ZASTRZEŻENIE:

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone. Wybranie poniżej opcji „Akceptuję”: a) potwierdza zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami, b) skutkuje wyrażeniem zgody na zawarte poniżej ograniczenia, c) rodzi zobowiązanie do przestrzegania tych ograniczeń.

Przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji, w związku z czym należy zapoznawać się z nimi i dokonywać ich całościowej analizy przy każdorazowym korzystaniu z zasobów niniejszej strony internetowej.

Zasoby niniejszej strony internetowej („Materiały i Informacje”) nie podlegają, nie mogą być przekazywane i nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji i dystrybucji bezpośrednio ani pośrednio, w całości lub w części poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii, Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało  rejestracji w takiej jurysdykcji.

Materiały i Informacje, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z ofertą publiczną akcji spółki Lokum Deweloper S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) oraz ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. papierów wartościowych (akcji) Spółki („Dopuszczenie”).

W dniu 5 października 2015 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Lokum Deweloper S.A. z siedzibą we Wrocławiu sporządzony w formie jednolitego dokumentu („Prospekt”)  w związku z: (i) ofertą publiczną („Oferta Publiczna”) na terytorium Polski (Rzeczpospolita Polska) 5.000.000 akcji zwykłych serii C o wartości nominalnej 0,20 zł każda spółki Lokum Deweloper S.A. („Akcje Serii C”, „Akcje Oferowane”), oraz (ii) w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do 5.000.000 Akcji Serii C, do 5.000.000 praw do akcji zwykłych serii C („PDA”), 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B1, 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B2, 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B3, 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B4, 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B5, 4.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B6 o wartości nominalnej 0,20 zł każda Spółki („Akcje Dopuszczane”) do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).

Prospekt wraz z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz informacją o ostatecznej liczbie i cenie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie Publicznej (po jej sporządzeniu i publikacji) stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i Ofercie Publicznej. Elektroniczna wersja Prospektu opublikowana została zgodnie z art. 45 i art. 47 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm.) i jest dostępna, oraz w okresie jego ważności będzie dostępna, w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (inwestor.lokum-deweloper.pl) oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronach internetowych podmiotów oferujących Akcje Oferowane: Domu Maklerskiego Navigator S.A. (www.dmnavigator.pl), Millennium Dom Maklerski S.A. (www.millenniumdm.pl).

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej obejmują Prospekt, ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu, informację o ostatecznej liczbie i cenie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie Publicznej (po jej sporządzeniu i publikacji) oraz ewentualne informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Oferty Publicznej i Dopuszczenia.

Oferta Publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Prospekt nie stanowi oferty objęcia Akcji Oferowanych ani zaproszenia do składania ofert objęcia Akcji Oferowanych od osób znajdujących się w jakichkolwiek jurysdykcjach, w których składanie tego rodzaju ofert lub zaproszeń do składania ofert jest niezgodne z prawem. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii i Japonii. Papiery wartościowe objęte Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii i Japonii), chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców. Ani Spółka, ani żaden inny podmiot działający w jej imieniu lub na jej rzecz nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną akcji Spółki objętych Prospektem w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską.

Niniejsze Materiały i Informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii, Japonii, ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszczonych na tych stronach sieci Internet. Każdy inwestor zamieszkały, bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Spółki oraz z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią Prospektu, w tym z czynnikami ryzyka zawartymi w Prospekcie, a także z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi, które mogą być publikowane do Prospektu.

OŚWIADCZAM I POTWIERDZAM, ŻE:

(I) PRZECZYTAŁEM/PRZECZYTAŁAM, ZROZUMIAŁEM/ZROZUMIAŁAM I AKCEPTUJĘ POWYŻSZE WARUNKI I OGRANICZENIA,

(II) ZNAJDUJĘ SIĘ I UZYSKUJĘ DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKI,

(III) NIE JESTEM OSOBĄ DEFINIOWANĄ JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH,

(IV) NIE JESTEM MIESZKAŃCEM ANI NIE POSIADAM SIEDZIBY W KANADZIE, AUSTRALII, LUB JAPONII ANI NA OBSZARZE ŻADNEJ INNEJ JURSYDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY REJESTRACJI.

Zwraca się uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych Materiałów i Informacji z naruszeniem powyższego oświadczenia może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Rzeczpospolitej Polskiej i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

NIE AKCEPTUJĘ                                AKCEPTUJĘ

 

 

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe