Podstawowe informacje o ofercie

Oferta publiczna akcji Lokum Deweloper obejmuje do 5.000.000 akcji nowej emisji.

Cena maksymalna wynosi 15,00 zł za akcję.

Dzięki ofercie publicznej akcji Lokum Deweloper oczekuje, że pozyska do 75 mln zł brutto, które planuje przeznaczyć na:

  • zakup działek we Wrocławiu lub w Krakowie pod nowe projekty deweloperskie. Spółka zakłada, że zakupy gruntów powinny następować w 2015 lub 2016 r.
  • pokrycie wydatków związanych z realizacją nowych projektów deweloperskich w części nie pokrytej kredytem inwestorskim (wkład własny).

Oferta jest skierowana do krajowych inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Przewiduje się, że inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostanie łącznie do ok. 15% akcji oferowanych.

Prospekt emisyjny

Prospekt emisyjny spółki Lokum Deweloper S.A. został sporządzony w związku z:

  • z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich akcji istniejących tj.: 500.000 akcji serii A 1.000.000 akcji serii B1, 1.500.000 akcji serii B2, 2.000.000 akcji serii B3, 2.500.000 akcji serii B4, 3.000.000 akcji serii B5, 4.500.000 akcji serii B6 oraz nie mniej niż 1 i nie więcej niż 5.000.000 praw do akcji serii C oraz nie mniej niż 1 i nie więcej niż 5.000.000 akcji serii C oraz
  • ofertą publiczną nie mniej niż 1 i nie więcej niż 5.000.000 akcji serii C.

Prospekt emisyjny Lokum Deweloper S.A. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 października 2015 r.

Aneks Nr 1 z dnia 9 października 2015 r. do prospektu emisyjnego Lokum Deweloper S.A. (cena maksymalna)

Aneks Nr 2 z dnia 21 października 2015 r. do prospektu emisyjnego Lokum Deweloper S.A. (zawieszenie Oferty)

Aneks Nr 3 z dnia 10 listopada 2015 r. do prospektu emisyjnego Lokum Deweloper S.A. (zatwierdzony przez KNF w dniu 17 listopada 2015 r.; sprawozdanie za III kw. 2015 r. oraz zmiany umów istotnych)

Aneks Nr 4 z dnia 12 listopada 2015 r. do prospektu emisyjnego Lokum Deweloper S.A. (zatwierdzony przez KNF w dniu 19 listopada 2015 r.; obniżenie ceny maksymalnej)

Komunikat aktualizujący Nr 1 z dnia 7 października 2015 r. do prospektu emisyjnego Lokum Deweloper S.A. (lista POK)

Komunikat aktualizujący Nr 2 z dnia 9 listopada 2015 r. do prospektu emisyjnego Lokum Deweloper S.A. (nowe terminy oferty ackji serii C)

Komunikat aktualizujący Nr 3 z dnia 16 listopada 2015 r. do prospektu emisyjnego Lokum Deweloper S.A. (przesunięcie harmonogramu oferty akcji serii C)

Komunikat aktualizujący Nr 4 z dnia 11 grudnia 2015 r. do prospektu emisyjnego Lokum Deweloper S.A. (brak wprowadzenia do obrotu PDA)

Formularz zapisu na akcje Lokum Deweloper

Informacja o cenie emisyjnej oraz ostatecznej liczbie oferowanych akcji w podziale na transze: inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych

Harmonogram Oferty

20 – 24 listopada 2015 r. Przyjmowanie zapisów i wpłat na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych
24 – 25 listopada 2015 r. do godz. 15:00 Budowa Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
25 listopada 2015 r. Podanie do publicznej wiadomości Ceny Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, oferowanych w poszczególnych transzach
27 listopada 2015 r. Ostatni dzień (upływ terminu) dla uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu
26 listopada – 1 grudnia 2015 r. Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, w tym:

1) do 30 listopada 2015 r. – przyjmowanie zapisów oraz dokonywanie wpłat na Akcje Oferowane w odpowiedzi za Zaproszenia wystosowane w związku z uczestnictwem w budowie Księgi Popytu,

2) do 1 grudnia 2015 r. – przyjmowanie zapisów i wpłat w odpowiedzi na wezwania wystosowane w oparciu o dodatkową listę przydziału oraz zapisów i wpłat innych inwestorów.

2 grudnia 2015 r. Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych / Zamknięcie Oferty Publicznej
Ok 2 tygodni od przydziału Akcji Oferowanych Pierwszy dzień notowania PDA na rynku regulowanym GPW
Ok 1 miesiąca od przydziału Akcji Oferowanych Pierwszy dzień notowania Akcji na rynku regulowanym GPW

 

Akcjonariat i jego struktura po ofercie oraz umowa lock-up

Po ofercie publicznej, przy założeniu, że wszystkie nowe akcje zostaną objęte, nowi inwestorzy będą posiadać łącznie 25% akcji Spółki. Pozostałe 75% akcji (pośrednio przez spółkę Halit S.à r.l.) będzie należeć do Pana Dariusza Olczyka, założyciela i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Halit S.à.r.l. zobowiązał się, że w terminie 18 miesięcy od daty pierwszego notowania akcji serii C na rynku regulowanym nie dokona sprzedaży akcji.

Zamiary członków Zarządu Lokum Deweloper S.A. oraz wspólników spółek operacyjnych Grupy Lokum Deweloper co do udziału w ofercie

Członkowie Zarządu Emitenta Prezes Zarządu Bartosz Kuźniar oraz Wiceprezes Zarządu Marzena Przeniosło, zamierzają uczestniczyć w Ofercie, natomiast każda z powyższych osób z osobna zamierza złożyć zapis na nie więcej niż 5% akcji będących przedmiotem Oferty.

Także wspólnicy spółek operacyjnych: Pan Marek Kokot, Pan Jacek Dudek i Pan Roman Nalberczyński zamierzają uczestniczyć w Ofercie, natomiast każdy z nich z osobna zamierza złożyć zapis na nie więcej niż 5 % akcji będących przedmiotem Oferty.

Zapisy na akcje

Zapisy będą przyjmowane przez następujące domy maklerskie:

Szczegółowa lista punktów obsługi klienta (POK), w których można złożyć zapis:

Podstawowe informacje o Grupie Lokum Deweloper

  • Lokum Deweloper to wrocławski lider w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie, posiadający blisko 14% udziału w tym segmencie oraz czwarty największy deweloper mieszkaniowy we Wrocławiu;
  • W  2014 r. Grupa Lokum odnotowała rekordową przedsprzedaż na poziomie 355 lokali. Po trzech kwartałach 2015 r. liczba przedsprzedanych lokali wyniosła 355;
  • Spółka systematycznie umacnia pozycję na rynku wrocławskim oraz planuje rozszerzenie swojej działalności o nowe rynki – krakowski (w 2015 r. / 2016 r.), a następnie warszawski;
  • Spółka charakteryzuje się ponadprzeciętną rentownością na tle branży. Marża netto w I połowie 2015 r. wyniosła ponad 29%, a rentowność kapitałów własnych blisko 17%;
  • Zgodnie z założeniami Zarządu, rekomendowana w przyszłości kwota dywidendy może sięgać do 30% zysku netto wykazanego w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy.
  • Prognozy Grupy na 2015 i 2016 r. zakładają uzyskanie odpowiednio: 128,1 mln PLN i 172,1 mln PLN przychodów ze sprzedaży oraz 36,9 mln PLN i 42,3 mln PLN zysku netto.

 

Niniejsza informacja została przygotowana przez spółkę Lokum Deweloper S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Lokum Deweloper”), ma charakter wyłącznie informacyjny i jej celem jest przedstawienie wyselekcjonowanych informacji dotyczących Lokum Deweloper i Grupy Kapitałowej Lokum.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Lokum Deweloper. Prospekt emisyjny („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Lokum Deweloper („Oferta Publiczna”) i ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie papierów wartościowych Lokum Deweloper do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), który w dniu 5 października 2015 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Lokum Deweloper i Ofercie Publicznej. W związku z Ofertą Publiczną i dopuszczeniem oraz wprowadzeniem papierów wartościowych Lokum Deweloper do obrotu na GPW, Prospekt udostępniono na stronie internetowej Lokum Deweloper (inwestor.lokum-deweloper.pl) oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronach internetowych podmiotów oferujących Akcje Oferowane: Domu Maklerskiego Navigator S.A. (www.dmnavigator.pl), Millennium Dom Maklerski S.A. (www.millenniumdm.pl). Na stronach tych znajdą się ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczącą instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii i Japonii ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji.

W niniejszej informacji zostały wykorzystane źródła informacji, które Lokum Deweloper uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Lokum Deweloper nie ponosi odpowiedzialności za efekty jakichkolwiek decyzji lub działań, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialność za skutki podejmowanych działań i decyzji spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania.

Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Lokum Deweloper oraz z otoczeniem, w jakim Lokum Deweloper prowadzi działalność. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią Prospektu, w tym z czynnikami ryzyka zawartymi w Prospekcie, a także z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi, które mogą być publikowane do Prospektu.

 

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe