Rejestr akcjonariuszy

REJESTR AKCJONARIUSZY

REJESTR AKCJONARIUSZY

Dom Maklerski Navigator S.A., jako jeden z najbardziej aktywnych domów maklerskich w zakresie przechowywania i rejestrowania papierów wartościowych oraz niekwestionowany lider usługi rejestru akcjonariuszy (ponad 3000 zawartych umów oraz kilkadziesiąt tysięcy zarejestrowanych akcjonariuszy), oferuje spółkom kompleksowe usługi wsparcia w procesie dematerializacji, w tym w zakresie doprowadzenia do otwarcia a następnie prowadzenia rejestru akcjonariuszy.

Dom Maklerski Navigator S.A. prowadzi rejestry spółek akcyjnych (S.A.), spółek komandytowo-akcyjnych (S.K.A.) a także prostych spółek akcyjnych (P.S.A.) oraz spółek europejskich. Rejestracji podlegają nie tylko akcje ale także np. warranty.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom spółek proponujemy wybór jednego z czterech pakietów, dostosowanych do potrzeb i charakteru spółek.

Najbardziej elastyczna oferta

Najbardziej merytoryczna oferta

DEDYKOWANA APLIKACJA WEB

Zapraszamy do obejrzenia filmu przedstawiającego aplikację DM Navigator do obsługi rejestru akcjonariuszy

 • Aplikacja jest dostępna w ramach wszystkich pakietów dla spółki i każdego akcjonariusza spółki.
 • Dzięki aplikacji spółka oraz akcjonariusze otrzymują stały dostęp online do danych w rejestrze akcjonariuszy.
 • Wygodna możliwość korzystania z systemu z poziomu komputera, jak i urządzeń mobilnych.
 • Możliwość złożenia dyspozycji dokonania zmian w rejestrze akcjonariuszy za pośrednictwem aplikacji web.

DLACZEGO DM NAVIGATOR?

CHCESZ OTRZYMAĆ OFERTĘ NA REJESTR DM NAVIGATOR? WYPEŁNIJ FORMULARZ! OTRZYMASZ NAJBARDZIEJ ELASTYCZNĄ I MERYTORYCZNĄ OFERTĘ NA RYNKU.

REJESTR I DEMATERIALIZACJA

Rejestr akcjonariuszy prowadzony będzie przez dom maklerski w formie elektronicznej.

Kluczowe zasady prowadzenia rejestru:

 1. Wpis w rejestrze akcjonariuszy dokonywany jest na żądanie spółki lub osoby mającej interes prawny w dokonaniu wpisu, i dokonywany jest niezwłocznie, ale nie później niż w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania. Wpis jest konstytutywny. O wpisie podmiot informuje niezwłocznie spółkę oraz osobę żądającą wpisu.
 2. Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy bada treść i formę dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu. Podmiot ten nie ma jednak obowiązku badania zgodności z prawem oraz prawdziwości dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu, w tym podpisów zbywcy akcji lub osób ustanawiających ograniczone prawo rzeczowe na akcji, chyba że poweźmie w tym względzie uzasadnione wątpliwości.
 3. Rejestr akcjonariuszy jest jawny dla spółki i pozostałych akcjonariuszy, i podmioty te mogą żądać informacji z rejestru.
 4. Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy jest obowiązany wydać dokument świadectwa rejestrowego niezwłocznie nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia żądania. – jest to odpowiednik świadectwa depozytowego.
 5. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, czyli dywidendy, za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, chyba że statut stanowi inaczej.

 

 

Dom Maklerski Navigator SA, jako jeden z najbardziej aktywnych domów maklerskich w zakresie przechowywania i rejestrowania papierów wartościowych, oferuje kompleksowe usługi przygotowania się do wprowadzanych zmian oraz prowadzenia rejestru akcjonariuszy:

 • przygotowanie spółki do procesu przejścia z księgi akcyjnej na elektroniczny rejestr akcjonariuszy,
 • prowadzenie rejestru akcjonariuszy zgodnie z wymogami KSH,
 • dokonywanie zmian w rejestrze w związku ze zmianą własności akcji, w szczególności w przypadku sprzedaży czy dziedziczenia,
 • ustanawianie w ramach rejestru blokad, zastawów itp.,
 • udostępnianie danych zawartych w rejestrze uprawnionym podmiotom, tj. akcjonariuszom oraz emitentowi akcji,
 • wydawanie świadectw rejestrowych,
 • pośredniczenie w wypłacie dywidendy do akcjonariuszy, o ile statut emitenta nie stanowi inaczej,
 • wykonywanie wszelkich innych czynności związanych z rejestrem, wynikających z KSH lub innych przepisów prawa.

Rejestr akcjonariuszy będzie zawierał poniższe informacje:

 • firmę, siedzibę i adres spółki,
 • oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru,
 • datę zarejestrowania spółki i emisji akcji,
 • wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z akcji,
 • nazwisko i imię albo firmę (nazwę) akcjonariusza oraz adres jego zamieszkania albo siedziby albo inny adres do doręczeń, a także adres poczty elektronicznej, jeżeli akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej,
 • na żądanie osoby mającej interes prawny – wpis o przejściu akcji lub praw zastawniczych na inną osobę albo o ustanowieniu na akcji ograniczonego prawa rzeczowego wraz z datą wpisu oraz wskazaniem nabywcy albo zastawnika lub użytkownika, adresu ich zamieszkania albo siedziby lub innych adresów do doręczeń, a także adresu poczty elektronicznej, jeżeli osoby te wyraziły zgodę na komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz liczby, rodzaju, serii i numerów nabytych albo obciążonych akcji,
 • na żądanie zastawnika albo użytkownika – wpis, że przysługuje mu prawo wykonywania prawa głosu z obciążonej akcji,
 • na żądanie akcjonariusza – wpis o wykreśleniu obciążenia jego akcji ograniczonym prawem rzeczowym,
 • wzmiankę o tym, czy akcje zostały w całości pokryte,
 • ograniczenia co do rozporządzania akcją,
 • postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki.

W dniu 6 września 2019 r. Prezydent RP podpisał Ustawę o zmianie Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, w efekcie czego wprowadzona została obowiązkowa dematerializacja akcji wszystkich spółek akcyjnych oraz komandytowo – akcyjnych.

DEMATERIALIZACJA AKCJI

W dniu 1 marca 2021 r. wszystkie akcje z mocy prawa utracą swoją ważność, a akcjonariuszami będą osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, tylko będą dokumentem dowodowym niezbędnym do aktualizacji rejestru akcjonariuszy.

W konsekwencji wprowadzanych zmian 2020 r. będzie rokiem przygotowania wszystkich spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych do utworzenia rejestrów akcjonariuszy.

Ponadto nowela KSH:

 • od 1 stycznia 2020 r. nakłada na wszystkie spółki akcyjne obowiązek posiadania strony www dedykowanej obsłudze walnych zgromadzeń akcjonariuszy
 • od 1 marca 2020 r. wprowadza również nową formę spółek, tj. proste spółki akcyjne. Akcje emitowane przez proste spółki akcyjne również będą objęte obowiązkową dematerializacją, przy czym przepisy w tym zakresie wchodzą w życie razem z datą udostępnienia tej formy prowadzenia działalności, czyli od 1 marca 2020 r.

W myśl noweli KSH, akcje nie będą mogły posiadać formy dokumentu i będę musiały być zarejestrowane w:

 • w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez dom maklerski, uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych lub bank powierniczy, albo
 • w depozycie prowadzonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Co istotne, akcje tej samej spółki nie będą mogły być zarejestrowane jednocześnie w rejestrze akcjonariuszy i KDPW. Oznacza to, że spółki akcyjne mające choć jedną akcję zarejestrowaną w KDPW, czyli na pewno wszystkie spółki publiczne (GPW oraz ASO NewConnect) będą musiały w 2020 r. zarejestrować w KDPW wszystkie dotychczas niezarejestrowane akcje. Do tego będą potrzebowały pośrednika rejestracyjnego, o którym więcej mowa w zakładce Przechowywanie i rejestrowanie papierów

Natomiast spółki akcyjne, które dotychczas nie miały akcji zarejestrowanych w KDPW, będą musiały wybrać podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy.

Co istotne, wybór podmiotu prowadzącego elektroniczną ewidencję akcjonariuszy wymaga uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy, natomiast przy zakładaniu nowej spółki podmiot ten musi być wskazany w akcie założycielskim.

2020-01-09: Webinar: Rejestr akcjonariuszy |DM Navigator & Sadkowski i Wspólnicy

2020-01-27: Śniadanie biznesowe: Dematerializacja akcji. Rewolucja na spółek i akcjonariuszy | DM Navigator & Kochański&Partners

2020-01-29: Śniadanie biznesowe: Zmiany w prawie w 2020 r. dla spółek publicznych | DM Navigator & DZP

2020-01-29: Debata ekspercka na GPW: dematerializacja akcji | DM Navigator & Personalities.pl

2020-01-30: Śniadanie prawno-biznesowe | DM Navigator & EY

2020-02-05: Seminarium: COMPLIANCE – jak się przygotować do ważnych zmian w prawie w 2020 r. | DM Navigator & SEG & Wardyński & Partners

2020-02-06: Webinar: Rejestr akcjonariuszy | DM Navigator & SSW Pragmatic Solutions

2020-02-25: Śniadanie biznesowe: Kluczowe zmiany prawne dla niepublicznych oraz publicznych spółek akcyjnych w 2020 r. | DM Navigator & Kancelaria Olesiński i Wspólnicy

2020-02-26: XI Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG | DM Navigator & SEG

2020-03-02: Szkolenie: Rewolucja w spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych – obowiązkowa dematerializacja akcji | DM Navigator & Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy (Gdańsk)

2020-03-04: Webinar: Dematerializacja akcji w spółkach akcyjnych | DM Navigator & EY

2020-03-04: Kongres Regulacji Prawnych: Regulacje prawne z obszaru zarządzania wierzytelnościami

2020-03-05: Śniadanie biznesowe: Rejestr akcjonariuszy – obowiązkowa dematerializacja akcji | DM Navigator & JDP Drapała & Partners

2020-03-09: Śniadanie prawne: Obowiązek dematerializacji akcji w spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych | DM Navigator & MDDP Olkiewicz i Wspólnicy

2020-03-11: Konferencja: Obowiązkowa dematerializacja papierów wartościowych | DM Navigator & SEG & GPW & SSW Pragmatic Solutions & Sadkowski i Wspólnicy

2020-03-17: Webinar: Obowiązkowa dematerializacji akcji spółek niepublicznych: proces przygotowań, aspekty praktyczne funkcjonowania rejestrów, konsekwencje dla spółek i akcjonariuszy | DM Navigator & Rödl & Partner

2020-03-25: Konferencja: “Najpilniejsze wyzwania regulacyjno-nadzorcze” poprzedzająca Walne Zgromadzenie Członków SEG (transmisja online) | SEG

2020-04-06: Webinar: Rejestr akcjonariuszy – obowiązkowa dematerializacja akcji | DM Navigator oraz JDP Drapała & Partners

2020-04-15: Webinar: Obowiązkowa dematerializacja akcji spółek akcyjnych i SKA – problemy praktyczne z perspektywy spółek i ich Zarządów oraz Akcjonariuszy | DM Navigator & Kancelaria Ślązak, Zapiór i Wspólnicy

2020-04-22: Webinar: Dematerializacja akcji, obowiązki w zakresie beneficjenta rzeczywistego i ostatnie zmiany w ksh (eWZA, e-protokoły) – czyli jak zapewnić ład korporacyjny w 2020 r. | DM Navigator & EY

2020-04-28: Webinar: Obowiązkowa dematerializacja akcji oraz ostatnie zmiany w KSH (e-WZA, e-protokoły) | DM Navigator & SSW Pragmatic Solutions & Pracodawcy RP

2020-05-05: Webinar: Zmiany w funkcjonowaniu organów spółek oraz dematerializacja akcji | DM Navigator & DZP

2020-05-06: Webinar: Dematerializacja akcji. Rejestr akcjonariuszy | DM Navigator & Kancelaria ALTO

2020-05-08: Webinar: Obowiązkowa dematerializacja akcji | DM Navigator & Rödl & Partner

2020-05-14: Webinar: Ostatnie zmiany w KSH, ze szczególnym uwzględnieniem dematerializacji akcji | DM Navigator & Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy

2020-06-03: Webinar: Obowiązkowa dematerializacja akcji.Najważniejsze zagadnienia związane z zastawami na akcjach | DM Navigator & act BSWW legal & tax

2020-06-17: Webinar: Obowiązkowa dematerializacja oraz najważniejsze zmiany wynikające z Tarcz Antykryzysowych | DM Navigator & Kancelaria GESSEL

2020-06-23: Webinar: Wyzwania dla utrzymania ładu korporacyjnego w spółce – nowe obowiązki prawne spółek, w tym dematerializacja i możliwości oszczędności podatkowych z nimi związane | DM Navigator & Grant Thornton

2020-06-30: Webinar: Rejestr akcjonariuszy a zabezpieczenia na akcjach – wybrane problemy praktyczne z perspektywy wierzycieli finansowych dotyczące stosowanych w praktyce obrotu mechanizmów zabezpieczeń na akcjach w kontekście obowiązkowej dematerializacji akcji | DM Navigator & act BSWW & CEETA

2020-07-09: Webinar: Obowiązkowa dematerializacja – instrukcja działania i wyjaśnienie obaw spółek | DM Navigator

2020-07-20: Webinar: Obowiązek dematerializacji akcji w spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych | DM Navigator & MDDP Olkiewicz i Wspólnicy

2020-07-29: Webinar: Dematerializacja akcji – co to oznacza w praktyce? Wyjaśnienie obaw spółek | DM Navigator

2020-08-03: Webinar: Dematerializacja akcji w 60 minut | DM Navigator

2020-08-13: Webinar: Obowiązek dematerializacji akcji czyli co, jak i kiedy – instrukcja krok po kroku dla spółek | DM Navigator

2020-09-02: Webinar: Obowiązkowa dematerializacja jako wymóg KSH – instrukcja działania i wyjaśnienie obaw spółek | DM Navigator

2020-09-16: Webinar: Dematerializacja akcji – dla opornych | DM Navigator

2020-09-23: Webinar: Obowiązkowa dematerializacja akcji – szkolenie last minute | DM Navigator

2020-10-23: Webinar: Obowiązkowa dematerializacja akcji z perspektywy spółki publicznej | DM Navigator & GPW

2021-06-08: Webinar: Nowe technologie w funkcjonowaniu spółek prawa handlowego | DM Navigator

2021-09-07: Webinar: O rejestrze akcjonariuszy i dematerializacji raz jeszcze | DM Navigator

2022-03-17: Webinar: Spółka komandytowo-akcyjna i prosta spółka akcyjna – zyskujące popularność formy prowadzenia biznesu | DM Navigator

Przybliżając temat rejestru akcjonariuszy dzielimy się wiedzą w tym zakresie. Zapraszamy do lektury naszych publikacji i wypowiedzi w obszarze rejestru i dematerializacji akcji:

2019-11-25 Parkiet: Akcjonariuszu przygotuj się na rejestrację!

2019-12-04 Parkiet TV: Czy i komu potrzebny jest rejestr akcjonariuszy? Wywiad z Bartoszem Krzesiakiem

2019-12-10 Business Centre Club: Cyfrowy rejestr – część pierwsza

2019-12-18 Korporacyjnie.pl: Obowiązki i zadania podmiotu prowadzącego rejestr

2020-01-07 mojafirma.infor.pl: Dematerializacja akcji od 1 stycznia 2020 r. – co oznacza w praktyce ? (wywiad)

2020-01-09: Webinar: Rejestr akcjonariuszy | Sadkowski i Wspólnicy

2020-01-16 Business Centre Club: Rejestr akcjonariuszy – nowa rzeczywistość dla spółek akcyjnych

2020-01-20 Korporacyjnie.pl: Czynności niezbędne do otwarcia rejestru akcjonariuszy

2020-02-11 Puls Biznesu: Papierowe akcje przejdą do lamusa

2020-02-19: Forbes: Obowiązkowa dematerializacja akcji. Rejestr akcjonariuszy, czyli nowa rzeczywistość dla spółek

2020-02-19: Korporacyjnie.pl: Jawność danych zawartych w rejestrze akcjonariuszy

2020-02-22: Finanse i Controlling: Obowiązkowa dematerializacja akcji i rejestr akcjonariuszy

2020-03-01: Stock Market: Obowiązek dematerializacji wyzwaniem dla firm (artykuł na s. 72-73)

2020-03-11: Akademia Parkietu: Obowiązkowa dematerializacja papierów wartościowych

2020-03-31: Doradca Restrukturyzacyjny: Rejestr akcjonariuszy w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym

2020-04-02: Korporacyjnie.pl: Konsekwencje zmian dla spółek publicznych

2020-04-16: Business Centre Club: Obowiązkowa dematerializacja akcji z perspektywy akcjonariusza – terminy zmian aktualne

2020-04-20: Tarcze Antykryzysowe: Udogodnienia korporacyjne dla spółek. Obowiązkowa dematerializacja – terminy bez zmian

2020-06-10: Korporacyjnie.pl: Koszty związane z usługą prowadzenia rejestru akcjonariuszy

2020-08-03: Parkiet: Ład korporacyjny w czasach zarazy

2020-09-07: Korporacyjnie.pl: Odpowiedzialność zarządów spółek za nieprawidłowości związane z rejestrem akcjonariuszy

2020-09-07: Finanse i Controlling: Jak w czasach pandemii utrzymać ład korporacyjny w spółce

2020-09-14: Korporacyjnie.pl: Instytucja świadectwa rejestrowego

2020-09-21: Korporacyjnie.pl: Wypłata dywidendy w spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych po 1 marca 2021 r.

2020-09-28: Parkiet: Co czeka niefrasobliwych akcjonariuszy

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dom Maklerski Navigator S.A. Twoje dane będą wykorzystane wyłącznie w celu dokonania rejestracji w grupie inwestorów oraz przedstawienia oferty. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajduje się w klauzuli informacyjnej.

The administrator of your personal data is Dom Maklerski Navigator S.A. Your data will be used only to complete the registration in the investors group and to present the offer of services of Dom Maklerski Navigator S.A. More information on the processing of personal data by the Administrator can be found in the information clause.

2020-01-09: Webinar: Rejestr akcjonariuszy |DM Navigator & Sadkowski i Wspólnicy

2020-01-27: Śniadanie biznesowe: Dematerializacja akcji. Rewolucja na spółek i akcjonariuszy | DM Navigator & Kochański&Partners

2020-01-29: Śniadanie biznesowe: Zmiany w prawie w 2020 r. dla spółek publicznych | DM Navigator & DZP

2020-01-29: Debata ekspercka na GPW: dematerializacja akcji | DM Navigator & Personalities.pl

2020-01-30: Śniadanie prawno-biznesowe | DM Navigator & EY

2020-02-05: Seminarium: COMPLIANCE – jak się przygotować do ważnych zmian w prawie w 2020 r. | DM Navigator & SEG & Wardyński & Partners

2020-02-06: Webinar: Rejestr akcjonariuszy | DM Navigator & SSW Pragmatic Solutions

2020-02-25: Śniadanie biznesowe: Kluczowe zmiany prawne dla niepublicznych oraz publicznych spółek akcyjnych w 2020 r. | DM Navigator & Kancelaria Olesiński i Wspólnicy

2020-02-26: XI Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG | DM Navigator & SEG

2020-03-02: Szkolenie: Rewolucja w spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych – obowiązkowa dematerializacja akcji | DM Navigator & Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy (Gdańsk)

2020-03-04: Webinar: Dematerializacja akcji w spółkach akcyjnych | DM Navigator & EY

2020-03-04: Kongres Regulacji Prawnych: Regulacje prawne z obszaru zarządzania wierzytelnościami

2020-03-05: Śniadanie biznesowe: Rejestr akcjonariuszy – obowiązkowa dematerializacja akcji | DM Navigator & JDP Drapała & Partners

2020-03-09: Śniadanie prawne: Obowiązek dematerializacji akcji w spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych | DM Navigator & MDDP Olkiewicz i Wspólnicy

2020-03-11: Konferencja: Obowiązkowa dematerializacja papierów wartościowych | DM Navigator & SEG & GPW & SSW Pragmatic Solutions & Sadkowski i Wspólnicy

2020-03-17: Webinar: Obowiązkowa dematerializacji akcji spółek niepublicznych: proces przygotowań, aspekty praktyczne funkcjonowania rejestrów, konsekwencje dla spółek i akcjonariuszy | DM Navigator & Rödl & Partner

2020-03-25: Konferencja: “Najpilniejsze wyzwania regulacyjno-nadzorcze” poprzedzająca Walne Zgromadzenie Członków SEG (transmisja online) | SEG

2020-04-06: Webinar: Rejestr akcjonariuszy – obowiązkowa dematerializacja akcji | DM Navigator oraz JDP Drapała & Partners

2020-04-15: Webinar: Obowiązkowa dematerializacja akcji spółek akcyjnych i SKA – problemy praktyczne z perspektywy spółek i ich Zarządów oraz Akcjonariuszy | DM Navigator & Kancelaria Ślązak, Zapiór i Wspólnicy

2020-04-22: Webinar: Dematerializacja akcji, obowiązki w zakresie beneficjenta rzeczywistego i ostatnie zmiany w ksh (eWZA, e-protokoły) – czyli jak zapewnić ład korporacyjny w 2020 r. | DM Navigator & EY

2020-04-28: Webinar: Obowiązkowa dematerializacja akcji oraz ostatnie zmiany w KSH (e-WZA, e-protokoły) | DM Navigator & SSW Pragmatic Solutions & Pracodawcy RP

2020-05-05: Webinar: Zmiany w funkcjonowaniu organów spółek oraz dematerializacja akcji | DM Navigator & DZP

2020-05-06: Webinar: Dematerializacja akcji. Rejestr akcjonariuszy | DM Navigator & Kancelaria ALTO

2020-05-08: Webinar: Obowiązkowa dematerializacja akcji | DM Navigator & Rödl & Partner

2020-05-14: Webinar: Ostatnie zmiany w KSH, ze szczególnym uwzględnieniem dematerializacji akcji | DM Navigator & Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy

2020-06-03: Webinar: Obowiązkowa dematerializacja akcji.Najważniejsze zagadnienia związane z zastawami na akcjach | DM Navigator & act BSWW legal & tax

2020-06-17: Webinar: Obowiązkowa dematerializacja oraz najważniejsze zmiany wynikające z Tarcz Antykryzysowych | DM Navigator & Kancelaria GESSEL

2020-06-23: Webinar: Wyzwania dla utrzymania ładu korporacyjnego w spółce – nowe obowiązki prawne spółek, w tym dematerializacja i możliwości oszczędności podatkowych z nimi związane | DM Navigator & Grant Thornton

2020-06-30: Webinar: Rejestr akcjonariuszy a zabezpieczenia na akcjach – wybrane problemy praktyczne z perspektywy wierzycieli finansowych dotyczące stosowanych w praktyce obrotu mechanizmów zabezpieczeń na akcjach w kontekście obowiązkowej dematerializacji akcji | DM Navigator & act BSWW & CEETA

2020-07-09: Webinar: Obowiązkowa dematerializacja – instrukcja działania i wyjaśnienie obaw spółek | DM Navigator

2020-07-20: Webinar: Obowiązek dematerializacji akcji w spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych | DM Navigator & MDDP Olkiewicz i Wspólnicy

2020-07-29: Webinar: Dematerializacja akcji – co to oznacza w praktyce? Wyjaśnienie obaw spółek | DM Navigator

2020-08-03: Webinar: Dematerializacja akcji w 60 minut | DM Navigator

2020-08-13: Webinar: Obowiązek dematerializacji akcji czyli co, jak i kiedy – instrukcja krok po kroku dla spółek | DM Navigator

2020-09-02: Webinar: Obowiązkowa dematerializacja jako wymóg KSH – instrukcja działania i wyjaśnienie obaw spółek | DM Navigator

2020-09-16: Webinar: Dematerializacja akcji – dla opornych | DM Navigator

2020-09-23: Webinar: Obowiązkowa dematerializacja akcji – szkolenie last minute | DM Navigator

2020-10-23: Webinar: Obowiązkowa dematerializacja akcji z perspektywy spółki publicznej | DM Navigator & GPW

2021-06-08: Webinar: Nowe technologie w funkcjonowaniu spółek prawa handlowego | DM Navigator

2021-09-07: Webinar: O rejestrze akcjonariuszy i dematerializacji raz jeszcze | DM Navigator

Przybliżając temat rejestru akcjonariuszy dzielimy się wiedzą w tym zakresie. Zapraszamy do lektury naszych publikacji i wypowiedzi w obszarze rejestru i dematerializacji akcji:

2019-11-25 Parkiet: Akcjonariuszu przygotuj się na rejestrację!

2019-12-04 Parkiet TV: Czy i komu potrzebny jest rejestr akcjonariuszy? Wywiad z Bartoszem Krzesiakiem

2019-12-10 Business Centre Club: Cyfrowy rejestr – część pierwsza

2019-12-18 Korporacyjnie.pl: Obowiązki i zadania podmiotu prowadzącego rejestr

2020-01-07 mojafirma.infor.pl: Dematerializacja akcji od 1 stycznia 2020 r. – co oznacza w praktyce ? (wywiad)

2020-01-09: Webinar: Rejestr akcjonariuszy | Sadkowski i Wspólnicy

2020-01-16 Business Centre Club: Rejestr akcjonariuszy – nowa rzeczywistość dla spółek akcyjnych

2020-01-20 Korporacyjnie.pl: Czynności niezbędne do otwarcia rejestru akcjonariuszy

2020-02-11 Puls Biznesu: Papierowe akcje przejdą do lamusa

2020-02-19: Forbes: Obowiązkowa dematerializacja akcji. Rejestr akcjonariuszy, czyli nowa rzeczywistość dla spółek

2020-02-19: Korporacyjnie.pl: Jawność danych zawartych w rejestrze akcjonariuszy

2020-02-22: Finanse i Controlling: Obowiązkowa dematerializacja akcji i rejestr akcjonariuszy

2020-03-01: Stock Market: Obowiązek dematerializacji wyzwaniem dla firm (artykuł na s. 72-73)

2020-03-11: Akademia Parkietu: Obowiązkowa dematerializacja papierów wartościowych

2020-03-31: Doradca Restrukturyzacyjny: Rejestr akcjonariuszy w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym

2020-04-02: Korporacyjnie.pl: Konsekwencje zmian dla spółek publicznych

2020-04-16: Business Centre Club: Obowiązkowa dematerializacja akcji z perspektywy akcjonariusza – terminy zmian aktualne

2020-04-20: Tarcze Antykryzysowe: Udogodnienia korporacyjne dla spółek. Obowiązkowa dematerializacja – terminy bez zmian

2020-06-10: Korporacyjnie.pl: Koszty związane z usługą prowadzenia rejestru akcjonariuszy

2020-08-03: Parkiet: Ład korporacyjny w czasach zarazy

2020-09-07: Korporacyjnie.pl: Odpowiedzialność zarządów spółek za nieprawidłowości związane z rejestrem akcjonariuszy

2020-09-07: Finanse i Controlling: Jak w czasach pandemii utrzymać ład korporacyjny w spółce

2020-09-14: Korporacyjnie.pl: Instytucja świadectwa rejestrowego

2020-09-21: Korporacyjnie.pl: Wypłata dywidendy w spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych po 1 marca 2021 r.

2020-09-28: Parkiet: Co czeka niefrasobliwych akcjonariuszy

KLUCZOWE DATY

Proces przygotowania do wprowadzonych zmian w KSH należy rozpocząć odpowiednio wcześniej, ponieważ przed 30 czerwca 2020 r. każda spółka akcyjna oraz komandytowo-akcyjna musi po raz pierwszy wezwać wszystkich akcjonariuszy do zwrotu dokumentów akcji w spółce. Poniżej podsumowujemy kluczowe daty z punktu widzenia przygotowania się do zmian:

01.01.2020 r. – wejście w życie obowiązku posiadania strony www służącej do obsługi walnych zgromadzeń akcjonariuszy

30.09.2020 r. – maksymalny termin na wybór (uchwałą walnego zgromadzenia) i podpisanie umowy z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy

30.09.2020 r. – maksymalny termin na pierwsze wezwanie spółki do akcjonariuszy odnośnie zwrotu posiadanych akcji

30.01.2021 r. – maksymalny termin na ostatnie wezwanie spółki do akcjonariuszy odnośnie zwrotu posiadanych akcji

01.03.2021 r. – utrata ważności przez akcje w formie dokumentowej (zachowanie wyłącznie mocy dowodowej w zakresie wykazania przez akcjonariusza przysługujących mu praw udziałowych)

01.03.2026 r. – utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w rejestrze akcjonariuszy

Z praktycznego punktu widzenia, w związku z faktem, że wyboru podmiotu prowadzącego rejestr dokonuje WZA, sugerujemy, żeby wybór ten został dokonany maksymalnie podczas walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2019 r.

FAQ – NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Zestawienie najczęściej zadawanych pytań dotyczących rejestru akcjonariuszy wraz naszymi odpowiedziami znajduje się na podstronie

Aplikacja DM Navigator do obsługi rejestru akcjonariuszy:

Rejestr Akcjonariuszy Web (dmnavigator.pl)

Regulamin świadczenia usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy w DM Navigator:

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij formularz kontaktowy, abyśmy poznali Twoje potrzeby i mogli odpowiedzieć na wszelkie pytania:

Kontakt do działu rejestru akcjonariuszy:

rejestr@dmnavigator.pl
+ 48 22 202 68 96

Zobacz aktualności na LinkedIn Navigator Capital Group

Zobacz stronę Navigator Capital Group

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe