REJESTR AKCJONARIUSZY – WZORY DOKUMENTÓW

 

 

W celu dokonania wpisu w rejestrze akcjonariuszy, niezbędne jest wypełnienie oraz złożenie w Domu Maklerskim Navigator S.A. (DM Navigator) właściwego wniosku. Wzory wniosków zostały opracowane przez DM Navigator i zostają Państwu udostępnione poniżej – należy wybrać odpowiedni wniosek w zależności od rodzaju wpisu. Do większości wniosków należy załączyć dokumenty uzasadniające dokonanie wpisu. Załączane dokumenty powinny być w wersji oryginalnej lub kopii poświadczonej notarialnie.

Poniższe dokumenty stanowią m.in. wzory wniosków o dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy w związku z dokonaną transakcją (np. sprzedaż, darowizna lub spadek w wyniku którego dochodzi do przeniesienia własności akcji, podwyższenie kapitału zakładowego czy ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na akcjach). Niniejsza baza dokumentów będzie stale uzupełniana i aktualizowana m.in. w oparciu o praktykę prowadzenia rejestru akcjonariuszy czy też jako pochodna zmiany przepisów prawa.

Do obsługi wniosków dedykujemy Państwu mail: rejestr.wnioski@dmnavigator.pl.

W przypadku przekazywania drogą elektroniczną dokumentów zawierających dane osobowe, rekomendujemy zabezpieczenie plików hasłem w celu stworzenia dodatkowej warstwy zabezpieczeń.

 

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Poza dokumentami uzasadniającymi dokonanie wpisu do każdego wniosku o dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy należy obowiązkowo dołączyć wypełnioną i podpisaną ankietę GIIF (punkt 6 poniżej). Powyższe podyktowane jest obowiązkiem badania przez DM Navigator akcjonariusza, zastawnika lub użytkownika akcji podlegającego wpisowi do tego rejestru akcjonariuszy pod kątem ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. DM Navigator jako instytucja obowiązana zobligowana jest m.in. do: identyfikacji i weryfikacji tożsamości klienta, a tym samym beneficjentów rzeczywistych czy osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP).

 

Informacja o podpisywaniu dokumentów

Wszelkie formularze opublikowane na niniejszej stronie składane do DM Navigator w wersji papierowej należy opatrzyć własnoręcznym podpisem. Dokumenty składane drogą elektroniczną należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym złożonym z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP z wyjątkiem umowy sprzedaży, dla której podpis ePUAP nie jest akceptowany.

 

I. Lista wniosków o dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy:


1) Wniosek o wpis nowego akcjonariusza:[1]

a) Osoba fizyczna, która nie jest akcjonariuszem w żadnej spółce, dla której DM Navigator prowadzi rejestr akcjonariuszy.

DMN_nowy-akcjonariusz_wniosek-o-wpis-osoba-fizyczna_brak-w-systemie

b) Osoba prawna, która nie jest akcjonariuszem w żadnej spółce, dla której DM Navigator prowadzi rejestr akcjonariuszy.

DMN_nowy-akcjonariusz_wniosek-o-wpis-osoba-prawna_brak-w-systemie

c) Osoba fizyczna, która jest akcjonariuszem w tej samej lub innej spółce, dla której DM Navigator prowadzi rejestr akcjonariuszy.

DMN_nowy-akcjonariusz_wniosek-o-wpis-osoba-fizyczna_akcjonariusz-w-systemie

d) Osoba prawna, która jest akcjonariuszem w tej samej lub innej spółce, dla której DM Navigator prowadzi rejestr akcjonariuszy.

DMN_nowy-akcjonariusz_wniosek-o-wpis-osoba-prawna_akcjonariusz-w-systemie

 

2) Wniosek o aktualizację danych akcjonariusza w systemie:

a) Wniosek o aktualizację danych akcjonariusza – wariant dla osób fizycznych.

DMN_aktualizacja-danych-akcjonariusza-osoba-fizyczna

b) Wniosek o aktualizację danych akcjonariusza – wariant dla osób prawnych.

DMN_aktualizacja-danych-akcjonariusza-osoba-prawna

 

3) Wniosek o aktualizację danych emitenta w systemie:

DMN_wniosek o aktualizację danych emitenta w systemie 

 

4) Wniosek o wpis ograniczonego prawa rzeczowego do rejestru akcjonariuszy – zastaw zwykły, zastaw rejestrowy, zastaw finansowy, użytkowanie.

DMN_ograniczone-prawo-rzeczowe_wniosek-o-wpis

 

5) Wniosek o wykreślenie ograniczonego prawa rzeczowego z rejestru akcjonariuszy – zastaw zwykły, zastaw rejestrowy, zastaw finansowy, użytkowanie.

Wniosek o wykreślenie ograniczonego prawa rzeczowego z rejestru akcjonariuszy

 

6) Wniosek o wpis podwyższenia kapitału zakładowego spółki wraz z załącznikami:

– lista akcjonariuszy (plik Excel),

– informacja o seriach (plik Excel).

DMN_podwyższenie-kapitału_wniosek-o-wpis

DMN_podwyższenie kapitału_wniosek o wpis_Załącznik nr 1 – lista akcjonariuszy

DMN_podwyższenie-kapitału_wniosek-o-wpis_Załacznik-nr-2-informacje-o-seriach

 

7) Wniosek o wpis podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji wraz załącznikami:

DMN_podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji

DMN_Załącznik 1_podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji

 

8) Wniosek o wpis obniżenia kapitału zakładowego spółki wraz z załącznikami:

DMN_obnizenie-kapitalu_wniosek-o-wpis

DMN_obniżenie_kapitału_wniosek_o_wpis_Załącznik_nr_1 – lista akcji podlegających umorzeniu

 

9) Wniosek o wpis obniżenia kapitału zakładowego spółki wraz z załącznikami poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji wraz załącznikami:

DMN_obniżenie kapitału zakładowego spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji

DMN_Załącznik 1_obniżenie kapitału zakładowego spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji

 

10) Wniosek o wpis podziału akcji (split):

DMN_split_wniosek-o-wpis

 

11) Wniosek o wpis scalenia akcji:

DMN_scalenie_wniosek-o-wpis

 

12) Wniosek o konwersję akcji

DMN_Wniosek o konwersję akcji

 

13) Wniosek o wpis nowego posiadacza warrantów:

a) Osoba fizyczna, która nie jest posiadaczem warrantów w żadnej spółce, dla której DM Navigator prowadzi rejestr akcjonariuszy.

DMN_nowy-posiadacz warrantów_wniosek-o-wpis-osoba-fizyczna_brak-w-systemie

b) Osoba prawna, która nie jest posiadaczem warrantów w żadnej spółce, dla której DM Navigator prowadzi rejestr akcjonariuszy.

DMN_nowy-posiadacz warrantów_wniosek-o-wpis-osoba-prawna_brak-w-systemie_1

c) Osoba fizyczna, która jest posiadaczem warrantów w tej samej lub innej spółce, dla której DM Navigator prowadzi rejestr akcjonariuszy.

DMN_nowy-posiadacz warrantów_wniosek-o-wpis-osoba-fizyczna_w systemie

d) Osoba prawna, która jest posiadaczem warrantów w tej samej lub innej spółce, dla której DM Navigator prowadzi rejestr akcjonariuszy.

DMN_nowy-posiadacz warrantów_wniosek-o-wpis-osoba-prawna_w systemie

 

14) Wypłata dywidendy z pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy:

Formularz do wypłaty dywidendy za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

Załącznik nr 1 do formularza do wypłaty dywidendy

 

II. Lista wniosków o wydanie informacji z rejestru akcjonariuszy:


1) Wniosek o wydanie świadectwa rejestrowego.

DMN_świadectwo rejestrowe_wniosek o wydanie

 

2) Wniosek o wydanie informacji z rejestru.

a) Wniosek dla spółki.

DMN_wniosek-o-wydanie-informacji-z-rejestru-spolka

b) Wniosek dla akcjonariusza.

DMN_wniosek-o-wydanie-informacji-z-rejestru-akcjonariusz

 

3) Wniosek Spółki o wydanie informacji z rejestru akcjonariuszy z listą uprawnionych do uczestnictwa w WZA

DMN_wniosek o wydanie informacji z rejestru w celu WZA – spółka

 

III. Pozostałe formularze:


1) Ankieta GIIF:

a) Ankieta dla osoby prawnej

DMN_Ankieta-GIIF-os.-prawna

b) Ankieta dla osoby fizycznej

DMN_Ankieta-GIIF-os.-fizyczna

 

2) Formularz rejestracji akcjonariusza do korzystania z systemu online rejestr akcjonariuszy

a) Formularz rejestracji dla osoby fizycznej

DMN_formularz rejestracji akcjonariusza w systemie online – os. fizyczna

b) Formularz rejestracji dla osoby prawnej

DMN_formularz rejestracji akcjonariusza w systemie online – os. prawna

 

3) Formularz rejestracji posiadacza warrantów do korzystania z systemu online rejestr akcjonariuszy

a) Formularz rejestracji dla osoby fizycznej

DMN_formularz-rejestracji-posiadacza-warrantow-w-systemie-online-os.-fizyczna_

b) Formularz rejestracji dla osoby prawnej

DMN_formularz-rejestracji-posiadacza-warrantow-w-systemie-online-os.-prawna

 

IV. Inne:


1) Umowa sprzedaży akcji – wzór

DMN_umowa sprzedaży_wzór

 

2) Wniosek o zmianę danych dotyczących osób odpowiedzialnych za bieżący kontakt i współpracę

DMN_Wniosek o zmianę danych do kontaktu

 

[1] Dotyczy tzw. wpisu wtórnego do rejestru akcjonariuszy a więc wpisu nabywcy akcji od akcjonariusza, który jest już wpisany do rejestru akcjonariuszy. Akcjonariusze niewpisani do rejestru w ramach pierwotnego zasilenia powinni skontaktować się ze spółką, która następnie złoży wniosek do domu maklerskiego o dopisanie akcjonariusza do rejestru akcjonariuszy.

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe