POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).

Informacja o przechowywaniu korespondencji elektronicznej oraz nagrywaniu rozmów


Dom Maklerski Navigator S.A. informuje, że zgodnie z przepisami art. 83a ust. 3h-4d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ma obowiązek nagrywać rozmowy telefoniczne i zapisywać korespondencję elektroniczną, związaną z czynnościami, które mogłyby skutkować świadczeniem jednej z usług maklerskich, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1-5 ww. ustawy, nawet jeżeli w wyniku prowadzenia tych rozmów lub korespondencji nie doszłoby do świadczenia usługi.

 

Administrator danych osobowych


Administratorem Państwa danych osobowych są spółki z Grupy Navigator Capital tj.: Navigator Capital S.A. (KRS: 0000380467), Dom Maklerski Navigator S.A. (KRS: 0000274307) Navigator Debt Advisory Sp. z o.o. (KRS: 0000500417), Navigator Capital Advisory Sp. z o.o. (KRS: 0000572258), Navigator Business Consulting Sp. z o.o. (KRS: 0000567548), Navigator Business Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (KRS: 0000582556), Navigator Crowdfunding Sp. z o.o. (KRS: 0000893927), Navigator Capital Financial Services Sp. z o.o. (KRS: 0000874341), zwane dalej „Navigator Capital”.

Można się z nami kontaktować poprzez:

formularz kontaktowy na stronie: navigatorcapital.pl/o-nas/?go=kontakt
e-mail: biuro@navigatorcapital.pl
telefon: +48 22 630 83 33
adres: ul. Twarda 18

00-105 Warszawa

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Możesz się z nim skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych pisząc na adres email: iod@navigatorcapital.pl.

Cel i podstawa przetwarzania


Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • gdy odwiedzają Państwo naszą witrynę internetową (navigatorcapital.pl) możemy wykorzystywać pliki cookies w celu zapewnienia możliwości prawidłowego wyświetlania znajdujących się na naszej stronie treści, kontroli i analizy ruchu na stronie. W takim wypadku podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona w chwili wejścia na stronę;
 • gdy wysłają Państwo do nas wiadomość poprzez formularz kontaktowy, wówczas przetwarzamy Państwa dane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną wiadomość. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes nasz lub ewentualnie osoby trzeciej;
 • gdy wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie informacji na temat naszej oferty na podany adres e-mail lub z wykorzystaniem podanego numeru telefonu, wówczas przetwarzamy Państwa dane osobowe w calu zgodnym ze zgodą;
 • gdy prowadzimy działania marketingowe kierowane do naszych stałych klientów. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów jako administratora;
 • gdy przesyłają Państwo do nas zapytanie w zawiązku z zainteresowaniem naszą ofertą handlową, wówczas przetwarzamy Państwa dane w celu przesłania oferty;
 • gdy są Państwo zainteresowani zatrudnieniem w Navigator Capital i przesyłają do nas dokumenty rekrutacyjne, przetwarzamy Państwa dane na podstawie art. 221 i nast. Kodeksu Pracy, w celu przeprowadzenia rekrutacji oraz o ile wyrażą Państwo na to zgodę – w celach wzięcia udziału w kolejnych rekrutacjach.
 • gdy planują Państwo lub już zawarli z nami umowę – w celu zawarcia i prawidłowego wykonania tej umowy;
 • w celach realizacji naszych obowiązków, do realizacji których jesteśmy zobowiązani na postawie odpowiednich przepisów określających te obowiązki, np. przepisów podatkowych i rachunkowych;
 • w związku z wykonywaniem pozostałych prawnie uzasadnionych interesów jako administratora lub osób trzecich, takich jak dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

 

Odbiorcy danych osobowych


Odbiorcami Państwa danych mogą być:

 • podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu, realizującym usługi na naszą rzecz, w szczególności usługi księgowe, informatyczne, prawne, techniczne, rekrutacyjne:
 • podmioty świadczące na naszą rzecz usługi chmurowe oraz obsługę poczty elektronicznej.
 • podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa;
 • w stosunku do danych przetwarzanych za pośrednictwem naszej strony internetowej odbiorcami Państwa danych będą podmioty zajmujące się utrzymaniem i techniczną obsługą strony, podmiot kontrolujący liczbę odwiedzających oraz odpowiadający za analizę ruchu na stronie internetowej. ​

 

Okres przechowywania danych


Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do momentu wycofania zgody;
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie w celu przedstawienia oferty – przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni kontaktowali się Państwo w sprawie jej zawarcia;
 • w przypadku przetwarzania danych w celu wykonania umowy – do momentu wygaśnięcia wszelkich okresów przedawnienia z tej umowy;
 • w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji obowiązków prawnych – okres przetwarzania danych określają odpowiednie przepisy;
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych – do momentu ustania tego interesu (np. przedawnienia roszczeń), lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu przeciwko dalszemu przetwarzaniu przez osobę, której dane dotyczą.
 • W przypadku przetwarzania danych w celach rekrutacyjnych Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji i zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem, chyba że została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobnych w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach. Wówczas będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do czasu cofnięcia tej zgody.

 

Prawa osób, których dane dotyczą


W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych

Mogą Państwo od nas zażądać szeregu informacji o tym jak przetwarzamy Państwa dane osobowe, w tym: dlaczego przetwarzamy dane osobowe, jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy, komu przekazujemy dane osobowe, jak długo przechowujemy dane osobowe lub jakie są kryteria dla ustalania tego okresu, z jakie źródła uzyskaliśmy Państwa dane osobowe (jeżeli nie otrzymaliśmy ich bezpośrednio od Państwa), czy przetwarzanie danych obejmuje automatyczne podejmowanie decyzji (tzw. profilowanie). Mogą Państwo również zażądać od nas kopii swoich danych osobowych, jakie przetwarzamy. Może to, ale nie musi, wiązać się z opłatami równymi kosztom obsługi Państwa żądania. Jeżeli pobranie opłat będzie konieczne, niezwłocznie poinformujemy Państwa o tym, przed realizacją żądania.

 • prawo sprostowania danych osobowych

Jeżeli Państwa dane osobowe są niezgodne ze stanem faktycznym, mogą Państwo zwrócić się do nas o ich korektę. W przypadku chęci skorygowania danych, możemy prosić Państwa o dostarczenie dokumentu potwierdzającego zmiany. Prosimy o informowanie nas o zmianach danych, które dotychczas przetwarzamy, celem zapewnienia ich aktualności i rzetelności.

 • prawo usunięcia danych osobowych oraz do bycia zapomnianym

Jeżeli uważają Państwo, że ich dane osobowe są przez nas przetwarzane w sposób niezgodny z prawem, dłużej niż to konieczne lub bez powodu, mogą poprosić nas o ich usunięcie.

 • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Mogą Państwo zwrócić się do nas z prośbą o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie.

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Mogą Państwo prawo wnieść do nas sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Skorzystanie z tego prawa spowoduje ich zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych w tym celu.

Poza tym, mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych w pozostałych celach, innych niż marketing bezpośredni. W takim wypadku, prosimy o wskazanie szczególnej sytuacji, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Na skutek wniesionego sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych okażą się nadrzędne wobec Państwa praw np. Państwa dane okażą się nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • prawo przenoszenia danych osobowych

Są Państwo uprawnieni do tego, by uzyskać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. na komputerze) swoje dane osobowe, które nam Państwo dostarczyli. W ramach tego uprawnienia mogą Państwo też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej przez Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie mogą Państwo wycofać tą zgodę. Proszę jednak pamiętać, że cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Są Państwo uprawnieni do złożenia w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Wymóg podania danych oraz o prawo wycofania zgody


 • Podanie danych jest niezbędne, jeśli chcą Państwo zawrzeć z nami umowę, skorzystać z formularza kontaktowego lub otrzymać ofertę.
 • Podanie danych w celu przetwarzania danych na podstawie zgody jest całkowicie dobrowolne i w każdym czasie przysługuje Państwu prawo wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano dotychczas.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie


Co do zasady nie dokonujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych w sposób, który skutkowałby podjęciem wobec Państwa jakichkolwiek decyzji lub w inny sposób wpływał na Państwa sytuację. Niemniej jednak podmioty, które otrzymują Państwa dane osobowe w związku z wejściem na ich stronę mogą wykorzystać je do wyświetlania Państwu podobnych treści, dopasowanych do tego, czego Państwo wyszukiwali (profilowanie).

 

Wykorzystywanie plików cookies


Witryna internetowa www.navigatorcapital.pl wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies mogą w określonych okolicznościach mogą zawierać dane osobowe. Niemniej jednak nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w zainstalowanych plikach cookies. Informacje te są przechowywane zawsze w formie anonimowej. Korzystając z naszej strony bez zmian konfiguracji swojej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej na ten temat znajduje się w zakładce “Polityka cookies” pod następującym adresem: https://www.navigatorcapital.pl/polityka-cookies/.

 

 

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe