WARUNEK UDZIAŁU W OFERCIE AKCJI

Wziąć udział w ofercie Akcji Oferowanych oraz składać Zapisy na Akcje Oferowane mogą inwestorzy, którzy zawarli z Domem Maklerskim Navigator Umowę o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz ich wykonywania.

[contact-form-7 id=”2917″ title=”formularz – baza inwestorow”]

OFERTA

Na podstawie Memorandum Informacyjnego w ramach Oferty Publicznej oferowanych jest 185.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki Creotech Instruments S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda (Akcje Oferowane).

 • Cena Maksymalna to: 61,00 zł za jedną Akcję Oferowaną;
 • Cena Emisyjna: zostanie podana po zakończeniu procesu book-building,
 • Minimalny Zapis to: 165 Akcji Oferowanych,
 • Maksymalny Zapis to: 185.000 Akcji Oferowanych,
 • Zakończenie przyjmowania Zapisów w Transzy Małych Inwestorów to12 kwietnia 2021 r., godzina 18:00 (Zapis w wersji papierowej) albo 12 kwietnia 2021 r. godzina 24:00 (Zapis składany elektronicznie)
 • Zakończenie przyjmowania wpłat na Akcje Oferowane w Transzy Małych Inwestorów to12 kwietnia 2021 r. (data zaksięgowania przelewu na rachunku DM Navigator)
 • Planowany debiut na NewConnect: nie później niż w III kw. 2021 r.

HARMONOGRAM OFERTY

ZdarzenieTerminy (2021 rok)
Publikacja Memorandum26 marca
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje w Transzy Małych Inwestorów29 marca
Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje w Transzy Małych Inwestorów 

12 kwietnia do godz.18.00 – w przypadku Zapisów składanych w wersji papierowej

12 kwietnia do godz.24.00 – w przypadku Zapisów składanych elektronicznie

 

Zakończenie przyjmowania wpłat na akcje w Transzy Małych Inwestorów12 kwietnia do godz.24.00
Budowa księgi popytu (book-building) wśród wybranych przez Firmę Inwestycyjną inwestorówod 8 kwietnia do 13 kwietnia do godz.15.00
Ustalenie Ceny Emisyjnej i ustalenie liczby Akcji Nowych w podziale na poszczególne transzeDo 14 kwietnia do godz. 12.00
Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów i wpłat w Transzy Dużych Inwestorów i Transzy Pracowniczej14 kwietnia
Zakończenie przyjmowania Zapisów w Transzy Dużych Inwestorów i Transzy Pracowniczej 

16 kwietnia do godz.18.00 – w przypadku Zapisów składanych w wersji papierowej

16 kwietnia do godz.24.00 – w przypadku Zapisów składanych elektronicznie

 

Zakończenie przyjmowanie wpłat w Transzy Dużych Inwestorów i Transzy Pracowniczej16 kwietnia do godz. 24.00
Ewentualne przyjmowanie Zapisów i wpłat od Inwestorów Zastępczych19 kwietnia
Przydział Akcji Nowych oraz podanie do publicznej wiadomości wyników Oferty PublicznejDo 20 kwietnia
Ewentualny zwrot nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji lub wystąpienia różnicy pomiędzy Ceną Maksymalną, a Ceną Emisyjną)Do 23 kwietnia

MINIMALNA I MAKSYMALNA WIELKOŚĆ ZAPISU

Minimalna liczba Akcji Oferowanych objęta Zapisem wynosi 165 Akcji Oferowanych.

Maksymalna liczba Akcji Oferowanych objęta Zapisami jednego inwestora (posiadacza rachunku papierów wartościowych) nie może być większa niż 185.000 Akcji Oferowanych.

CENA

Cena Maksymalna Akcji Oferowanych została ustalona przez Zarząd Emitenta i wynosi 61,00 zł (sześćdziesiąt jeden złotych 00/100) za jedną Akcję Oferowaną.

Cena Emisyjna nie będzie wyższa niż Cena Maksymalna i będzie taka sama dla wszystkich inwestorów składających Zapisy.

Informacja odnośnie ustalonej Ceny Emisyjnej zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało opublikowane Memorandum Informacyjne.

PODZIAŁ NA TRANSZE

Oferta Akcji Oferowanych jest dzielona na trzy transze – Transzę Małych Inwestorów oraz Transzę Dużych Inwestorów i Transzę Pracowniczą.

SKŁADANIE ZAPISÓW

Inwestor składający Zapis na Akcje Oferowane musi posiadać rachunek papierów wartościowych w firmie inwestycyjnej.

Zapisy na Akcje Oferowane inwestorzy powinni składać w formie pisemnej, w postaci Formularza Zapisu, zgodnie ze wzorem wskazanym w punkcie 7.3.1 lub 7.3.2 Memorandum Informacyjnego. Formularz Zapisu dostępny jest do pobrania ze strony internetowej Emitenta (www.creotech.pl) nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia Zapisów na Akcje Oferowane.

Formularze Zapisu będą przyjmowane:

 • Elektronicznie – poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: creotech@dmnavigator.pl. W takim przypadku Zapis na Akcje serii H będzie składany poprzez przesłanie pocztą elektroniczną prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza Zapisu przesłanego na adres e-mail wskazany w zdaniu poprzednim. Ważne: Formularz Zapisu powinien być podpisany osobiście, podpisem kwalifikowanym albo podpisem zaufanym ePUAP.
 • Korespondencyjnie – kurierem poprzez przesłanie do Domu Maklerskiego Navigator (adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa). W takim przypadku Zapis na Akcje serii H będzie składany w postaci prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza Zapisu w 3 jednobrzmiących egzemplarzach; Ważne: formularz należy wydrukować dwustronnie, na jednej kartce papieru lub podpisać obie strony.
 • Osobiście – w siedzibie Domu Maklerskiego Navigator S.A., (adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa). W takim przypadku Zapis na Akcje Oferowane będzie składany w postaci prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza Zapisu w 3 jednobrzmiących egzemplarzach; Ważne: formularz należy wydrukować dwustronnie, na jednej kartce papieru lub podpisać obie strony.

Dokonanie wpłaty środków na objęcie Akcji Oferowanych powinno nastąpić zgodnie z informacjami zawartymi w Memorandum Informacyjnym – pkt. 4.5.4 Zasady, miejsce i terminy dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej, tj.:

Wpłata na Akcje Oferowane powinna zostać dokonana w złotych polskich na rachunek Domu Maklerskiego Navigator S.A. prowadzony przez PKO Bank Polski S.A., o numerze: 66 1020 1068 0000 1602 0346 7602.

Tytuł wpłaty powinien zawierać:

 • numer PESEL (REGON lub inny numer identyfikacyjny),
 • imię i nazwisko (nazwę firmy osoby prawnej) inwestora,
 • adnotację „Wpłata na akcje Creotech Instruments S.A.”

Wpłata na Akcje Oferowane powinna nastąpić wyłącznie z rachunku pieniężnego, którego posiadaczem jest osoba składająca Formularz Zapisu.

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z OFERTĄ

Link do strony: www.creotech.pl

Memorandum Informacyjne Creotech Instruments SA

Suplement nr 1

Suplement nr 2