NOTA PRAWNA

Niniejsza Nota Prawna ma zastosowanie do wszelkich podstron w ramach domeny www.navigatorcapital.pl oraz www.dmnavigator.pl. W ramach niniejszej Noty Prawnej określane są one mianem Witryna.

Wejście na niniejszą Witrynę oznacza zgodę na przestrzeganie Noty Prawnej. Jeśli nie zgadzają się Państwo z jej warunkami, nie wolno Państwu korzystać z niniejszej Witryny i należy natychmiast ją opuścić.

Korzystanie z treści. Ograniczenia. Oświadczenie o zasadach prywatności

Jeśli w treści nie podano inaczej i pod warunkiem, że Pan/ Pani jako Użytkownik będzie się stosować do wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej Noty Prawnej, Użytkownik ma prawo przeglądać, kopiować, drukować oraz rozpowszechniać (bez dokonywania zmian) treści zawarte w niniejszej Witrynie, jeżeli (i) użycie to służy wyłącznie uzyskaniu informacji wykorzystywanych w celach niekomercyjnych oraz (ii) każda wykonana kopia będzie zawierała informacje na temat praw autorskich lub inne informacje dotyczące treści.

Użytkownik nie może kopiować ani używać żadnego oprogramowania, procesów ani technik będących częścią niniejszej Witryny lub w niej opisanych.

Uzyskując dostęp i korzystając z niniejszej Witryny, będą Państwo przestrzegać stosownych przepisów. Przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się, że możemy wykorzystywać informacje i dane osobowe zgodnie z postanowieniami naszej Polityki prywatności oraz informacjami zawartymi w Polityce cookies, które włączono do zakresu niniejszego dokumentu na mocy odwołania. Niniejszym wyrażają Państwo zgodę na warunki Oświadczenia o zasadach ochrony prywatności oraz Komunikatu o korzystaniu z plików cookie, w tym na wszelkie obowiązki nałożone na Użytkownika mocą postanowień tych dokumentów.

Prawa własności intelektualnej. Zakaz wykorzystywania nazw i logo spółek z grupy Navigator Capital

Jeżeli nie wskazano inaczej, zawartość niniejszej Witryny została dostarczona przez Navitator Capital SA lub inną firmę z grupy Navigator Capital.

Niniejsza Witryna i jej treści są chronione prawami autorskimi oraz prawami w zakresie znaków towarowych. Za wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w niniejszej Nocie Prawnej lub z wyłączeniem sytuacji, gdy właściciel danego znaku towarowego wyrazi na to pisemną zgodę, nie mają Państwo prawa używać znaków z grupy Navigator Capital samodzielnie lub też w połączeniu z innymi słowami bądź elementami graficznymi – zakaz ten dotyczy również informacji prasowych, reklam, innych materiałów promocyjnych lub marketingowych oraz mediów, materiałów pisemnych, ustnych, w formie elektronicznej, poglądowej lub innych.

Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności

Niniejsza witryna (w tym również między innymi jej treści i inne elementy) zawiera jedynie informacje o charakterze ogólnym i za jej pośrednictwem nie świadczymy usług doradztwa. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub czynności mających wpływ na państwa sytuację finansową lub działalność gospodarczą proszę skontaktować się z profesjonalnym doradcą.

Niniejsza witryna w udostępnionej formie nie zawiera żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących zawartej w niej treści. Niezależnie od powyższego, nie gwarantujemy, że niniejsza witryna jest bezpieczna, wolna od błędów, nie zawiera wirusów czy złośliwych kodów, ani też że spełnia kryteria zawartości czy jakości. Nie udzielamy żadnej rękojmi, wyraźnej lub dorozumianej, w tym bez ograniczeń, gwarancji przydatności handlowej, tytułu prawnego, przydatności do określonego celu, nienaruszenia praw autorskich, zgodności, bezpieczeństwa oraz rzetelności.

Użytkownik korzysta z niniejszej witryny na własne ryzyko i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność i ryzyko w związku ze stratami wynikającymi z jej wykorzystania, w tym między innymi w zakresie utraty danych lub usług. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za szkody pośrednie, bezpośrednie, specjalne, uboczne, oczekiwane, następcze lub moralne ani żadne inne szkody z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej bądź innej (w tym z tytułu zaniedbań) związane lub wynikające z wykorzystania tej witryny, nawet, jeżeli wiedzieliśmy lub powinniśmy zdawać sobie sprawę z możliwości powstania takich szkód.

Niektóre łącza zamieszczone na niniejszej witrynie mogą odnosić się do witryn, zasobów lub narzędzi utrzymywanych przez strony trzecie, nad którymi nie mamy kontroli, w tym między innymi, do witryn, zasobów lub narzędzi utrzymywanych przez inne podmioty . Bez uszczerbku dla powyższych postanowień, nie składamy żadnych wyraźnych lub dorozumianych oświadczeń ani gwarancji odnośnie takich witryn internetowych, zasobów i narzędzi, a łączy do tych witryn internetowych, zasobów i narzędzi nie należy traktować jako naszej aprobaty dla nich bądź też dla ich treści.

Powyższe wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności dotyczą Navitator Capital SA oraz każdej innej spółki z grupy Navigator Capital i ich personelu.

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności obowiązują w najszerszym dopuszczalnym prawnie zakresie, w stosunku do odpowiedzialności kontraktowej, ustawowej, deliktowej (np. Z tytułu niedołożenia należytej staranności) lub innej.

Dodatkowe warunki

Jeśli jakiekolwiek postanowienia niniejszych Warunków korzystania okażą się – niezależnie od jurysdykcji – nieważne lub niewykonalne, (i) zostaną one w tej jurysdykcji zinterpretowane tak, aby jak najlepiej odzwierciedlały swoje intencje, a pozostałe postanowienia zachowują pełną moc wiążącą; (ii) w każdej innej jurysdykcji wszystkie postanowienia Noty Prawnej pozostaną w mocy w pełnym zakresie.

Według własnego uznania, w każdym momencie możemy wprowadzać zmiany do niniejszej Noty prawnej zamieszczając skorygowaną wersję Noty Prawnej na stronie dostępnej poprzez kliknięcie łącza do Noty Prawnej (tzn. stronie, którą obecnie Państwo oglądają) lub też w innym miejscu na niniejszej Witrynie. O ile nie wskażemy inaczej, takie skorygowane wersje będą wiążące dla Państwa w momencie ich zamieszczenia. Na Państwu spoczywa obowiązek zapoznania się ze zmianami do Noty Prawnej poprzez sprawdzenie odpowiedniej strony. Dalsze użytkowanie Witryny po wprowadzeniu zmian do Noty Prawnej jest równoznaczne ze zgodą na skorygowaną wersję Noty Prawnej.

 

 

 

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe