Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie

W obecnym czasie coraz częściej przedsiębiorstwa są wielokrotnie zmuszone do szybkiego podejmowania decyzji w związku z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem. W takim środowisku to właśnie zarządzanie w formule projektowej pozwala na realizowanie inicjatyw, które byłyby trudne do wdrożenia w przypadku istniejących struktur przedsiębiorstwa. Działania podejmowane w ramach poszczególnych projektów powinny być przemyślane, powinny mieć uporządkowany, w pewnych aspektach ustandaryzowany charakter, który pozwoli także na odpowiednie kontrolowanie w toku prac. Zaprojektowanie i wdrożenie odpowiedniego systemu zarządzania projektami w firmie pozwala na zwiększenie efektywności prac, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej jakości pracy.

Etapy wdrażania systemu zarządzania projektami

Analiza metodyki zarządzania
projektami w organizacji
Definiowanie standardów zarządzania
projektami i integracja procesów
Wdrożenie systemów zarządzania
projektami

1. Analiza metodyki zarządzania projektami w organizacji

Podstawą do wprowadzenia nowych standardów w zakresie zarządzania projektami jest zrozumienie dotychczasowych mechanizmów funkcjonujących w przedsiębiorstwie. W pierwszym etapie poddane analizie zostają wcześniej realizowane przez firmę projekty, problemy biznesowe i stosowane przez przedsiębiorstwo rozwiązania. Efektem przeprowadzonej analizy jest szczegółowe opracowanie, które zawiera propozycje zmian, dostosowanych do charakteru działalności przedsiębiorstwa, które są niezbędne dla zwiększenia efektywności działania.

2. Definiowanie standardów zarządzania projektami i integracja procesów

Na podstawie opracowanych propozycji zmian tworzone zostają standardy oraz reguły dotyczące realizacji projektów w organizacji. Zdefiniowany system zarządzania projektami powinien być dopasowany do specyfiki działalności przedsiębiorstwa i zawierać szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji projektów, integracji procesów, tworzenia zespołów, przypisywania odpowiedzialności, kompletowania niezbędnej dokumentacji, komunikacji zarówno wewnątrz zespołu jak i na zewnątrz oraz zasad raportowania i kontrolowania. Efektem prac etapu definiowania powinno być powstanie detalicznego planu wdrożenia zawierającego zdefiniowane uprzednio rozwiązania wraz z harmonogramem wdrażania i przydzieloną odpowiedzialnością do poszczególnych jednostek.

3. Wdrożenie systemu zarządzania projektami

Ostatnim etapem jest wdrożenie systemu zarządzania projektami. Navigator Business Consulting wspiera klientów we wdrożeniu opracowanych standardów, koordynuje wdrażanie procesów, a także pomaga w integracji narzędzi wspierających. W zależności od preferencji klientów etap wdrożenia może zawierać także przygotowanie dokumentacji i skoordynowanie pracy w odniesieniu do obecnie realizowanych projektów w firmie. Każdy system zarządzania projektami musi być dopasowany do unikalnych cech każdego przedsiębiorstwa, zastosowane rozwiązania powinny przełożyć się na zwiększenie efektywności działania, a także skutkować większą reaktywnością organizacji, która pozwoli na łatwiejszą adaptację do wyzwań wynikających z działania w zmiennym otoczeniu oraz pozwolić na uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej.

formularz

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe