WARUNEK UDZIAŁU W OFERCIE AKCJI

Wziąć udział w ofercie Akcji Oferowanych oraz składać Zapisy na Akcje Oferowane mogą inwestorzy, którzy zawarli z Domem Maklerskim Navigator Umowę o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz ich wykonywania.

  W celu dołączenia do Bazy Inwestorów w pierwszej kolejności uprzejmie prosimy o zapoznanie się z powyższym oświadczeniem oraz o wypełnienie poniższego formularza:

  Imię i nazwisko

  Numer telefonu

  Adres email (wymagane)

  OFERTA

  Na podstawie Memorandum Informacyjnego w ramach Oferty Publicznej oferowanych jest 185.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki Creotech Instruments S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda (Akcje Oferowane).

  • Cena Maksymalna to: 61,00 zł za jedną Akcję Oferowaną;
  • Cena Emisyjna: zostanie podana po zakończeniu procesu book-building,
  • Minimalny Zapis to: 165 Akcji Oferowanych,
  • Maksymalny Zapis to: 185.000 Akcji Oferowanych,
  • Zakończenie przyjmowania Zapisów w Transzy Małych Inwestorów to12 kwietnia 2021 r., godzina 18:00 (Zapis w wersji papierowej) albo 12 kwietnia 2021 r. godzina 24:00 (Zapis składany elektronicznie)
  • Zakończenie przyjmowania wpłat na Akcje Oferowane w Transzy Małych Inwestorów to12 kwietnia 2021 r. (data zaksięgowania przelewu na rachunku DM Navigator)
  • Planowany debiut na NewConnect: nie później niż w III kw. 2021 r.

  HARMONOGRAM OFERTY

  Zdarzenie Terminy (2021 rok)
  Publikacja Memorandum 26 marca
  Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje w Transzy Małych Inwestorów 29 marca
  Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje w Transzy Małych Inwestorów  

  12 kwietnia do godz.18.00 – w przypadku Zapisów składanych w wersji papierowej

  12 kwietnia do godz.24.00 – w przypadku Zapisów składanych elektronicznie

   

  Zakończenie przyjmowania wpłat na akcje w Transzy Małych Inwestorów 12 kwietnia do godz.24.00
  Budowa księgi popytu (book-building) wśród wybranych przez Firmę Inwestycyjną inwestorów od 8 kwietnia do 13 kwietnia do godz.15.00
  Ustalenie Ceny Emisyjnej i ustalenie liczby Akcji Nowych w podziale na poszczególne transze Do 14 kwietnia do godz. 12.00
  Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów i wpłat w Transzy Dużych Inwestorów i Transzy Pracowniczej 14 kwietnia
  Zakończenie przyjmowania Zapisów w Transzy Dużych Inwestorów i Transzy Pracowniczej  

  16 kwietnia do godz.18.00 – w przypadku Zapisów składanych w wersji papierowej

  16 kwietnia do godz.24.00 – w przypadku Zapisów składanych elektronicznie

   

  Zakończenie przyjmowanie wpłat w Transzy Dużych Inwestorów i Transzy Pracowniczej 16 kwietnia do godz. 24.00
  Ewentualne przyjmowanie Zapisów i wpłat od Inwestorów Zastępczych 19 kwietnia
  Przydział Akcji Nowych oraz podanie do publicznej wiadomości wyników Oferty Publicznej Do 20 kwietnia
  Ewentualny zwrot nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji lub wystąpienia różnicy pomiędzy Ceną Maksymalną, a Ceną Emisyjną) Do 23 kwietnia

  MINIMALNA I MAKSYMALNA WIELKOŚĆ ZAPISU

  Minimalna liczba Akcji Oferowanych objęta Zapisem wynosi 165 Akcji Oferowanych.

  Maksymalna liczba Akcji Oferowanych objęta Zapisami jednego inwestora (posiadacza rachunku papierów wartościowych) nie może być większa niż 185.000 Akcji Oferowanych.

  CENA

  Cena Maksymalna Akcji Oferowanych została ustalona przez Zarząd Emitenta i wynosi 61,00 zł (sześćdziesiąt jeden złotych 00/100) za jedną Akcję Oferowaną.

  Cena Emisyjna nie będzie wyższa niż Cena Maksymalna i będzie taka sama dla wszystkich inwestorów składających Zapisy.

  Informacja odnośnie ustalonej Ceny Emisyjnej zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało opublikowane Memorandum Informacyjne.

  PODZIAŁ NA TRANSZE

  Oferta Akcji Oferowanych jest dzielona na trzy transze – Transzę Małych Inwestorów oraz Transzę Dużych Inwestorów i Transzę Pracowniczą.

  SKŁADANIE ZAPISÓW

  Inwestor składający Zapis na Akcje Oferowane musi posiadać rachunek papierów wartościowych w firmie inwestycyjnej.

  Zapisy na Akcje Oferowane inwestorzy powinni składać w formie pisemnej, w postaci Formularza Zapisu, zgodnie ze wzorem wskazanym w punkcie 7.3.1 lub 7.3.2 Memorandum Informacyjnego. Formularz Zapisu dostępny jest do pobrania ze strony internetowej Emitenta (www.creotech.pl) nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia Zapisów na Akcje Oferowane.

  Formularze Zapisu będą przyjmowane:

  • Elektronicznie – poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: creotech@dmnavigator.pl. W takim przypadku Zapis na Akcje serii H będzie składany poprzez przesłanie pocztą elektroniczną prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza Zapisu przesłanego na adres e-mail wskazany w zdaniu poprzednim. Ważne: Formularz Zapisu powinien być podpisany osobiście, podpisem kwalifikowanym albo podpisem zaufanym ePUAP.
  • Korespondencyjnie – kurierem poprzez przesłanie do Domu Maklerskiego Navigator (adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa). W takim przypadku Zapis na Akcje serii H będzie składany w postaci prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza Zapisu w 3 jednobrzmiących egzemplarzach; Ważne: formularz należy wydrukować dwustronnie, na jednej kartce papieru lub podpisać obie strony.
  • Osobiście – w siedzibie Domu Maklerskiego Navigator S.A., (adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa). W takim przypadku Zapis na Akcje Oferowane będzie składany w postaci prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza Zapisu w 3 jednobrzmiących egzemplarzach; Ważne: formularz należy wydrukować dwustronnie, na jednej kartce papieru lub podpisać obie strony.

  Dokonanie wpłaty środków na objęcie Akcji Oferowanych powinno nastąpić zgodnie z informacjami zawartymi w Memorandum Informacyjnym – pkt. 4.5.4 Zasady, miejsce i terminy dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej, tj.:

  Wpłata na Akcje Oferowane powinna zostać dokonana w złotych polskich na rachunek Domu Maklerskiego Navigator S.A. prowadzony przez PKO Bank Polski S.A., o numerze: 66 1020 1068 0000 1602 0346 7602.

  Tytuł wpłaty powinien zawierać:

  • numer PESEL (REGON lub inny numer identyfikacyjny),
  • imię i nazwisko (nazwę firmy osoby prawnej) inwestora,
  • adnotację „Wpłata na akcje Creotech Instruments S.A.”

  Wpłata na Akcje Oferowane powinna nastąpić wyłącznie z rachunku pieniężnego, którego posiadaczem jest osoba składająca Formularz Zapisu.

  DOKUMENTY ZWIĄZANE Z OFERTĄ

  Link do strony: www.creotech.pl

  Memorandum Informacyjne Creotech Instruments SA

  Suplement nr 1

  Suplement nr 2

   

  Zapisz się na newsletter

  * Pole obowiązkowe