W dniu 11 stycznia 2017 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Ustawę z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości wdrażającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. W związku z powyższym ww. Ustawa weszła w życie z dniem 26 stycznia 2017 r. a zmiany nią wdrożone w Ustawie o rachunkowości mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2017 r.

Przepisy dotyczące polityk różnorodności zostały zaimplementowane już wcześniej tj. poprzez nowelę Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych z dnia 25 maja 2016 r.

Kluczowe zmiany w Ustawie o rachunkowości to:

– w art. 49:

  1. a) 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Sprawozdanie z działalności jednostki powinno obejmować również – o ile jest to istotne dla oceny rozwoju, wyników i sytuacji jednostki – co najmniej:

1) kluczowe finansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki;
2) kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki oraz informacje dotyczące zagadnień pracowniczych i środowiska naturalnego.”,

  1. b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przypadku gdy istnieje powiązanie pomiędzy wartościami wykazanymi w rocznym sprawozdaniu finansowym a informacjami zawartymi w sprawozdaniu z działalności jednostki, sprawozdanie z działalności jednostki powinno zawierać odniesienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym, a także dodatkowe wyjaśnienia dotyczące tych kwot.”,

  1. c) 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Jednostka mała i jednostka mikro mogą nie wykazywać w sprawozdaniu z działalności wskaźników oraz informacji, o których mowa w ust. 3 pkt 2.”;

Ponadto, po art. 49a dodaje się art. 49b w brzmieniu:

„Art. 49b. 1. Jednostka, o której mowa w art. 3 ust. 1e pkt 1–6, będąca spółką kapitałową, spółką komandytowo-akcyjną lub taką spółką jawną lub komandytową, której wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, pod warunkiem że w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok przekracza następujące wielkości:

1) 500 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty oraz
2) 85 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego lub 170 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy
– zawiera dodatkowo w sprawozdaniu z działalności – jako wyodrębnioną część – oświadczenie na temat informacji niefinansowych.

  1. Oświadczenie na temat informacji niefinansowych obejmuje co najmniej:

1) zwięzły opis modelu biznesowego jednostki;
2) kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki;
3) opis polityk stosowanych przez jednostkę w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji, a także opis rezultatów stosowania tych polityk;
4) opis procedur należytej staranności – jeżeli jednostka je stosuje w ramach polityk, o których mowa w pkt 3;
5) opis istotnych ryzyk związanych z działalnością jednostki mogących wywierać niekorzystny wpływ na zagadnienia, o których mowa w pkt 3, w tym ryzyk związanych z produktami jednostki lub jej relacjami z otoczeniem zewnętrznym, w tym z kontrahentami, a także opis zarządzania tymi ryzykami. (…)”

W sytuacji gdy podmioty mają wdrożoną politykę w ww. obszarach powinny to odpowiednio przedstawić w treści sprawozdania z działalności, natomiast w przypadkach gdy podmioty nie posiadają danej polityki to powinny postąpić zgodnie z zasadą „comly or explain”.

Należy również pamiętać, iż kryteria zapisane w art. 49b ust. Ustawy o rachunkowości należy rozpatrywać w okresie dwuletnim. Przykładowo przy publikacji raportu rocznego za 2017 r. (publikacja w 2018 r.) zobligowane do ww. dodatkowych ujawnień będą podmioty, które łącznie spełniły kryteria dwuletnie tj. odpowiednio za 2017 r. a także za 2016 r.

Załączniki:

Raportowanie niefinansowe w Polsce – transpozycja dyrektywy 2014/95/UE (prezentacja Ministerstwa Finansów z dnia 16 stycznia 2017 r.)

Standard GRI G4 – Zasady raportowania i wskaźniki

Standard GRI G4 – Podręcznik stosowania wytycznych

 

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe