Wziąć udział w ofercie Akcji Oferowanych oraz składać Zapisy na Akcje Oferowane mogą inwestorzy, którzy zawarli z Domem Maklerskim Navigator Umowę o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz ich wykonywania.

FORMULARZ DO BAZY INWESTORÓW

[contact-form-7 id=”2917″ title=”formularz – baza inwestorow”]

Na podstawie Memorandum Informacyjnego w ramach Oferty Publicznej oferowanych jest 180.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D1 spółki TenderHut S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda (Akcje Oferowane).

  • Cena Emisyjna to 50,00 zł za jedną Akcję Oferowaną;
  • Minimalny Zapis w Transzy Otwartej to: 200 Akcji Oferowanych,
  • Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje po Cenie Emisyjnej: 11 października 2021 r. (do godz. 20:00),
  • Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat uzupełniających: 12 października 2021 r. (do godz. 20:00),

 

HARMONOGRAM OFERTY

 

 

ZdarzenieTerminy (2021 r.)
Publikacja Memorandum12 lipca
Rozpoczęcie I etapu przyjmowania zapisów i wpłat na akcje po Cenie Maksymalnej (w przypadku późniejszego podziału Oferty na Transze – w ramach Transzy Małych Inwestorów)13 lipca
Zakończenie I etapu przyjmowania zapisów i wpłat na akcje po Cenie Maksymalnej (w przypadku późniejszego podziału Oferty na Transze – w ramach Transzy Małych Inwestorów)21 lipca (do godz. 20:00)
Zawieszenie Oferty23 lipca
Publikacja suplementu do Memorandum w sprawie ponownego rozpoczęcia przyjmowania zapisów i wpłat na akcje Spółki30 września
Przyjmowanie Zapisów na Akcje Oferowane po Cenie emisyjnej w Transzy Otwartej oraz Transzy Dedykowanej1 – 11 października
(do godz. 20:00)
Przyjmowanie wpłat na Akcje Oferowane po Cenie emisyjnej w Transzy Otwartej oraz Transzy Dedykowanej1 – 11 października
(do godz. 23:59)
Ewentualne składanie zapisów i wpłat przez inwestorów zastępczych12 października
Przydział Akcji OferowanychNie później niż 14 października
Podanie wyników Oferty do publicznej wiadomościNie później niż 15 października
Ewentualny zwrot nadpłaconych kwot nadsubskrypcjiNie później niż 18 października

 

MINIMALNA I MAKSYMALNA WIELKOŚĆ ZAPISU

Minimalna liczba Akcji Oferowanych w Transzy Otwartej objęta Zapisem wynosi 200 Akcji Oferowanych.

Maksymalna liczba Akcji Oferowanych objęta Zapisami jednego inwestora (posiadacza rachunku papierów wartościowych) nie może być większa niż 180.000 Akcji Oferowanych.

 

CENA

Cena Emisyjna Akcji Oferowanych została ustalona przez Zarząd Emitenta i wynosi 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych i 00/100) za jedną Akcję Oferowaną.

 

PODZIAŁ NA TRANSZE

Oferta Akcji Oferowanych jest podzielona na dwie transze – Transzę Otwartą oraz Transzę Dedykowaną.

Transza Otwarta obejmuje 70.000 sztuk Akcji serii D1,

Transza Dedykowana obejmuje 110.000 sztuk Akcji serii D1 (będzie obejmować Inwestorów do których zostaną skierowane zaproszenia do złożenia Zapisów na Akcje Oferowane. Inwestorzy, do których zostaną skierowane zaproszenia do złożenia Zapisów na Akcje Oferowane będą uprawnieni do złożenia Zapisów na taką liczbę Akcji Oferowanych, jaka została wskazana w zaproszeniu oraz dokonania wpłat na Akcje Oferowane na rachunek wskazany w takim zaproszeniu. Zaproszenia do Inwestorów zostaną  przesłane przez Firmę Inwestycyjną)

 

SKŁADANIE ZAPISÓW

Inwestor składający Zapis na Akcje Oferowane musi posiadać rachunek papierów wartościowych w firmie inwestycyjnej.

Zapisy na Akcje Oferowane inwestorzy powinni składać w formie pisemnej, w postaci Formularza Zapisu, zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 3. Formularz Zapisu dostępny jest do pobrania ze strony internetowej Emitenta nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia Zapisów na Akcje Oferowane.

Formularze Zapisu będą przyjmowane:

  • Elektronicznie –poprzez przesłanie Formularza Zapisu pocztą elektroniczną na adres email: tenderhut@dmnavigator.pl. Formularz Zapisu (zgodnie ze wzorem wskazanym w punkcie 7.3.1 lub 7.3.2 Memorandum), powinien być podpisany odręcznie i osobiście lub podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym ePUAP i przesłany na ww. adres email nie później niż do godz. 20.00 ostatniego dnia przyjmowania Zapisów. Termin przyjmowania Zapisów upływa zgodnie z harmonogramem.
  • Korespondencyjnie – poprzez przesłanie kurierem, prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza (zgodnie ze wzorem wskazanym w punkcie 7.3.1 lub 7.3.2 Memorandum) Zapisu w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, do siedziby DM NAVIGATOR, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa. Prawidłowo wypełniony i podpisany oryginał Formularza Zapisu w 3 jednobrzmiących egzemplarzach powinien być dostarczony do DM NAVIGATOR, nie później niż do godz. 20.00, ostatniego dnia przyjmowania Zapisów. Termin przyjmowania Zapisów upływa zgodnie z harmonogramem. W przypadku zamiaru korespondencyjnego dostarczenia przez inwestora do DM NAVIGATOR Formularza Zapisu, w celu terminowego jego dostarczenia, zaleca się skorzystanie z profesjonalnych usług kurierskich.
  • Osobiście – poprzez osobiste doręczenie, prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza Zapisu (zgodnie ze wzorem wskazanym w punkcie 7.3.1 lub 7.3.2 Memorandum) w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, do siedziby DM NAVIGATOR, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa. Prawidłowo wypełniony i podpisany oryginał Formularza Zapisu w 3 jednobrzmiących egzemplarzach powinien być dostarczony do DM NAVIGATOR, nie później niż do godz. 20.00, ostatniego dnia przyjmowania Zapisów. Termin przyjmowania Zapisów upływa zgodnie z harmonogramem.

Dokonanie wpłaty środków na objęcie Akcji Oferowanych powinno nastąpić zgodnie z informacjami zawartymi w sekcji w DANE O EMISJI w pkt. 4.5.4. Zasady, miejsce i terminy dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej Memorandum Informacyjnego.

Wpłata na Akcje Oferowane powinna zostać dokonana w złotych polskich na rachunek Domu Maklerskiego Navigator S.A. prowadzony przez PKO Bank Polski S.A., o numerze: 66 1020 1068 0000 1602 0346 7602.

Tytuł wpłaty powinien zawierać:

  • numer PESEL (REGON lub inny numer identyfikacyjny),
  • imię i nazwisko (nazwę firmy osoby prawnej) inwestora,
  • adnotację „Wpłata na akcje TenderHut S.A.”

Wpłata na Akcje Oferowane powinna nastąpić wyłącznie z rachunku pieniężnego, którego posiadaczem jest osoba składająca Formularz Zapisu.

 

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z OFERTĄ

Memorandum Informacyjne TenderHut S.A.

Prezentacja Inwestorska TenderHut S.A.

Informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach

FORMULARZE ZAPISU