Obligacje

Everest Capital Sp. z o.o. wyemitował obligacje serii N o wartości 22 mln zł

10.04.2019

Everest Capital wyemitował 3,5 – letnie, obligacje serii N o łącznej wartości nominalnej 22 mln zł. Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu opartemu o stawkę referencyjną WIBOR 6M, powiększoną o marżę. Obligacje zabezpieczone zostaną zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności aktualnych i przyszłych przysługujących Everest Finanse S.A. oraz poręczeniami spółek Everest Finanse S.A. oraz Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K. Organizatorem emisji i oferującym był Dom Maklerski Navigator SA.

– Jesteśmy zadowoleni z wyniku przeprowadzonej emisji, która miała miejsce w burzliwym dla branży okresie, czyli w trakcie procesowania zmian w ustawie o kredycie konsumenckim. Pozyskane środki umożliwiły nam częściowy wykup obligacji serii G w kwocie 4 mln zł oraz nabycie celem umorzenia obligacji serii I w kwocie 18 mln zł. Przeprowadzona emisja umożliwiła spółce rozłożenie terminów przypadających w tym roku wykupów obligacji – powiedział Andrzej Dworczak, Prezes Zarządu Everest Capital.

– Przeprowadzenie emisji serii N jest kolejnym potwierdzeniem zaufania inwestorów do spółki, które zostało wypracowane przez wiele lat obecności na rynku obligacji. Uważam, że  przeprowadzenie emisji na dzisiejszym, bardzo wymagającym rynku obligacji jest dużym sukcesem spółki – dodał Mateusz Mucha, Menadżer w Domu Maklerskim Navigator SA, odpowiedzialny za dział obligacji korporacyjnych.

Everest Capital Sp. z o. o. to spółka zależna Everest Finanse S.A., działającej na rynku pożyczek pieniężnych dla klientów indywidualnych operującym pod marką Bocian Pożyczki. Spółka działa w tradycyjnym modelu zakładającym obsługę klienta w domu  (tzw. home credit).

Everest Finanse prowadzi działalność od 2000 r. Everest Finanse jest jedną z 3 największych firm pożyczkowych w Polsce.


Raport: sytuacja deweloperów mieszkaniowych z Catalyst po 1H 2018 r.

20.07.2018

1H 2018 r. to okres dalszej dobrej koniunktury na rodzimym rynku mieszkaniowym, choć można zaobserwować wyhamowanie sprzedaży mieszkań w powyższym okresie wśród objętych raportem deweloperów. Analizowane spółki sprzedały w pierwszym półroczu 2018 r. ok. 11,8 tys. mieszkań, 2,2% mniej niż w pierwszym półroczu roku poprzedniego. Należy jednak zaznaczyć, że rok 2017 r. był pod wieloma względami rekordowy, zatem biorąc pod uwagę wysoką bazę, spadek sprzedaży można uznać za symboliczny. Dobra sytuacja była wciąż napędzana przez niskie stopy procentowe, rosnącą ilość i wartość udzielonych kredytów hipotecznych i bogacenie się społeczeństwa. W dalszym ciągu deweloperzy finansowali swoją działalność głównie poprzez emisje obligacji, zwiększając ich udział w strukturze finansowania.

 Deweloperzy objęci raportem wciąż wypracowują wysoką przedsprzedaż. Podmioty objęte raportem podpisały w pierwszym półroczu 2018 r. o około 2,2% mniej umów sprzedaży r/r. Duża część deweloperów w 1H 2018 r. zrealizowało w ponad 50% zakładane na ten rok cele sprzedażowe. Możemy jednak spodziewać się zrewidowania tych celów w drugiej połowie roku. Pomimo spadku danych sprzedażowych w pierwszym półroczu 2018 r. z optymizmem patrzymy na kolejne kwartały, w których deweloperzy stopniowo będą zwiększać swoją ofertę i wygrają Ci, którym udaje się to robić najszybciej. Dla całego 2018 r. podtrzymujemy łączną sprzedaż na poziomie nieznacznie niższym niż w 2017 r. – wskazał Mateusz Mucha, Manager w Domu Maklerskim Navigator S.A.

Warto zauważyć, że deweloperzy w dalszym ciągu chętnie finansowali swoją działalność poprzez emisje obligacji korporacyjnych. Generowanie dobrych wyników finansowych i kontraktacji pozwalało podmiotom plasować kolejne serie papierów wartościowych, chociaż jest to obecnie trudniejsze ze względu na GetBack.

W ciągu ostatnich lat obserwujemy w dalszym ciągu wyraźny trend zwiększania udziału obligacji w strukturze zobowiązań finansowych deweloperów. Na pierwszego kwartału 2018 r. średni udział zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w strukturze zobowiązań finansowych wzrósł w ramach analizowanej grupy spółek do prawie 72% vs około 70% na koniec 2017 r. Deweloperzy wybierają ten instrument głównie ze względu na większą elastyczność w dysponowaniu środkami, możliwość finansowania zakupów gruntów i wczesnych etapów inwestycji. – dodał Mateusz Mucha.

W pierwszym półroczu 2018 r. analizowani deweloperzy wyemitowali obligacje o wartości około 770 mln zł i dokonali wykupów papierów o wartości ok. 672 mln zł. Co więcej, ponad połowę wykupów stanowiły wykupy przedterminowe. Obligacje na najwyższą kwotę wykupiły Robyg, Polnord
i Atal.  W drugiej połowie tego roku przypada termin wykupu obligacji o wartości około 250,2 mln zł, a w 2019 r. papierów na kwotę 684,7 mln zł. Spółki będą z pewnością refinansować zadłużenie poprzez kolejne emisje, przy czym ze względu na ochłodzone nastroje na całym rynku długu korporacyjnego spowodowane przez GetBack, utrzymanie dotychczasowych parametrów obligacji może być dużym wyzwaniem.

Analizowani deweloperzy dobrze wykorzystali sytuację rynkową w minionych kwartałach. Tak silny popyt prowadzi do szybkiej wyprzedaży oferty lokalowej i zmusza podmioty do ciągłego poszukiwania atrakcyjnych nieruchomości pod zabudowę. Analizowane spółki dbały
o pozyskiwanie finansowania i powiększanie banku ziemi. Wyzwaniem na kolejne okresy są rosnące ceny gruntów, materiałów budowlanych i wykonawstwa. W obliczu wspomnianych wyzwań deweloperzy podnoszą ceny mieszkań. Jednak jest ryzyko, że nie zrekompensują one wzrostu kosztów realizacji, co może doprowadzić do pogorszenia rentowności. W naszej ocenie utrzymanie podobnych wyników sprzedażowych i finansowych w nadchodzących kwartałach będzie bardzo dobrym rezultatem 
– zaznaczył Mateusz Mucha.

Załączony raport zawiera najważniejsze informacje na temat wybranych deweloperów z rynku Catalyst, tj.: Archicom SA, Atal SA, Dom Development SA, i2 Development SA, JW Construction SA, LC Corp SA, Lokum Deweloper SA, Marvipol SA, Murapol SA, Polnord SA, Robyg SA, Ronson Europe NV, Vantage Development SA, Victoria Dom SA.

Liczba mieszkań sprzedanych przez deweloperów w latach 2015-2017 oraz w 1H 2017 r. i 2018 r.

Sprzedaz

* jako stosunek sprzedaży za 1 półrocze 2018 r. do celu sprzedażowego ogłoszonego na 2018 r.

Zachęcamy do lektury pełnego raportu – Raport

 


Unibep wyemitował obligacje serii E o wartości 30 mln zł

07.06.2018

Unibep wyemitował 3-letnie, niezabezpieczone obligacje serii E o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Organizatorem emisji i oferującym był Dom Maklerski Navigator SA.

– Jesteśmy zadowoleni z wyniku przeprowadzonej emisji, która pozwala utrzymać Grupie Unibep dotychczasowy outstanding wyemitowanych obligacji. Dla przypomnienia 1 czerwca br. wykupiliśmy obligacje serii C o wartości 30 mln zł. Pozyskane środki wpłyną na dalszy rozwój Grupy, w tym przede wszystkim na rozwój naszej działalności deweloperskiej, która dzięki tym środkom będzie mogła reinwestować generowane nadwyżki w kolejne projekty deweloperskie w Warszawie i Poznaniu.– powiedział Sławomir Kiszycki, Wiceprezes Zarządu Unibep SA.

– Pomimo negatywnego obecnie sentymentu inwestorów do rynku obligacji korporacyjnych oraz do branży budowlanej, Spółce udało się wyemitować nowe obligacje. Jest to efektem przede wszystkim dobrej sytuacji finansowej Grupy Unibep, prowadzonych obecnie oraz planowane projektów oraz strategii obranej przez Zarząd Spółki, które po raz kolejny przekonały inwestorów do inwestycji w obligacje Spółki. – dodał Mateusz Mucha, Menadżer w Domu Maklerskim Navigator SA, odpowiedzialny za dział obligacji korporacyjnych.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego, buduje wielorodzinne budynki w technologii modułowej, prowadzi działalność deweloperską w Warszawie i Poznaniu oraz obsługuje segment drogowo-mostowy głównie na terenie Polski północno-wschodniej. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii, i Europie Wschodniej. Skonsolidowane przychody Unibepu osiągnęły 1 629 mln zł w 2017 r.


Strona