Obowiązki informacyjne

Tarcze Antykryzysowe: usprawnienia w zakresie funkcjonowania spółek publicznych (zmiany prawne)

20.04.2020

Poniżej prezentujemy krótkie podsumowanie nowych uregulowań, które mają zastosowanie dla spółek publicznych:

WZA

Udział w walnym zgromadzeniu jest już możliwy jest przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – możliwość ta nie musi już być wpisana w statucie spółki, jak było dotychczas wymagane, aby móc zorganizować walne zgromadzenie ze zdalnym uczestnictwem akcjonariuszy.

Aby prawidłowo korzystać z wprowadzonych ułatwień i zorganizować e-Zgromadzenie, należy:

 • opracować i uchwalić odpowiedni regulamin (a jeśli taki istnieje to odpowiednio go zmodyfikować), który będzie zawierał procedurę odbycia takiego zgromadzenia, biorąc pod uwagę zasoby i możliwości danej spółki. Regulamin to zadanie dla Rady Nadzorczej.
 • znaleźć odpowiednią platformę do zorganizowania WZA.
 • spełnić odpowiednie warunki techniczne (sprzęt, komunikatory lub platformy) przy organizowaniu WZA:
  • zapewnienie dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia,
  • zapewnienie wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia,
  • zapewnienie transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

Ponadto:

 • weryfikacja dokumentów – proces weryfikacji dokumentów, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, powinien odbywać się przez załączenie skanów dokumentów do systemu obsługującego e-Zgromadzenie lub przesłanie ich bezpośrednio na adres e-mail wskazany przez spółkę.
 • notariusz będzie musiał być nadal obecny w miejscu przeprowadzenia WZA. (Wersja robocza Tarczy 2.0 przewidywała nową formę protokołowania, tj. sporządzenia protokołu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – jednakże finalnie powyższa zmiana nie wejdzie w życie).

ZARZĄD ORAZ RADA NADZORCZA

W posiedzeniu wymienionych organów ich członkowie mogą uczestniczyć nie tylko na miejscu, ale również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. W takim trybie mogą być też podejmowane uchwały ww. organów. Nie jest do tego potrzebny stosowny zapis w statucie spółki.

Przepisy nowelizujące w ramach Tarczy 2.0 przewidują również możliwość podejmowania przez radę nadzorczą uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których statut spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.

TERMINY NA SPORZĄDZENIE I ZATWIERDZENIE SPRAWOZDAŃ ORAZ TERMINY WYBRANYCH RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2020 R.

W wykonaniu ww. Ustawy, Minister Finansów wydał rozporządzenie z 31.03.2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków […] sprawozdań lub informacji (Rozporządzenie), w którym dla jednostek podlegających nadzorowi KNF wydłużył o 2 miesiące terminy na:

 • sporządzenie i zatwierdzenie rocznego (jednostkowego i skonsolidowanego) sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności oraz na
 • sporządzenie sprawozdania z płatności i sprawozdania na temat informacji niefinansowej (jednostkowych i dla grupy kapitałowej).

Zmiany dotyczą terminów określonych w ustawie o rachunkowości. Tak więc w szczególności zatwierdzenie przez walne zgromadzenie sprawozdań rocznych za rok 2019 będzie mogło nastąpić nie do końca czerwca, a do końca sierpnia 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. wydłużyło dla spółek notowanych na rynku regulowanym GPW maksymalny termin na publikację raportów rocznych za rok 2019 o 2 miesiące tj. do końca czerwca 2020 roku oraz raportu za I kwartał 2020 roku o 60 dni tj. do 29 lipca 2020 r.

Powyższe zmiany nie dotyczą emitentów z rynku NewConnect tj. według stanu na 20 kwietnia 2020 r. nie uległy zmianie terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.

POZOSTAŁE

Uchylony został art. 134 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach […], który przewidywał 5-letni okres rotacji biegłych rewidentów, co oznacza, że w stosunku do spółek publicznych będą miały zastosowanie przepisy Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 537/2014, które przewidują 10-letni okres rotacji biegłych rewidentów.


Raportowanie okresowe spółek na NewConnect w 2020 r. – raport Navigator Capital Group

31.03.2020

Zapraszamy do lektury Raportu Navigator Capital Group pt. „Raportowanie okresowe spółek na NewConnect 2020”.
Kolejny rok z rzędu dokonaliśmy analizy podejścia emitentów z NewConnect do momentu publikacji raportów okresowych. Oprócz badania dotyczącego stricte roku 2020 r. dokonaliśmy również analizy segmentów rynku NewConnect pod kątem przeciętnego (wg mediany) zadeklarowanego terminu przekazania raportu rocznego za 2019 r.

W Raporcie znajdą Państwo również odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

W jakim terminie emitenci upublicznili daty publikacji raportów okresowych w 2020 r.?
Jakie są maksymalne daty publikacji raportów okresowych w 2020 r.?
Jakie są przeciętne deklarowane daty publikacji raportów okresowych w 2020 r.?
Jakie terminy publikacji raportu rocznego deklarują spółki z poszczególnych segmentów NewConnect (NC ALERT, NC FOCUS, NC BASE) Czy są widoczne jakieś zależności?

Zapraszamy do lektury!

Pełny raport do pobrania:

Bartosz Krzesiak
Dyrektor
Tel. kom.: +48 662 028 247 | E-mail: bartosz.krzesiak@navigatorcapital.pl


Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.

27.12.2019

Maksymalne terminy raportów okresowych w 2020 r. na rynku regulowanym GPW:

– raport roczny za 2019 – 30.04.2020

– raport za  I kwartał 2020 –  01.06.2020

– raport półroczny za I pół. 2020 – 30.09.2020

– raport za III kwartał 2020 – 30.11.2020

Maksymalne terminy raportów okresowych w 2020 r. na rynku NewConnect:

– raport za IV kwartał 2019 – 14.02.2020*

– raport za  I kwartał 2020–  15.05.2020

– raport roczny za 2019 – 01.06.2020*

– raport za II kwartał 2020 – 14.08.2020

– raport za III kwartał 2020 – 16.11.2020

* Spółki notowane na NewConnect, które nie chcą publikować raportu za IV kw. 2019 r. muszą przyspieszyć termin publikacji raportu rocznego za 2019 r. – wówczas max termin publikacji raportu rocznego za 2019 r. przypada na 20.03.2020 r.

Maksymalne terminy raportów okresowych w 2020 r. w ASO Catalyst:

– raport roczny za 2019 – 01.06.2020

– raport półroczny za I pół. 2020 –  30.09.2020

Bartosz Krzesiak
Dyrektor
Tel. kom.: +48 662 028 247 | E-mail: bartosz.krzesiak@navigatorcapital.pl


Strona

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe