Warunki dostępu

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone. Poprzez wybranie opcji „AKCEPTUJĘ” poniżej potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami, wyrażą zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiążą się Państwo do ich przestrzegania.

Niniejsze Memorandum Informacyjne („Memorandum”) stanowi memorandum informacyjne w formie jednolitego dokumentu w rozumieniu art. 38b w zw. z art. 7 ust. 7 pkt 1 oraz ust. 14 pkt 1 Ustawy o Ofercie i zostało sporządzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym (Dz.U. z 2013 r., poz. 988) – („Rozporządzenie”) oraz innymi przepisami regulującymi rynek kapitałowy w Polsce, w szczególności Ustawą o Ofercie. Memorandum zostało sporządzone w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW  1.772.704 (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,20 PLN (słownie: dwadzieścia groszy) każda („Akcje Połączeniowe”) dokonywanym w związku z połączeniem  Zetkama Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej („Emitent”, „Spółka”) z IDEA K5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach („Idea K5”, „Spółka Przejmowana”) na podstawie planu połączenia przyjętego w dniu 30 czerwca 2015 r., uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta dnia 15 września 2015 r.  w sprawie połączenia Emitenta z IDEA K5 oraz uchwały nr 1  Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Idea K5. Akcje Połączeniowe zostały zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 2  listopada 2015 r.

Memorandum zostało zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 marca 2016 r.

W związku z Memorandum nie będzie przeprowadzana Oferta Publiczna. Akcje Połączeniowe objęte niniejszym Memorandum będą na jego podstawie podlegać wyłącznie ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu na Rynku Regulowanym.

Papiery wartościowe objęte Memorandum nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy o Prospekcie lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Papiery Wartościowe objęte niniejszym Memorandum nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), chyba, że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować. Inwestowanie w papiery wartościowe objęte niniejszym Memorandum łączy się z ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego oraz ryzykiem związanym z  działalnością Emitenta oraz otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność. Szczegółowy opis czynników ryzyka, z którymi inwestor powinien się zapoznać, znajduje się w rozdziale I Memorandum.

Niniejsze Memorandum zostało sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, a zawarte w nim informacje są zgodne ze stanem na Dzień Memorandum. Jednocześnie zwraca się uwagę, iż w przypadku zatwierdzenia przez KNF aneksu lub aneksów do Memorandum przekazywanych do publicznej wiadomości zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie, Memorandum wraz z tym aneksem lub aneksami należy traktować łącznie z uwagi na fakt, iż aneks lub aneksy zawierać będą informacje o zdarzeniach lub okolicznościach, które mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na ocenę papieru wartościowego, a o których Emitent powziął wiadomość po zatwierdzeniu Memorandum. Decyzje inwestycyjne inwestorów dotyczące Akcji Połączeniowych powinny opierać się na podstawie własnych wniosków i analiz informacji zawartych w Memorandum dotyczących Emitenta, przy szczególnym uwzględnieniu czynników ryzyka.

Informacje zawarte w Memorandum nie mają charakteru porady prawnej, finansowej lub podatkowej. W celu zasięgnięcia porady prawnej, finansowej lub podatkowej potencjalni inwestorzy powinni zwrócić się do swych doradców prawnych, doradców finansowych lub doradców podatkowych.

OŚWIADCZAM I POTWIERDZAM, ŻE:

(I) PRZECZYTAŁEM/PRZECZYTAŁAM, ZROZUMIAŁEM/ZROZUMIAŁAM I AKCEPTUJĘ POWYŻSZE WARUNKI I OGRANICZENIA,

(II) ZNAJDUJĘ SIĘ I UZYSKUJĘ DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

(III) NIE JESTEM OSOBĄ DEFINIOWANĄ JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH,

(IV) NIE JESTEM MIESZKAŃCEM ANI NIE POSIADAM SIEDZIBY W KANADZIE, AUSTRALII, LUB JAPONII ANI NA OBSZARZE ŻADNEJ INNEJ JURSYDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY REJESTRACJI.

Zwraca się uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych Materiałów i Informacji z naruszeniem powyższego oświadczenia może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Rzeczpospolitej Polskiej i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

NIE AKCEPTUJĘ                                AKCEPTUJĘ

 

 

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe