Raport KNF: Nadzór nad sprawozdawczością finansową emitentów papierów wartościowych prowadzony w 2017 r.

W 2017 r. KNF w ramach analizy sprawozdań finansowych pod kątem ich zgodności z obowiązującymi emitentów regulacjami dotyczącymi raportowania finansowego (w szczególności MSSF), przeanalizował sprawozdania finansowe 103 emitentów z rynku regulowanego (GPW i BondSpot z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych). Liczba ta nie odbiega istotnie od liczby emitentów poddanych analizie w latach ubiegłych – w 2016 r. było to 112 podmiotów, a w 2015 r. 101 spółek.

Oznacza to, że w 2017 r. blisko co czwarta spółka z rynku regulowanego znalazła się pod lupą nadzorcy (w odniesieniu do sprawozdań finansowych).

W 2017 r. KNF przeanalizowała sprawozdania roczne blisko 100 emitentów i sprawozdania śródroczne 40 emitentów.

Analizie pełnej tj. analizie całego sprawozdania finansowego, mającej na celu identyfikację wszelkich braków lub nieprawidłowości poddano 25 emitentów. Pozostałe dokonane analizy to analizy tematyczne (73) i sprawdzające (5).

Od połowy 2016 r. KNF uzyskał nowe uprawnienia nadzorcze – może wydawać zalecenia w stosunku do emitenta w celu zaprzestania naruszenia obowiązków informacyjnych. Instytucja zalecenia ma służyć wprowadzeniu korekt do publikowanych sprawozdań finansowych a wykonywania zaleceń podlega monitorowaniu. O ile w II pół. 2016 r. skorzystano z uprawnienia wydania zalecenia jedynie 9 razy to już w 2017 r. wydano 46 zaleceń w odniesieniu do 42 emitentów. Najczęściej występującymi zaleceniami w odniesieniu do sprawozdań śródrocznych było wskazanie konieczności ujawniania aktualizacji określonych w zaleceniach informacji lub danych, w związku z wymogiem włączenia do śródrocznego raportu finansowego wyjaśnień dotyczących zdarzeń, które są znaczące dla zrozumienia sytuacji finansowej i wyników działalności jednostki, które miały miejsce od końca ostatniego rocznego okresu sprawozdawczego. Wśród wydanych ogółem zaleceń w 2017 r. głównymi tematami były: ujawnienia dot. ryzyka płynności i wymagalności zobowiązań, ujawnienia dot. analizy terminów zapadalności aktywów finansowych utrzymywanych dla celów zarządzania ryzykiem płynności, ujawnienia dot. ryzyka kredytowego oraz kontynuacja działalności.

Raport KNF traktuje m.in. także o zastrzeżeniach i odmowach wyrażania opinii przez biegłych rewidentów do rocznych sprawozdań finansowych oraz o zastrzeżeniach i odmowach wyrażenia wniosku w raporcie z przeglądu do sprawozdań półrocznych. W odniesieniu do sprawozdań rocznych za 2016 r. odnotowano 22 opinie z zastrzeżeniami i 11 odmów wyrażenia opinii (dla porównania w odniesieniu do sprawozdań za 2015 r. było odpowiednio 29 zastrzeżeń i 8 odmów). W odniesieniu do sprawozdań za I pół. 2017 r. odnotowano 16 raportów z zastrzeżeniami i 7 odmów wyrażenia wniosku (dla porównania w odniesieniu do sprawozdań za I pół. 2016 r. było odpowiednio 24 zastrzeżeń i 7 odmów). Tematy występujące w zastrzeżeniach i odmowach powtarzają się od lat – przede wszystkim dotyczą: kontynuacji działalności, instrumentów finansowych (w tym z zakresu utraty wartości), utraty wartości aktywów niefinansowych; rzadziej biegli wskazują na konsolidację i połączenia, umowy na usługę budowlaną, podatek odroczony, rezerwy czy leasing.

Raport KNF zawiera szczegółową listę wybranych okoliczności wskazanych przez biegłych rewidentów w odmowach wyrażenia opinii / wniosku oraz zastrzeżeniach zamieszczonych w sprawozdaniach z badania i raportach biegłych.

KNF wskazał również ogólnie na wybrane obszary wymagające poprawy oraz zagadnienia, na które należy zwrócić szczególną uwagę przy sporządzaniu sprawozdań finansowych, w tym m.in. na: jakość ujawnień, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów, ryzyko płynności, wdrożenie MSSF 9, MSSF 15, MSSF 16 oraz MSSF 17, podatek odroczony. KNF bardzo mocno podkreślił, iż na szczególną uwagę zasługuje wdrożenie nowych standardów: MSSF 9 i MSSF 15, które w znaczny sposób zmieniają dotychczasowe zasady w zakresie ujmowania instrumentów finansowych i przychodów – emitenci powinni dołożyć wszelkich starań aby w sprawozdaniach finansowych za rok obrotowy 2017 ujawnić ilościowy wpływ początkowego zastosowania tych standardów.

Raport KNF to lektura obowiązkowa dla wszystkich emitentów z rynku regulowanego, a w szczególności tych, którzy jeszcze nie opublikowali raportu rocznego za 2017 r. Analiza raportu będzie również bardzo przydatna dla emitentów, którzy planują debiut na rynku regulowanym – odpowiednie dostosowanie sprawozdań powinno usprawnić proces zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez KNF.

Raport KNF – link.

Bartosz Krzesiak
Dyrektor
Tel. kom.: +48 662 028 247 | E-mail: bartosz.krzesiak@navigatorcapital.pl

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe