Obowiązki informacyjne

Navigator Capital ponownie w pierwszej grupie Autoryzowanych Doradców w ASO

07.01.2019

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zakończyła proces weryfikacji działalności Autoryzowanych Doradców w Alternatywnym Systemie Obrotu w 2017  r. W wyniku przeprowadzonej oceny Navigator Capital znalazł się w grupie pierwszej.
Weryfikacja przeprowadzona została w oparciu o kryteria oceniające podmiot z perspektywy:

  • dokumentacji sporządzonej na potrzeby wprowadzania instrumentów finansowych emitenta do obrotu,
  • jakości i efektywności współpracy Autoryzowanego Doradcy z Organizatorem ASO na etapie wprowadzania instrumentów finansowych emitenta do obrotu i w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z Regulaminu ASO,
  • jakości i terminowości publikacji raportów bieżących i okresowych przez emitentów obsługiwanych przez Autoryzowanego Doradcę,
  • aktywności Autoryzowanego Doradcy w zakresie liczby wprowadzonych emisji oraz liczby emitentów, wobec których doradca wykonywał zadania AD,
  • wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę obowiązków przewidzianych regulacjami ASO,
  • innych działań Autoryzowanego Doradcy na rzecz rozwoju Alternatywnego Systemu Obrotu.


Bartosz Krzesiak, Dyrektor Departamentu Emisji Akcji w Navigator Capital Group powołany przez Zarząd GPW do Rady Autoryzowanych Doradców

06.11.2018

Bartosz Krzesiak Dyrektor Departamentu Emisji Akcji w Navigator Capital Group został powołany przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do Rady Autoryzowanych Doradców – komitetu doradczego Zarządu GPW ds. rozwoju alternatywnego systemu obrotu.

Do zadań Rady Autoryzowanych Doradców należy m.in.: opiniowanie projektów aktów prawnych i planowanych zmian w regulacjach dotyczących alternatywnego systemu obrotu, proponowanie zmian w regulacjach dotyczących funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu, przedstawianie propozycji odnośnie do zasad funkcjonowania i kierunków rozwoju alternatywnego systemu obrotu.


Strona