania Zapisów upływa zgodnie z harmonogramem.
  • Korespondencyjnie – poprzez przesłanie kurierem, prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza (zgodnie ze wzorem wskazanym jako Załącznik nr 5 do Memorandum Informacyjnego) Zapisu w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, do siedziby DM NAVIGATOR, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa. Prawidłowo wypełniony i podpisany oryginał Formularza Zapisu w 3 jednobrzmiących egzemplarzach powinien być dostarczony do DM NAVIGATOR, nie później niż do godz. 18.00, ostatniego dnia przyjmowania Zapisów. Termin przyjmowania Zapisów upływa zgodnie z harmonogramem. W przypadku zamiaru korespondencyjnego dostarczenia przez inwestora do DM NAVIGATOR Formularza Zapisu, w celu terminowego jego dostarczenia, zaleca się skorzystanie z profesjonalnych usług kurierskich.
  • Osobiście – poprzez osobiste doręczenie, prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza Zapisu (zgodnie ze wzorem wskazanym jako Załącznik nr 5 do Memorandum Informacyjnego) w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, do siedziby DM NAVIGATOR, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa. Prawidłowo wypełniony i podpisany oryginał Formularza Zapisu w 3 jednobrzmiących egzemplarzach powinien być dostarczony do DM NAVIGATOR, nie później niż do godz. 18.00, ostatniego dnia przyjmowania Zapisów. Termin przyjmowania Zapisów upływa zgodnie z harmonogramem.

Dokonanie wpłaty środków na objęcie Akcji Oferowanych powinno nastąpić zgodnie z informacjami zawartymi w sekcji w DANE O EMISJI w pkt. 10.4. Zasady, miejsce i terminy dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej Memorandum Informacyjnego.

Wpłata na Akcje Oferowane powinna zostać dokonana w złotych polskich na rachunek Domu Maklerskiego Navigator S.A. prowadzony przez PKO Bank Polski S.A., o numerze: 66 1020 1068 0000 1602 0346 7602

lub

na rachunek Emitenta prowadzony przez ING Bank Śląski S.A., o numerze 41 1050 1504 1000 0090 3117 8321.

Tytuł wpłaty powinien zawierać:

  • numer PESEL (REGON lub inny numer identyfikacyjny),
  • imię i nazwisko (nazwę firmy osoby prawnej) inwestora,
  • adnotację „Wpłata na akcje WTT S.A.”

Wpłata na Akcje Oferowane powinna nastąpić wyłącznie z rachunku pieniężnego, którego posiadaczem jest osoba składająca Formularz Zapisu.

 

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z OFERTĄ

Memorandum Informacyjne WTT S.A.

Prezentacja Inwestorska WTT S.A.

FORMULARZE ZAPISU

 

Informacja o dokonanym przydziale Akcji Serii B WTT S.A. z dnia 5 listopada 2021 r.