Zmiany do Regulaminu ASO

W dniu 16 listopada 2023 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. opublikowała uchwałę zawierającą istotne zmiany do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz opublikowała zupełnie nowy zbiór zasad ładu korporacyjnego dla Autoryzowanych Doradców na rynku NewConnect.
Wśród kluczowych zmian do Regulaminu ASO znajdziemy:
  • zwiększenie wysokości kapitału własnego emitenta, który ubiega się po raz pierwszy o wprowadzenie akcji do ASO, który od wejścia w życie zmian powinien wynosić co najmniej 2.000.000 zł zamiast dotychczasowego progu 500.000 zł; (jednocześnie zachowano wyjątek, zgodnie z którym GPW może odstąpić od stosowania powyższego wymogu, o ile poziom środków finansowych pozyskanych przez spółkę w wyniku oferty akcji, które nie zostały jeszcze zarejestrowane, pozwala na uprawdopodobnienie spełnienia ww. wymogu po dokonaniu rejestracji tych akcji);

  • w przypadku gdy emitent ubiega się po raz pierwszy o wprowadzenie akcji lub praw do akcji do obrotu w ASO: rozszerzenie liczby małych akcjonariuszy (poniżej 5%), którzy łącznie powinni posiadać co najmniej 15% akcji objętych wnioskiem o wprowadzenie z 10 do 25;

  • rozszerzenie dotychczasowego obowiązku, że żaden z ww. drobnych akcjonariuszy nie może być powiązany z emitentem również na Autoryzowanego Doradcę spółki;

  • dodano obowiązkowy „lock-up” dla założycieli spółek, zgodnie z którym akcje znajdujące się w posiadaniu akcjonariuszy będących założycielami, nie mogą zostać wprowadzone do ASO przed upływem 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji tego emitenta w ASO;

  • zmieniono zapisy dotyczące oświadczeń emitenta wskazujących czy aktywa obrotowe wystarczają do pokrycia jego bieżących potrzeb, to jest potrzeb w okresie następnych 12 miesięcy, również na grupy kapitałowe, o ile oczywiście emitent tworzy grupę kapitałową;

  • dodano zapis, który mówi, że jeżeli wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu nastąpiło pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu, to rozpoczęcie notowania tych instrumentów wymaga uprzedniego ziszczenia się ww. warunku lub upływu właściwego terminu;

  • jako załącznik do dokumentu informacyjnego sporządzanego na potrzeby debiutu emitenta na rynku NewConnect dodano obowiązek wskazania propozycji wysokości kursu odniesienia w pierwszym dniu obrotu, wraz z uzasadnieniem.
Zmiany do Regulaminu ASO wejdą w życie z dniem 1 czerwca 2024 r., przy czym sprawy wszczęte przed ww. datą będą rozpatrywane zgodnie z dotychczas obowiązującymi postanowieniami Regulaminu ASO.

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe