ZASTRZEŻENIE:

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na stronie internetowej prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

Materiały i informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej („Materiały i Informacje”) nie podlegają, nie mogą być przekazywane dla celów i nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji i dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zaś nie są przeznaczone do udostępnienia, ogłaszania, publikacji i dystrybucji obywatelom Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani osobom znajdującym się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani też jakiegokolwiek innego kraju, w którym udostępnianie tych materiałów mogłoby stanowić naruszenie przepisów prawa obowiązujących na terenie tego kraju lub wymagałoby rejestracji lub licencji na terenie takiej jurysdykcji. Jedynymi adresatami Materiałów i Informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej są tylko i wyłącznie Inwestorzy obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali bądź mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejsze Materiały i Informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Materiały i Informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej, do których uzyskają Państwo dostęp dotyczą oferty publicznej („Oferta Publiczna”) nie więcej niż 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oferowanych z wyłączeniem prawa poboru dla akcji dotychczasowych akcjonariuszy („Akcje Serii F”) spółki pod firmą 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”).

Akcje Serii F są oferowane w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 z zmianami) („Ustawa o Ofercie”), w sposób wskazany w art. 7 ust. 9 Ustawy o Ofercie, tj. na podstawie Memorandum Informacyjnego, które stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Emitencie i Ofercie Publicznej. Memorandum Informacyjne zostało udostępnione do publicznej wiadomości na podstawie art. 41 ust. 1 Ustawy o Ofercie w sposób określony w art. 45 ust. 2 oraz art. 47 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie, to jest w wersji elektronicznej: na stronie internetowej Emitenta (http://4mobility.pl/), na stronie internetowej Domu Maklerskiego Navigator S.A. (www.dmnavigator.pl) – Oferującego i Zarządzającego Księgą Popytu oraz na stronie internetowej Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. – Lidera Konsorcjum Detalicznego (www.aliorbank.pl).

Treść Memorandum Informacyjnego nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Zwraca się uwagę, że pełne informacje na temat Emitenta i Oferty Publicznej można uzyskać wyłącznie na podstawie Memorandum Informacyjnego, ewentualnych aneksów do Memorandum Informacyjnego i komunikatów aktualizujących.

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone wnikliwą analizą oraz, jeśli zachodzi taka konieczność, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, Inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią Memorandum Informacyjnego, w tym z czynnikami ryzyka zawartymi w Memorandum Informacyjnym, a także z ewentualnymi aneksami oraz komunikatami aktualizacyjnymi, jeżeli takie zostaną opublikowane do Memorandum Informacyjnego. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące Akcji Serii F powinny być podejmowane wyłącznie po analizie treści całego Memorandum Informacyjnego oraz opublikowanych aneksów oraz komunikatów aktualizacyjnych. Wszelkie terminy niezdefiniowane odrębnie w niniejszym komunikacie mają znaczenie nadane im w Memorandum Informacyjnym.

Zwraca się uwagę na fakt, że przedstawione informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji, w szczególności informacjami publikowanymi w trybie przewidzianym przepisami Ustawy o Ofercie oraz Rozporządzenia MAR.

Ani Memorandum Informacyjne, ani papiery wartościowe nim objęte nie zostały zarejestrowane i nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych lub amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933). Papiery wartościowe objęte Memorandum Informacyjnym nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Emitenta lub doradców. Każdy inwestor nie będący obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Jeżeli materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie mogą być Państwu udostępnione lub macie Państwo co do tego wątpliwości, powinni Państwo opuścić niniejszą stronę internetową.

Poprzez wybór [Akceptuję] oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższymi zastrzeżeniami oraz oświadczam, że jestem osobą, której zgodnie z prawem wolno udostępnić Memorandum Informacyjne oraz którą wolno zapraszać do uczestnictwa w przeprowadzanej Ofercie Publicznej stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności że znajduję się i uzyskuję dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

NIE AKCEPTUJĘ                                AKCEPTUJĘ

 

 

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe