Wypełnij krótki formularz kontaktowy, abyśmy poznali Twoje potrzeby

Komercyjne i finansowe due diligence

Na powodzenie i bezpieczeństwo transakcji na rynkach kapitałowych, takich jak fuzje, przejęcia czy zakup znacznych pakietów akcji lub udziałów, ma wpływ szereg czynników. Jednym z nich jest dostęp do informacji stanowiący podstawowy warunek skutecznego inwestowania. Odpowiedni dobór informacji nie jest łatwy, a dodatkowe utrudnienie stanowi ich asymetria. W transakcjach kupna-sprzedaży kupujący narażony jest na dodatkowe ryzyko, wynikające z przewagi informacyjnej sprzedającego. Jednym ze sposobów niwelowania ryzyka, będącym podstawą udanej transakcji oraz punktem wyjścia do adekwatnej wyceny wartości inwestycji jest prawidłowe przeprowadzenie procesu due dilligence.

Due dilligence to kompleksowa analiza przedsiębiorstwa, której celem jest ukazanie faktycznego stanu oraz kondycji organizacji, a także zaobserwowanie istniejącego i potencjalnego ryzyka powiązanego z transakcją. Pozwala to na zmniejszenie dysproporcji w jakości i liczbie posiadanych informacji na temat danej spółki pomiędzy sprzedającym a kupującym.


Najczęściej badanie due dilligence przeprowadzane jest przed transakcją na zlecenie i koszt strony zainteresowanej kupnem, w celu poznania podmiotu, ryzyka związanego z prowadzeniem przedsiębiorstwa oraz jego nabyciem, a także w celu identyfikacji czynników, które mogłyby wpłynąć na cenę sprzedaży bądź potencjalną korzyść lub stratę kupującego. Sprzedawca, natomiast zobowiązany jest do zapewnienia kupującemu dostępu do informacji, które są niezbędne do przeprowadzenia badania.

Badanie przeprowadzane na zlecenie sprzedającego to tzw. vendor due dilligence, służące do identyfikacji problemów, które może napotkać strona zbywająca przedsiębiorstwo. Pozwala zminimalizować ryzyko niepowodzenia transakcji oraz prowadzi do osiągnięcia możliwie najkorzystniejszych warunków dla strony sprzedającej. Ponadto umożliwia zabezpieczenie przed ujawnieniem nadmiernej ilości informacji, ponieważ raport odpowiadając na pytania interesujące potencjalnych nabywców, zabezpiecza wrażliwe dane i kontakty. Vendor due dilligence realizowane przez podmiot zewnętrzny sprzyja obiektywnemu spojrzeniu na zbywalną jednostkę, jej atuty oraz słabe strony, a także chroni sprzedającego przed sytuacją ujawnienia ryzyka, z którego nie zdawał sobie sprawy, a które ma wpływ na cenę, dając czas i możliwość wypracowania odpowiedniego stanowiska negocjacyjnego.

Navigator Business Consulting przeprowadza zarówno komercyjne, jak i finansowe due dilligence, każdorazowo dostosowane oraz zindywidualizowane dla każdej spółki. Due dillgence komercyjne koncentruje się  najczęściej na trzech obszarach: analizie sprzedaży, rynku oraz otoczenia konkurencyjnego spółki. Polega na określeniu czy biznes, w którym badane przedsiębiorstwo działa, jest przyszłościowy z puntu widzenia inwestora, a także pozwala ocenić szansę spółki na rozwój w długim horyzoncie czasowym, określić pozycję firmy na tle konkurencji oraz ustalić aktualne i przyszłe potrzeby klientów. Due dilligence finansowe umożliwia pozyskanie szczegółowej wiedzy o przedsiębiorstwie oraz jest gwarantem prawidłowej wyceny. Jego podstawę stanowią głównie dowody księgowe. Badanie to ma na celu potwierdzenie rzetelności sprawozdania finansowego dostarczanego przez spółkę, określenie rzeczywistych marż osiąganych przez przedsiębiorstwo oraz zweryfikowanie czy wyniki finansowe przedstawiane w biznesplanie inwestycyjnym są zgodne z obecną sytuacją przedsiębiorstwa.

Wnioski z dokonanej analizy due dilligence umożliwiają podjęcie odpowiedniej decyzji odnośnie angażowania środków finansowych na zakup przedsiębiorstwa, a także stanowią niepodważalny argument w negocjacjach w sprawie końcowej ceny transakcji. Ponadto raport z badania stanowi dobrą podstawę do ustalenia strategii rozwoju przedsiębiorstwa po przeprowadzeniu transakcji.

Case study

komercyjne Due Dilligence na rynku zagranicznym

Tło projektu
 • Klient (europejski lider w segmencie naczep i zabudów samochodowych) planował przejęcie zagranicznego podmiotu (targetu) na niespenetrowanym jeszcze rynku działania
 • Spółka oczekiwała od NBC oceny rynkowej zasadności inwestycji
  i przygotowania biznesplanu inwestycji
Cel projektu
 • Ocena potencjału rynku oraz rynkowej pozycji targetu
 • Koordynowanie tożsamych prac analitycznych w obszarach technicznych
 • Przygotowanie biznesplanu dla targetu, w tym jego integracji
  z podmiotem przejmującym
Nasze podejście
 • Wspólnie z kadrą zarządzającą targetu przeanalizowaliśmy rynek działania podmiotu, w tym wielkość i potencjał wzrostu rynku, strategie oraz mocne i słabe strony poszczególnych kontrahentów oraz oczekiwania głównych segmentów klientów
 • Zespoły merytoryczne w różnych obszarach funkcjonalnych (zakupowym, produkcyjnym, logistycznym) dokonały przeglądu targetu oraz określiły potencjalne synergie z podmiotem przejmowanym
 • Przenalizowaliśmy wyniki historyczne targetu oraz wpływ możliwych optymalizacji na przyszłe wyniki targetu
 • Na bazie analiz historycznych i prognoz rynkowych oraz analizy organizacji przygotowaliśmy plan rozwoju targetu zakładający synergie produktowe oraz optymalizacje operacyjne
 • Przełożyliśmy plan rozwoju taregetu na model finansowy
Rezultaty
 • Ocena atrakcyjności inwestycji z punktu widzenia rynkowego, finansowego oraz technicznego.
 • Określona wielkość i prognozy rozwoju rynku, na którym działa target.
 • Określony obecny oraz docelowy portfel produktowy targetu uwzględniając potencjalne synergie z podmiotem przejmującym.
 • Wskazany model sprzedaży w różnych segmentach produktowych oraz wobec różnych segmentów klientów.
 • Określona obecna oraz docelowa rentowność głównych linii produktowych oraz działania wspierające dalszą poprawę rentowności targetu.
 • Zbadana efektywność targetu w obszarach funkcjonalnych oraz wskazane możliwe do osiągnięcia optymalizacje.
 • Przygotowane prognozy wyników targetu w różnych scenariuszach rozwoju Spółki.
 • Biznesplan inwestycji podsumowujący plan rozwoju targetu oraz atrakcyjność inwestycji.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij krótki formularz kontaktowy, abyśmy poznali Twoje potrzeby i mogli odpowiedzieć na Twoje pytania