AKTUALNOŚCI

Rynek M&A w Polsce – Podsumowanie 2023

10.01.2024

We współpracy z FORDATA Virtual Data Room przygotowaliśmy raport, w którym opisujemy rok 2023 na polskim rynku fuzji i przejęć. Wynika z niego, iż w analizowanym okresie na polskim rynku zrealizowano 366 transakcji fuzji i przejęć. To wynik większy o 25 transakcji niż suma transakcji w 2022 roku. Największą transakcją w roku 2023 było przejęcie Techland przez Tencent.

W roku 2023 globalny rynek fuzji i przejęć przeszedł okres transformacji, który charakteryzował się istotnym spadkiem aktywności, odnotowując 25% zmniejszenie liczby transakcji oraz 31% spadek ich wartości w porównaniu do poprzedniego roku. Trend ten był wynikiem wpływu rosnących stóp procentowych, presji inflacyjnych, niepewności geopolitycznych oraz obaw związanych z potencjalna recesja, które to wyzwania nie ominęły także naszego kraju. Na polskim rynku sytuacja ta nie odbiła się jednak na wolumenie transakcji, który był największy w historii.

 

"W 2023 roku, rynek fuzji i przejęć w Polsce kontynuował trend wzrostowy z poprzednich lat, odnotowując rekordową liczbę 366 transakcji, co oznacza wzrost o aż 25 transakcji w stosunku do roku poprzedniego. Warto zauważyć istotne odbicie względem „covidowego” 2020 roku, gdzie liczba transakcji wzrosła z ponad 60%. Pod względem aktywności M&A Polska pozostaje liderem w regionie CEE i może być traktowana przez inwestorów z innych regionów jako brama do tego rynku. Sytuacji na polskim rynku M&A sprzyjają także bieżące trendy takie jak friendshoring i nearshoring, ze względu na fakt, iż Polska pozostaje atrakcyjnym miejscem do lokowania produkcji i skracania łancuchów dostaw. Dodatkowo wiele polskich firm uzyskując ugruntowana pozycje w swojej branży zaczyna odważniej wykorzystywać akwizycje jako źródło wzrostu, a polscy liderzy coraz odważniej działają nie tylko na rynkach europejskich, ale także w USA."

Pobierz raport

Raport M&A Index Poland to pozycja, która na stałe wpisała się w kalendarz branżowych podsumowań w Polsce. Raporty przygotowywane są co kwartał przez firmę doradcza Navigator Capital oraz firmę FORDATA, lidera w zakresie rozwiązań IT wspierających fuzje i przejęcia.

Opracowania te maja na celu pokazanie dynamiki polskiego rynku fuzji i przejęć, z naciskiem na opis najciekawszych naszym zdaniem transakcji. Obserwujemy także częstotliwość wykorzystania narzędzia Virtual Data Room w transakcjach M&A w Polsce.


Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 r.

28.12.2023

Do końca stycznia 2024 r. należy podać terminy publikacji raportów okresowych w 2024 r. (raportem bieżącym ESPI w przypadku rynku regulowanego GPW, raportem bieżącym EBI w przypadku NewConnect i ASO Catalyst).

Maksymalne terminy raportów okresowych w 2024 r. na rynku regulowanym GPW:

– raport roczny za 2023 r. – 30.04.2024 r.

– raport za  I kwartał 2024 r. –  31.05.2024 r.

– raport półroczny za I pół. 2024 r. – 30.09.2024 r.

– raport za III kwartał 2024 r. – 29.11.2024 r.

Maksymalne terminy raportów okresowych w 2024 r. na rynku NewConnect:

– raport za IV kwartał 2023 r. – 14.02.2024 r.*

– raport za  I kwartał 2024 r.–  15.05.2024 r.

– raport roczny za 2023 r. – 31.05.2024 r.*

– raport za II kwartał 2024 r. – 14.08.2024 r.

– raport za III kwartał 2024 r. – 14.11.2024 r.

* Spółki notowane na NewConnect, które nie chcą publikować raportu za IV kw. 2023 r. muszą przyspieszyć termin publikacji raportu rocznego za 2023 r. – wówczas maksymalny termin publikacji raportu rocznego za 2023 r. przypada na dzień 20.03.2024 r.

Maksymalne terminy raportów okresowych w 2024 r. w ASO Catalyst:

– raport roczny za 2023 r. – 31.05.2024 r.

– raport półroczny za I pół. 2024 r. – 30.09.2024 r.

Tomasz Kubik
Radca prawny
E-mail: tomasz.kubik@navigatorcapital.pl


Zmiany do Regulaminu ASO

20.11.2023
W dniu 16 listopada 2023 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. opublikowała uchwałę zawierającą istotne zmiany do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz opublikowała zupełnie nowy zbiór zasad ładu korporacyjnego dla Autoryzowanych Doradców na rynku NewConnect.
Wśród kluczowych zmian do Regulaminu ASO znajdziemy:
  • zwiększenie wysokości kapitału własnego emitenta, który ubiega się po raz pierwszy o wprowadzenie akcji do ASO, który od wejścia w życie zmian powinien wynosić co najmniej 2.000.000 zł zamiast dotychczasowego progu 500.000 zł; (jednocześnie zachowano wyjątek, zgodnie z którym GPW może odstąpić od stosowania powyższego wymogu, o ile poziom środków finansowych pozyskanych przez spółkę w wyniku oferty akcji, które nie zostały jeszcze zarejestrowane, pozwala na uprawdopodobnienie spełnienia ww. wymogu po dokonaniu rejestracji tych akcji);

  • w przypadku gdy emitent ubiega się po raz pierwszy o wprowadzenie akcji lub praw do akcji do obrotu w ASO: rozszerzenie liczby małych akcjonariuszy (poniżej 5%), którzy łącznie powinni posiadać co najmniej 15% akcji objętych wnioskiem o wprowadzenie z 10 do 25;

  • rozszerzenie dotychczasowego obowiązku, że żaden z ww. drobnych akcjonariuszy nie może być powiązany z emitentem również na Autoryzowanego Doradcę spółki;

  • dodano obowiązkowy „lock-up” dla założycieli spółek, zgodnie z którym akcje znajdujące się w posiadaniu akcjonariuszy będących założycielami, nie mogą zostać wprowadzone do ASO przed upływem 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji tego emitenta w ASO;

  • zmieniono zapisy dotyczące oświadczeń emitenta wskazujących czy aktywa obrotowe wystarczają do pokrycia jego bieżących potrzeb, to jest potrzeb w okresie następnych 12 miesięcy, również na grupy kapitałowe, o ile oczywiście emitent tworzy grupę kapitałową;

  • dodano zapis, który mówi, że jeżeli wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu nastąpiło pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu, to rozpoczęcie notowania tych instrumentów wymaga uprzedniego ziszczenia się ww. warunku lub upływu właściwego terminu;

  • jako załącznik do dokumentu informacyjnego sporządzanego na potrzeby debiutu emitenta na rynku NewConnect dodano obowiązek wskazania propozycji wysokości kursu odniesienia w pierwszym dniu obrotu, wraz z uzasadnieniem.
Zmiany do Regulaminu ASO wejdą w życie z dniem 1 czerwca 2024 r., przy czym sprawy wszczęte przed ww. datą będą rozpatrywane zgodnie z dotychczas obowiązującymi postanowieniami Regulaminu ASO.

Strona

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe